Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,75 . Khoảng cách giữa hai khe là 1,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2m. Trên màn khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 7 (ở hai bên vân sáng trung tâm) là
Bạn đang xem: Trong thí nghiệm young về giao thoa ánh sáng

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng là câu hỏi thường gặp trong một số dạng bài tập về giao thoa ánh sáng.

Câu hỏi 1:Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa sánh sáng, khe Y-âng có khoảng vân là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 7 ở cùng một bên vân trung tâm là

A. x = 3i

B. x = 4i

C. x = 5i

D. x = 10i

Đáp án B

Câu hỏi 2: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa sánh sáng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 4 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp đo được là 4,8 mm. Toạ độ của vân sáng bậc 3 là

A. ± 9,6 mm

B. ± 4,8 mm

C. ± 3,6 mm

D. ± 2,4 mm

Đáp án C

Câu hỏi 3: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa sánh sáng, biết D = 2 m; a = 1 mm; λ = 0,6 μm. Vân tối thứ tư cách vân trung tâm một khoảng

D. 3,6 mm

Đáp án B

Câu hỏi 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa sánh sáng, biết D = 3 m; a = 1 mm. Tại vị trí M cách vân trung tâm 4,5 mm,ta thu được vân tối bậc 3. Tính bước sóng ánh dùng trong thí nghiệm.

D. 0,42 μm

Đáp án A

Câu hỏi 5: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là a = 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 μm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 5 ở hai bên so với vân sáng trung tâm là

D. 2 mm

Đáp án D

Câu hỏi 6: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho c = 3.108m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

D. 6,5. 1014Hz

Đáp án C

Câu hỏi 7: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng l, khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2m. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 6 mm, có vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp một đoạn bằng 0,2 mm sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi thì tại M có vân sáng bậc 6. Giá trị của lamda bằng

Đáp án A

Câu hỏi 8: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng: khoảng cách giữa hai khe S1vàS­2là 1 mm, khoảng cách từ S1S2đến màn là 1m, bước sóng ánh sáng bằng 0,5 μm. Xét 2 điểm M và N (ở cùng phía đối với vân trung tâm) có tọa độ lần lượt xM= 2 mm và xN= 6 mm. Giữa M và N có

Câu hỏi 9: Trong thí nghiệm Y-ân về giao thoa ánh sáng I-âng với ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ hai khe đến màn D =1m . Để tại vị trí của vân sáng bậc 5 trên màn là vân sáng bậc 2 thì phải dời màn ra hay về gần so với vị trí ban đầu một khoảng bao nhiêu?

Đáp án A

Câu hỏi 10: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4m đến 0,75m. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn là 2m. Độ rộng quang phổ bậc một quan sát được trên màn là:

A. 2,8mm

B. 2,8cm

C. 1,4cm

D. 1,4mm


Đáp án CTa có, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp chính bằng khoảng vân i:i=λDa=450.10−9.2,53.10−3=3,75.10−4m=0,375mm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong thí nghiệm giao thoa sóng ánh sáng với khoảng cách giữa hai khe là a=1,2mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn là D=3m. Hai khe được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,44μm. Vị trí vân sáng bậc hai trên màn là:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc khoảng cách giữa hai khe là 1 (mm), khoảng cahcs từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 (m). Tại điểm M trên màn quan sát cách vân trung tâm 9 (mm) có vân sáng bậc 10. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:

Thực hiện thí nghiệm Y-âng trong không khí, thu được khoảng vân trên màn là i = 0,6 mm. Lập lại thí nghiệm như trên nhưng trong nước chiết suất 43 thì đo được khoảng vân trên màn là

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng:

Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 bên này đến vân sáng bậc 4 bên kia so với vân sáng trung tâm là:

Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, trong đó a = 0,3 mm; D = 1m; λ 600nm. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 2 và bậc 5 nằm cùng bên vân sáng trung tâm là

Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng. Hai khe Y-âng cách nhau 3mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 3m. Sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38μmđến 0,76μm. Trên màn quan sát thu được các dải quang phổ. Bề rộng của dải quang phổ ngay sát vạch sáng trắng trung tâm là:

Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,5μm đến khe Yâng S1,S2với S1S2=0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2cách màn D=1m. Tại M trên màn E cách vân trung tâm một khoảng x=4mm là vân sáng hay vân tối, bậc mấy?

Trong thí nghiệm Iâng khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38μm đến 0,76μm. Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai và bậc ba có bề rộng là:

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khi dùng ánh sáng có bước sóng λ thì khoảng vân trên màn là i. Nếu thay ánh sáng trên bằng ánh sáng có bước sóng 0,8λ (giữ nguyên các điều kiện khác) thì khoảng vân trên màn sẽ là:


Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ1và λ2. Trên màn quan sát có vân sáng bậc 12 của λ1trùng với vân sáng bậc 10 của λ2. Tỉ số λ1λ2bằng:

Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 5 ở cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm là:

Trong thí nghiệm Y-âng người ta dùng hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1=0,7μmvà λ2. Trên màn quan sát kể từ vân trung tâm người ta thấy vân sáng bậc 4 của λ1trùng với vân sáng bậc 7 của λ2. Bước sóng λ2có giá trị:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, nếu giữ nguyên bước sóng, giữ nguyên khoảng cách giữa hai khe S1S2; ­đồng thời tăng khoảng cách từ mặt phẳng chứa S1S2 đến màn lên 2 lần thì khoảng vân sẽ:

