​Các tự nối trong giờ Anh được áp dụng trong văn nói và văn viết nhằm mục đích dẫn dắt bạn đọc, chuyển ý, gửi câu cùng thể hiện các mối dục tình giữa những mệnh đề một phương pháp rõ ràng, dễ nắm bắt hơn.


Vậy, để có thể viết cùng nói giờ đồng hồ Anh một cách súc tích hơn, hãy trang bị đến mình đều từ nối trong tiếng Anh cơ phiên bản nhất mà bất kể người học tập nào cũng cần biết dưới phía trên nhé.

Bạn đang xem: Từ nối trong tiếng anh


​Khi từ gửi ý nối 2 mệnh đề hòa bình trong 1 câu, hoặc 2 câu với nhau, nó phải đứng giữa một trong các 3 cặp vết sau: chấm - phẩy, phẩy - phẩy, chấm phẩy- phẩy.


​Dùng nhằm liệt kê: nếu tất cả 2 người, thứ được liệt kê thì trước and không có dấu phẩy, từ bỏ 3 người/ thứ trở lên: và gắn cùng với người/vật được liệt kê cuối cùng, rất có thể có hoặc không có dấu phẩy

VD: We discussed training, education and the budget.


​Thường tiên phong câu, dùng để giới thiệu thêm một điều gì ở kề bên cái sẽ nói sinh sống trước

VD: Our new director can speak three languages.

In addition, he has six years of experience.

In addition to + N/Ving,....


​Đứng đầu hoặc giữa câu, thường đứng trước N; dùng để làm đề cập cho cái gì đó tương đương

VD: As well as the costs, we are concerned by the competition.

​We are interested in costs as well as the competition.


​Đứng sau tobe/ trước V/ thân trợ động từ cùng V chính

Ít khi đứng đầu câu (informal)

VD: We also spoke about marketing.


​VD: We are concerned not only by the costs but also by the competition

Chú ý cấu trúc đảo: Not only + trợ rượu cồn từ + S+V+ but + S+ also + VVD: Not only did she forget my birthday but she also didn’t even apologise for forgetting it.


​Đứng đầu, giữa hoặc cuối câu; luôn luôn nằm thân 3 cặp dấu

VD: Community colleges offer preparation for many occupations; furthermore, they prepare students to lớn transfer to lớn a four-year college or university.


​Đứng đầu câu, giữa hoặc cuối câu, nằm trong lòng 3 cặp dấu

VD: kinh doanh plans give us an idea of the potential market.

Moreover, they tell us about the competition.”


​Đứng đầu câu, giữa câu, theo sau là N

​Apart from + N

VD: Apart from Rover, we are the largest sports car manufacturer.


​Thường cầm đầu câu, giữa câu, theo sau là NBesides + N

VD: Besides Rover, we are the largest sports car manufacturer.

I didn"t eat anything at the restaurant because I wasn"t hungry - and besides, I don"t like Italian food.


​Đứng đầu câu, thân câu, theo sau là dấu phẩy

VD: There are many interesting places to visit in the city.

For example, the botanical garden has numerous displays of plants from all over the world.


​Đứng giữa câu, dùng để làm liệt kê tất cả những ví dụ/ trường hợp rất có thể có, thường là tên người, vật

VD: A few of the students – namely Brian, Thomas, và Jack – failed the course.


​Đứng thân câu, dùng làm liệt kê 1 hoặc 1 vài lấy một ví dụ chứ không hẳn toàn bộ

VD: A few of the students, such as Brian, failed the course.


​Đứng đầu câu, thân hoặc cuối câu

VD: You don"t lượt thích your job. In this case why don"t you leave?

The various facts in this case just don"t địa chỉ cửa hàng up.

We cannot assume anything in this case.


​Đứng thân câu, dùng khi bước đầu liệt kê

VD: He loves racket sports – you know, like tennis, badminton, squash, that kind of thing.


​Đứng thân câu, không nhiều khi mở màn câu (informal); nếu muốn đứng đầu câu, ta bắt buộc dùng However

VD: He works hard but he doesn’t earn much.


​Đứng đầu, giữa, cuối câu

VD: He works hard. However, he doesn’t earn much.

He works hard. He doesn’t earn much, however.

He works hard; however, he doesn’t earn much.


​Đứng đầu, giữa câu

VD: Although it was cold, she went out in shorts.

​She went out in shorts although it was cold.


​Đứng đầu, thân câu

Despite / In spite of + N/Ving,....

Despite the fact that/ in spite of the fact that + clause,...VD: The company took on extra employees despite its doing badly.

Despite the fact that the company was doing badly, they took on extra employees


​Đứng đầu, cuối, thân câu, trọng thể hơn However

VD: The company is doing well. Nonetheless, they aren’t going lớn expand this year.


​Đứng thân hoặc đầu câu

VD: While my sister has blue eyes, mine are brown.

I have brown eyes while my sister has xanh ones.


​Đứng đầu hoặc giữa câu, trước N hoặc giới từ; 2 người/ đồ được đối chiếu phải mang tính tương đồng

VD: Unlike in the UK, the USA has cheap petrol.

Unlike me, she has brown eyes.


​Có thể đứng sống đầu, giữa cùng cuối câu

VD: Mary didn’t study. Therefore, she failed the test.

Mary didn’t study. She, therefore, failed the test.

Mary didn’t study. She failed the test, therefore.


​Chủ yếu đứng nghỉ ngơi đầu, thân câu

VD: We have invested too much money in this project. Consequently, we are in financial difficulties.

His wife left him, as a result, he became very depressed.


​Thường đứng ở giữa hoặc đầu câu, 2 từ bỏ này có 1 chút khác nhau trong phương pháp dùng:

- Hence: hay được dùng chỉ tương lai

- Thus: hay được sử dụng chỉ quá khứ

VD: Both sides played well, thus no winner was declared.

The situation is getting more & more complicated. Hence, we will have lớn proceed with caution.


​Đứng trọng điểm câu, nối 2 mệnh đề

Tuy nhiên 2 từ này có 1 chút không giống nhau trong phương pháp dùng:

- Then: thường dùng để chỉ nhà ngữ khác chưa phải người nói

- So: hoàn toàn có thể dùng để chỉ fan nói hoặc người khác

VD: The last bus has gone, so/ then we will have to lớn walk.’ (chủ ngữ không giống nhau)

The last bus has gone, so we will have to walk.


​Đứng sinh sống đầu hoặc giữa câu

- Due to/Owing to/Because of + N/Ving

VD: Due to the rise in oil prices, the inflation rate rose by 1.25%

​We are unable lớn supply all items within 2 weeks owing to the demand.

​- Due to lớn the fact that / Owing lớn the fact that + Clause

VD: I believe that many of the difficulties are due to lớn the fact that this regime is isolated.


​Because/Since/As + clause 1, clause 2Clause 1 + because/since/as + Clause 2

VD: We believe in incentive schemes, because we want our employees lớn be more productive.


​Đứng đầu câu, trước lốt phẩy

VD: In short, the style concerns not what a writer says but how he says.

To conclude, the style concerns not what a writer says but how he says.


​Trên đấy là tổng hợp các từ nối trong giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản nhất mà bạn cần nắm rõ để hoàn toàn có thể giao tiếp cũng như viết luận tốt.


*

KHOÁ HỌC TIẾNG ANH ONLINE

CHINH PHỤC 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH

Khám phá bí quyết giỏi tiếng Anh của fan bận rộn.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Bài 111 Ôn Tập Về Giải Toán, Giải Vnen Toán 5 Bài 111: Ôn Tập Về Giải Toán

XEM ngay lập tức >>
*
*
*
*
*
*

Tất cả nội dung trên website đã được bảo vệ phiên bản quyền bởi vì DMCA. Vui tươi không copy hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào, nói cả video clip và hình ảnh.