Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên


Bạn đang xem:

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa học tự nhiên và làng mạc hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

a) (x-3)2-4=0

(x-3)2=4

=>(x-3)2=22

=|x-3|=2

=>x-3=2 hoặc x-3=-2

x=5 hoặc x=1

b)x2-2x=24

x(x-2)=24

Thử theo thứ tự ta được x=-4;6


*

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà chúng ta cần!

a: Ta có:(2x^3-18x=0)

(Leftrightarrow2xleft(x-3 ight)left(x+3 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=0\x=3\x=-3endmatrix ight.)

b: Ta có:(left(3x-2 ight)left(2x+1 ight)-6xleft(x+2 ight)=11)

(Leftrightarrow6x^2+3x-4x-2-6x^2-12x=11)

(Leftrightarrow-13x=13)

hay x=-1

c: Ta có:(left(x-1 ight)^3-left(x+2 ight)left(x^2-2x+4 ight)=3left(1-x^2 ight))

(Leftrightarrow x^3-3x^2+3x-1-x^3-8=3-3x^2)

(Leftrightarrow3x=12)

hay x=4


a) 2x3-18x=0

⇔ 2x(x2-9)=0

⇔ 2x(x-3)(x+3)=0

⇔(left{eginmatrixx=0\x=3\x=-3endmatrix ight.)

b)(3x-1)(2x+1)-6x(x+2)=11

⇔ 6x2+x-1-6x2-12x=11

⇔ -11x=12

(Leftrightarrow x=-dfrac1211)

c)(x-1)3-(x+2).(x2-2x+4)=3.(1-x2)

⇔ x3-3x2+3x-1-x3-8-3+3x2=0

⇔ 3x=12

⇔ x=4


b) Ta có:(dfracx-24=dfrac2x+13)

(Leftrightarrow3left(x-2 ight)=4left(2x+1 ight))

(Leftrightarrow3x-6=8x+4)

(Leftrightarrow3x-8x=4+6)

(Leftrightarrow-5x=10)

hay x=-2

Vậy: x=-2


a) x3-9x2-4x-36=0

⇔ x2(x-9)-4(x-9)=0

⇔ (x-9)(x2-4)=0

⇒ xảy ra 2 trường hợp:

- TH1: x-9=0⇔ x=9

- TH2: x2-4=0⇔ x=2 hoặc x=-2

Vậy x=9 hoặc x=2 hoặc x=-2.


a:(Leftrightarrowleft(x+2 ight)left(12-x ight)=0)

(Leftrightarrow xinleft-2;12 ight\)

b:(Leftrightarrowleft(2x+5 ight)left(x-1 ight)=0)

(Leftrightarrow xinleft-dfrac52;1 ight\)


(a,Leftrightarrowleft(x-2 ight)left(5x-2 ight)=0Leftrightarrowleft<eginmatrixx=2\x=dfrac25endmatrix ight.\b,Leftrightarrow2x^2+2x-x^2+4x-4-6=0\Leftrightarrow x^2+6x-10=0\Leftrightarrowleft<eginmatrixx=-3+sqrt19\x=-3-sqrt19endmatrix ight.\c,Leftrightarrow2x^2-2x+9x-9=0\Leftrightarrowleft(2x+9 ight)left(x-1 ight)=0Leftrightarrowleft<eginmatrixx=-dfrac92\x=1endmatrix ight.)


a: Ta có:(left(3x-2 ight)left(2x-1 ight)-left(6x^2-3x ight)=0)

(Leftrightarrow2x-1=0)

hay(x=dfrac12)

b: Ta có:(x^3-left(x+1 ight)left(x^2-x+1 ight)=x)

(Leftrightarrow x^3-x^3-1=x)

hay x=-1

c: Ta có:(56x^4+7x=0)

(Leftrightarrow7xleft(8x^3+1 ight)=0)

(Leftrightarrow xleft(2x+1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=0\x=-dfrac12endmatrix ight.)

d: Ta có:(x^2-5x-24=0)

(Leftrightarrowleft(x-8 ight)left(x+3 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=8\x=-3endmatrix ight.)


Đúng(1)

Tìm x:a) x(x-2)-x+2=0b) (3-2x)2-(x-1)2=0c) 81x4-x2=0d) x3+x2+27x+27=0


#Toán lớp 8
2
Rin Huỳnh

a) (x-1)(x-2)=0

x-1=0 --> x = 1

x-2=0 --> x = 2


Đúng(0)
Rin Huỳnh

d) x^2(x + 1) + 27(x + 1)=0

(x+1)(x^2+27)=0

x+1=0 --> x = -1

x^2+27=0 (vô lí)


Đúng(0)

Tìm x:a) x(x-2)-x+2=0b) (3-2x)2-(x-1)2=0c) 81x4-x2=0d) x3+x2+27x+27=0


#Toán lớp 8
4
Ha Hoang

a)(xleft(x-2 ight)-x+2=0)

(xleft(x-2 ight)-left(x-2 ight)=0)

(left(x-1 ight)left(x-2 ight)=0)

TH1:x-1=0⇒x=1

TH2:x-2=0⇒x=2


Đúng(0)
Phan An

a)x(x−2)−x+2=0" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">x(x−2)−x+2=0

x(x−2)−(x−2)=0" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">x(x−2)−(x−2) =0

(x−1)(x−2)=0" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">(x−1)(x−2) =0

TH1:x-1=0⇒x=1

TH2:x-2=0⇒x=2


Đúng(0)

Tìm x:a) 3x2+ 6x = 0b)x (x − 1) + 2x − 2 = 0


#Toán lớp 8
1
Nguyễn Hoàng Minh

(a,Leftrightarrow3xleft(x+2 ight)=0Leftrightarrowleft<eginmatrixx=0\x=-2endmatrix ight.\b,Leftrightarrow xleft(x-1 ight)+2left(x-1 ight)=0\Leftrightarrowleft(x-1 ight)left(x+2 ight)=0Leftrightarrowleft<eginmatrixx=1\x=-2endmatrix ight.)


Đúng(2)

Tìm x:a)x.(x+7)-(x-2).(x+3)=0b)(x+2)2-(x2-4)=0


#Toán lớp 8
5
Nguyễn Lê Phước Thịnh

a:(xleft(x+7 ight)-left(x-2 ight)left(x+3 ight)=0)

(Leftrightarrow x^2+7x-x^2-x+6=0)

hay x=-1

b: Ta có:(left(x+2 ight)^2-left(x^2-4 ight)=0)

(Leftrightarrow x+2=0)

hay x=-2


Đúng(1)
Kirito-Kun

b. (x + 2)2- x2+ 4 = 0

(x + 2 - x)(x + 2 + x) + 4 = 0

2(2 + 2x) + 4 = 0

4(1 + x) + 4 = 0

4(1 + x) = -4

1 + x = -1

x = -1 - 1

x = -2


Đúng(1)

Tìm x:

a, x^2-2x+2|x-1|-7=0

b, (x^2+3x+2)(x^2+7x+12)=24

gấp ạ!!!!!!!


#Toán lớp 8
2
Nhan Thanh

a.(x^2-2x+2left|x-1 ight|-7=0)

(Rightarrowleft<eginmatrixx^2-2x+2left(x-1 ight)-7=0\x^2-2x-2left(x-1 ight)-7=0endmatrix ight.)

(Rightarrowleft<eginmatrixx^2-9=0\x^2-4x-5=0endmatrix ight.)(Rightarrowleft<eginmatrixx^2=9\left(x-5 ight)left(x+1 ight)=0endmatrix ight.)

(Rightarrowleft<eginmatrixx=pm3\x=5\x=-1endmatrix ight.)


Đúng(0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh

b: Ta có:(left(x^2+3x+2 ight)left(x^2+7x+12 ight)=24)

(Leftrightarrowleft(x^2+5x+4 ight)left(x^2+5x+6 ight)=24)

(Leftrightarrowleft(x^2+5x ight)^2+10cdotleft(x^2+5x ight)=0)

(Leftrightarrow xleft(x+5 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=0\x=-5endmatrix ight.)


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng bình yên Tiếng việtKhoa học tập tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học trực tuyến


usogorsk.com
usogorsk.com)


Design by
usogorsk.com
Các khóa học hoàn toàn có thể bạn quan lại tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)


Xem thêm: Bút Chì Màu Tranh Tô Màu Bút Chì Cho Bé Tô Màu, Tranh Tô Bút Chì

Tới giỏ hàngĐóng