Page 2


*

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450nm, khoảng cách giữa hai khe là 3mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5m. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn là:

Trong thí nghiệm giao thoa sóng ánh sáng với khoảng cách giữa hai khe là a=1,2mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn là D=3m. Hai khe được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,44μm. Vị trí vân sáng bậc hai trên màn là:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc khoảng cách giữa hai khe là 1 (mm), khoảng cahcs từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 (m). Tại điểm M trên màn quan sát cách vân trung tâm 9 (mm) có vân sáng bậc 10. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:

Thực hiện thí nghiệm Y-âng trong không khí, thu được khoảng vân trên màn là i = 0,6 mm. Lập lại thí nghiệm như trên nhưng trong nước chiết suất 43 thì đo được khoảng vân trên màn là

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng:

Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 bên này đến vân sáng bậc 4 bên kia so với vân sáng trung tâm là:

Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, trong đó a = 0,3 mm; D = 1m; λ 600nm. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 2 và bậc 5 nằm cùng bên vân sáng trung tâm là

Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng. Hai khe Y-âng cách nhau 3mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 3m. Sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38μmđến 0,76μm. Trên màn quan sát thu được các dải quang phổ. Bề rộng của dải quang phổ ngay sát vạch sáng trắng trung tâm là:

Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,5μm đến khe Yâng S1,S2với S1S2=0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2cách màn D=1m. Tại M trên màn E cách vân trung tâm một khoảng x=4mm là vân sáng hay vân tối, bậc mấy?

Trong thí nghiệm Iâng khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38μm đến 0,76μm. Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai và bậc ba có bề rộng là:

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ1và λ2. Trên màn quan sát có vân sáng bậc 12 của λ1trùng với vân sáng bậc 10 của λ2. Tỉ số λ1λ2bằng:

Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 5 ở cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm là:


Trong thí nghiệm Y-âng người ta dùng hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1=0,7μmvà λ2. Trên màn quan sát kể từ vân trung tâm người ta thấy vân sáng bậc 4 của λ1trùng với vân sáng bậc 7 của λ2. Bước sóng λ2có giá trị:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, nếu giữ nguyên bước sóng, giữ nguyên khoảng cách giữa hai khe S1S2; ­đồng thời tăng khoảng cách từ mặt phẳng chứa S1S2 đến màn lên 2 lần thì khoảng vân sẽ:

Page 3
Xem thêm: Câu 5: Nguyên Tử Khối Của Clo Là Bao Nhiêu, Phân Tử Khối Của Cl2 Là

*

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450nm, khoảng cách giữa hai khe là 3mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5m. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn là:

Trong thí nghiệm giao thoa sóng ánh sáng với khoảng cách giữa hai khe là a=1,2mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn là D=3m. Hai khe được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,44μm. Vị trí vân sáng bậc hai trên màn là:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc khoảng cách giữa hai khe là 1 (mm), khoảng cahcs từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 (m). Tại điểm M trên màn quan sát cách vân trung tâm 9 (mm) có vân sáng bậc 10. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:

Thực hiện thí nghiệm Y-âng trong không khí, thu được khoảng vân trên màn là i = 0,6 mm. Lập lại thí nghiệm như trên nhưng trong nước chiết suất 43 thì đo được khoảng vân trên màn là

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng:

Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 bên này đến vân sáng bậc 4 bên kia so với vân sáng trung tâm là:

Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, trong đó a = 0,3 mm; D = 1m; λ 600nm. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 2 và bậc 5 nằm cùng bên vân sáng trung tâm là

Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng. Hai khe Y-âng cách nhau 3mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 3m. Sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38μmđến 0,76μm. Trên màn quan sát thu được các dải quang phổ. Bề rộng của dải quang phổ ngay sát vạch sáng trắng trung tâm là:

Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,5μm đến khe Yâng S1,S2với S1S2=0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2cách màn D=1m. Tại M trên màn E cách vân trung tâm một khoảng x=4mm là vân sáng hay vân tối, bậc mấy?

Trong thí nghiệm Iâng khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38μm đến 0,76μm. Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc hai và bậc ba có bề rộng là:

Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khi dùng ánh sáng có bước sóng λ thì khoảng vân trên màn là i. Nếu thay ánh sáng trên bằng ánh sáng có bước sóng 0,8λ (giữ nguyên các điều kiện khác) thì khoảng vân trên màn sẽ là:

Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân sáng bậc 5 ở cùng phía với nhau so với vân sáng trung tâm là:

Trong thí nghiệm Y-âng người ta dùng hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1=0,7μmvà λ2. Trên màn quan sát kể từ vân trung tâm người ta thấy vân sáng bậc 4 của λ1trùng với vân sáng bậc 7 của λ2. Bước sóng λ2có giá trị:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, nếu giữ nguyên bước sóng, giữ nguyên khoảng cách giữa hai khe S1S2; ­đồng thời tăng khoảng cách từ mặt phẳng chứa S1S2 đến màn lên 2 lần thì khoảng vân sẽ: