Khi thay thế một với hai nguyên tử H vào phân tử naphtalen bằng nhóm – CH3 thì số đồng phân

có thể chiếm được là

A. 2 với 10

B. 3 và 10

*C. 2 cùng 11

D. 3 và 11
Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 11 chương 7 có đáp án

*
*

Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 kèm câu trả lời - Chương 7: Hidrocacbon thơm, để download tài liệu cội về máy chúng ta click vào nút tải về ở trên


Xem thêm: Bánh Bao Trong Tiếng Anh Là Gì, Cách Làm Bánh Bao Tiếng Anh Là Gì

, C6H5 – CHBr – CH2Br. B. C6H5 – C2H5 , C6H5 – C2H3 , p. - BrC6H4 – C2H3. C. C6H5 – C2H5 , C6H5 – C2H3 , o - BrC6H4 – C2H3. 3 D. C6H5 – C3H7 , C6H5 – C2H3 , C6H5 – CHBr – CH2Br. Câu 7 ( câu trắc nghiệm) mang lại sơ đồ: C6H6 X + Y Biết phân tử X đựng 11,382% nitơ, Y chứa 16,670% nitơ. X, Y là A. Nitrobenzen , o – đinitrobenzen *B. Nitrobenzen , m – đinitrobenzen C. 1,2 – đinitrobenzen , 1,3,5 – trinitrobenzen D. 1,3 – đinitrobenzen , 1,3,5 – trinitrobenzen Câu 8 ( câu trắc nghiệm) Nitro hóa naphtalen bởi hỗn phù hợp HNO3/H2SO4 (đặc) . Sản phẩm thu được có hỗn hợp tất cả 4 dẫn xuất đinitronaphtalen M, N, P, Q tất cả tỉ lệ cân nặng tương ứng là 9 : 9 : 1 : 1. Công thức cấu tạo của M, N, P, Q là *A. NO2 NO2 , NO2NO2 , NO2NO2, NO2NO2 B. 4 NO2NO2, NO2NO2NO2NO2, NO2NO2C. NO2NO2, NO2NO2NO2NO2, NO2NO2 D. NO2NO2. NO2NO2 5 NO2NO2, NO2NO2 Câu 9 ( câu trắc nghiệm) Hiđro hóa 49 gam tất cả hổn hợp A có benzen với naphtalen bằng hiđro (xúc tác thích hợp hợp) chiếm được 39,72 gam hỗn hợp thành phầm B tất cả xiclohexan với đecalin. Yếu tố % trọng lượng của xiclohexan vào B (giả thiết năng suất hiđrohóa benzen và naphtalen bằng 70%, 80% ) là A. 29,60% B. 33,84% *C. 44,41% D. 50,76% Câu 10 ( câu trắc nghiệm) Hiđro hóa 49 gam tất cả hổn hợp A bao gồm benzen và naphtalen bởi hiđro (xúc tác mê say hợp) nhận được 39,72 gam láo hợp thành phầm B có xiclohexan và đecalin. Thể tích hiđro vẫn phản ứng (đktc): A. 11,200 lít *B. 32,032 lít C. 34,048 lít D. 42,56 lít Câu 11 ( câu trắc nghiệm) cho các chất và tên gọi tương ứng 6 CH3Br (I) , CH3BrCl (II) , ClNO2 (III) , CH = CH (IV) I.2 – bromtoluen ; II. P – metyl – m – clobrombenzen III. M – nitrobenzyl clorua IV. 1,2 – điphenyleten các chất bao gồm tên đúng là A. I cùng II B. III cùng IV *C. I và IV D. II cùng IV Câu 12 ( câu trắc nghiệm) sản phẩm chính (Y) tạo ra thành trong quy trình phản ứng HNO3 d?c Cl2 C6H6 X Y H2SO4 FeCl3A. 1 – clo – 4 – nitrobenzen *B. 1 – clo – 3 – nitrobenzen C. 1 – clo – 2 – nitrobenzen D. 1 – clo – 2 – nitrobenzen cùng 1 – clo – 4 – nitrobenzen 7 Câu 13 ( câu trắc nghiệm) thành phầm chính (N) tạo ra thành trong quá trình phản ứng sau: CH2 HNO3 d?c M H2SO4 Br2 N FeLà A. CH2Br NO2B. CH2BrO2N*C. CH2 BrO2ND. CH2BrNO2 Câu 14 ( câu trắc nghiệm) 8 Để hiđro hóa etylbenzen chiếm được stiren với hiệu suất là 60%. Để hiđro hóa butan chiếm được butađien với hiệu suất là 45% . Trùng hợp butađien thì thu được thành phầm A gồm tính lũ hồi không nhỏ với hiệu suất 75%. Để pha chế được 500 kg thành phầm A cần trọng lượng butan với etylbenzen là bao nhiêu kg ? *A. 544 và 745 B. 754 và 544 C. 335,44 và 183,54 D. 183,54 và 335,44 Câu 15 ( câu trắc nghiệm) hai hiđrocacbon X và Y đều phải sở hữu công thức phân tử là C6H6. X mạch hở, không chứa các nối kép liền nhau, làm mất màu dung dịch brom với dung dịch KMnO4. Y ko phản ứng cùng với hai hỗn hợp trên. Cả X và Y đông đảo không thâm nhập phản ứng AgNO3/NH3 . X , Y là. A. CH2 = CH – C C – CH = CH2 cùng B. Và C. CH2 = CH – CH = CH – C CH cùng *D. Không khẳng định được đúng đắn X. 9 Câu 16 ( câu trắc nghiệm) phương pháp nào dưới đây không thể đựng vòng benzen: A. C8H8Cl2. B. C9H10(NO2)2. C. C10H10BrCl. *D. C9H10Br2(NO2)2 Câu 17 ( câu trắc nghiệm) mang đến stiren tính năng với brom (bột Fe) thu được hỗn hợp 3 chất đồng phân bao gồm công thức phân tử là C8H7Br3. Công thức cấu tạo của 3 đồng phân là *A. CHBr - CH2BrBr , CHBr - CH2BrBr ,CHBr - CH2BrBr B. CH = CH2BrBrBr , CH = CH2BrBrBr ,CH = CH2BrBrBr C. CHBr - CH2BrBr ,CH = CH2BrBrBr,CH = CH2BrBrBr D. CHBr - CH2BrBrBr, CH = CH2BrBrBr ,CH = CH2BrBrBr 10 Câu 18 ( câu trắc nghiệm) Khi đến benzen chức năng với propen thu được thành phầm là A. CH2 - CH2 - CH3*B. CH(CH3)2C. CH2 - CH3CH3 D. CH2 - CH3CH3 Câu 19 ( câu trắc nghiệm) Nitro hóa 2 – metylnaphatalen thu được sản phẩm chính là A. CH3NO2B. 11 CH3NO2*C. H3CNO2D. H3CNO2 Câu trăng tròn ( câu trắc nghiệm) Toluen không phản ứng với hóa học nào tiếp sau đây ? *A. Hỗn hợp Br2 B. KMnO4/t0 C. HNO3/ H2SO4 (đặc) D. H2/ Ni, t0 Câu 21 ( câu trắc nghiệm) có thể dùng chất nào dưới đây (trong đk đã đến ) để phân minh etylbenzen với stiren ? A. H2/ Ni, t0 B. KMnO4/t0 12 *C. Dung dịch Br2 D. Br2/Fe Câu 22 ( câu trắc nghiệm) chất X gồm công thức cấu tạo: CH = CH2H3CTên điện thoại tư vấn nào dưới đây không bắt buộc của X ? A. 3 – metyl – 1 – vinylbenzen B. Phường – metylphenyleten C. Phường – vinyltoluen *D. Benzyleten Câu 23 ( câu trắc nghiệm) Hợp chất G tất cả công thức C9H8 tạo thành kết tủa với hỗn hợp AgNO3 vào amoniac. Cứ 1 mol G bội nghịch ứng vừa đủ với dung dịch đựng 2 mol Br2. Đung lạnh G trong hỗn hợp KMnO4 tới khi không còn màu tím, kế tiếp làm nguội lếu hợp, rồi thêm axit HCl quánh dư vào lếu hợp, thấy có hỗn hòa hợp khí gồm Cl2 với CO2 cất cánh ra, đồng thời bao gồm axit benzoic kết tủa. Công thức cấu trúc của G là *A. CH2 - C  CHB. C  CHH3CC. 13 C  CHCH3 D. C  CHH3C Câu 24 ( câu trắc nghiệm) phản ứng nào tiếp sau đây không tạo nên thành etylbenzen ? A. Benzen + etyl bromua *B. Toluen + metyl bromua C. Benzen + etilen D. Stiren + H2 Câu 25 ( câu trắc nghiệm) Đốt cháy hoàn toàn 26,5 gam một ankylbenzen X bắt buộc 29,4 lít không gian (đktc) . Lão hóa X thu được axit benzoic. Giả thiết ko khí đựng 20% oxi với 80% nitơ. X là A. CH3B. CH3CH3 14 *C. C2H5D. C2H5CH3 Câu 26 ( câu trắc nghiệm) Đốt cháy trọn vẹn một lượng chất X thuộc hàng đồng đẳng benzen rồi dẫn cục bộ sản phẩm cháy qua bình (1) đựng H2SO4 đặc với bình (2) đượng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy trọng lượng bình (1) tăng 2,7 gam với bình (2) tạo ra 225 gam kết tủa. Oxi hóa X chiếm được axit benzoic. Đề hiđro hóa X được sản phẩm có đồng phân hình học. Bí quyết cấu tọa của X là *A. CH2CH2CH3B. CH(CH3)2C. 15 CH2CH2CH2CH3D. CH2CH2CH3CH3 Câu 27 ( câu trắc nghiệm) Đề hiđro hóa 13,25 gam etylbenzen chiếm được 10,4 gam stiren, trùng đúng theo lượng stiren này thu được tất cả hổn hợp A gồm polistiren với stiren dư. Lượng A thu được công dụng vừa đầy đủ với 100 ml hỗn hợp brom 0,3 M. Hiệu suất phản ứng đề hiđro hóa là A. 75% *B. 80% C. 85% D. 90% Câu 28 ( câu trắc nghiệm) Đề hiđro hóa 13,25 gam etylbenzen chiếm được 10,4 gam stiren, trùng phù hợp lượng stiren này thu được hỗn hợp A có polistiren với stiren dư. Lượng A thu được công dụng vừa đủ với 100 ml hỗn hợp brom 0,3 M. Công suất phản ứng trùng phù hợp là A. 60% *B. 70% C. 75% D. 85% Câu 29 ( câu trắc nghiệm) 16 Đề hiđro hóa 13,25 gam etylbenzen chiếm được 10,4 gam stiren, trùng phù hợp lượng stiren này thu được hỗn hợp A tất cả polistiren và stiren dư. Lượng A thu được tác dụng vừa đủ với 100 ml hỗn hợp brom 0,3 M. Cân nặng polistiren thu được là A. 6,825 gam *B. 7,28 gam C. 8,16 gam D. 9,36 gam Câu 30 ( câu trắc nghiệm) Đề hiđro hóa 13,25 gam etylbenzen thu được 10,4 gam stiren, trùng đúng theo lượng stiren này thu được các thành phần hỗn hợp A bao gồm polistiren cùng stiren dư. Lượng A thu được tính năng vừa đủ với 100 ml hỗn hợp brom 0,3 M. Biết cân nặng mol vừa phải của polistiren bằng 312000 gam. Hệ số trùng hòa hợp của polistiren là A. 2575 B. 2570 *C. 3000 D. 3500 Câu 31 ( câu trắc nghiệm) tất cả bao nhiêu hợp chất tất cả công thức tổng thể C6H6 – nCln cùng với 0 ≤ n ≤ 6. A. 10 B. 11 *C. 12 D. 13 Câu 32 ( câu trắc nghiệm) X, Y bao gồm công thức phân tử C9H12. Thoái hóa X thu được axit benzoic cùng một thành phầm phân tử cất 2 nguyên tử cacbon , lão hóa Y thì được axit terephatalic. Công thức kết cấu của X, Y là *A. 17 CH2CH2CH3 , C2H5H3CB. CH(CH3)2, C2H5H3CC. C2H5CH3 , C2H5H3CD. C2H5CH3 , C2H5CH3H3C Câu 33 ( câu trắc nghiệm) Hiđrocacbon X tất cả công thức phân tử C8H10. Y có công thức phân tử C10H8 số đông không làm mất màu hỗn hợp Br2. Khi oxi hóa X, Y bằng O2 không khí xuất hiện V2O5 sống 4000C phần đa cho anhiđric phtalic. X, Y là *A. CH3CH3 , B. CH3H3C , C. 18 CH3H3C, D. CH3CH3 , C  CHH2C = HC Câu 34 ( câu trắc nghiệm) khi chưng chứa nhựa than đá ở khoảng chừng 1370C - 1450C fan ta chiếm được hiđrocacbon X, Y phân tử các chứa 90,56% C và 9,43% H. đến 2,12 gam X hoặc Y bay hơi phần đông thu được thể tích đúng bằng thể tích 0,56 gam nitơ (đo ở thuộc điều kiện). X, Y không làm mất màu dung dịch brom. Khi phản ứng với các thành phần hỗn hợp HNO3 vào H2SO4 đặc, X cho một dẫn xuất mononitro, Y mang lại 2 dẫn xuất mononitro. X, Y là *A. CH3CH3 , CH3CH3B. CH3CH3 , CH3CH3 C. 19 CH3, CH3CH3 D. CH3C2H5 ,CH3C2H5 Câu 35 ( câu trắc nghiệm) bao gồm bao nhiêu đồng phân monobromantraxen ? A. 1 B. 2 *C. 3 D. 4 Câu 36 ( câu trắc nghiệm) thành phầm chính thu được lúc monobrom hóa isopropylbenzen bằng Br2/Fe là A. H3C - CH - CH3BrB. đôi mươi H3C - CH - CH3Br *C. H3C - CH - CH3Br D. H3C - CH - CH3 Câu 37 ( câu trắc nghiệm) Khi thay thế một cùng hai nguyên tử H trong phân tử naphtalen bằng nhóm – CH3 thì số đồng phân rất có thể thu được là A. 2 cùng 10 B. 3 và 10 *C. 2 với 11 D. 3 và 11 Câu 38 ( câu trắc nghiệm) Một loại khí mỏ dầu A có thành phần về thể tích như sau: CH4 chiếm phần 77%, C2H6 chỉ chiếm 10%, C3H8 chiếm phần 5%, C4H10 3,5% , C5H10 1,2 % , CO2 3% , N2 0,5%. Biết sức nóng lượng tỏa ra lúc đốt cháy 1 mol (kJ/mol) từng khí CH4 , C3H8 , C4H10 , C5H10 thứu tự bằng: 880, 1560, 2053, 21 2660, 3276 và thể tích khí đo làm việc 360C , 1 atm thì sức nóng lượng lan ra lúc đốt cháy trọn vẹn 1 m3 khí đó là A. 33552 kJ *B. 41940 kJ C. 62910 kJ D. 73395 kJ Câu 39 ( câu trắc nghiệm) Một nhiều loại khí mỏ dầu A gồm thành phần về thể tích như sau: CH4 chiếm 77%, C2H6 chiếm 10%, C3H8 chiếm 5%, C4H10 3,5% , C5H10 1,2 % , CO2 3% , N2 0,5%. Trữ lượng khí của mỏ dầu A sinh sống trên vào thời gian 19460.106 m3 (ở 360C cùng 1 atm). Nếu toàn thể lượng CH4 của mỏ dầu này được dùng để sản xuất axetilen với hiệu suất 8% thì thu được từng nào tấn sản phẩm *A. 614643 B. 184393 C. 921965 D. 1229286 Câu 40 ( câu trắc nghiệm) vào thành phần hầu hết của của khí crăckinh có một vài hiđrocacbon nhưng mà khi đốt cháy trọn vẹn mỗi hiđrocacbon này đều thu được các sản phẩm khí cùng hơi hoàn toàn có thể tích đúng bằng thể tích các khí thâm nhập phản ứng (đo ở thuộc điều kiện). Các khí đó là: *A. CH4 với C2H4. B. CH4 cùng C2H6. C. C2H4 cùng C2H6. D. C2H6 cùng C3H6. Câu 41 ( câu trắc nghiệm) A là hiđrocacbon thơm tất cả tỉ khối đối với metan bởi 5,77. A gia nhập các quá trình chuyển hóa sau: 22 AX + YZTCl2 / ánh nắng (1:1)KMnO4 /t0X, Y, Z, T theo thứ tự là A. CH3NO2, CH3NO2 ,CH2Cl, COOH*B. CH3NO2, CH3NO2 ,CH2Cl, COOHC. 23 CH3NO2CH3,CH3NO2CH3,CH2ClCH3,COOHCOOHD. CH3NO2CH3, CH3NO2CH3, CH2ClCH2Cl, COOHCOOH Câu 42 ( câu trắc nghiệm) Hiđrocacbon X sinh hoạt thể lỏng gồm tỉ khối so với không khí bởi 3,172. X không làm mất đi màu dung dịch brom, chức năng với hỗn hợp KMnO4 đun nóng đến axit benzoic. Đốt cháy X thu được CO2 cùng H2O theo tỉ lệ cân nặng 21 : 2. đến 0,2 mol X công dụng với Br2/ánh sáng thu được hóa học hữu cơ Y và khí Z. Khí Z bị hấp thụ trọn vẹn trong 200 ml dung dịch NaOH 1M. Xác minh công thức cấu tạo của X, Y. Giả thiết trong bội nghịch ứng chỉ thu được chất hữu cơ Y. *A. 24 CH3, CH2ClB. CH3, CH3BrC. CH3, CH2Br2D. CH3, CHBrCH3 Câu 43 ( câu trắc nghiệm) so sánh 2 hóa học hữu cơ M, N fan ta phân biệt chúng đều có thành phần là 92,3 %C cùng 7,7% H. Ở đk tiêu chuẩn, khối lượng của 1 lít N là 3,49, tỉ khối hơi của M đối với metan là 1,625. Trường đoản cú M rất có thể điều chế được N. N không tác dụng với dung dịch Br2. M, N có công thức cấu tạo là: *A. HC CH , 25 B. CH3 – CH = CH2, CH2 - CH2 - CH3C. CH3 – C CH, CH2CH2CH3D. CH3 – C CH, CH(CH3)2 Câu 44 ( câu trắc nghiệm) Đun rét 112 lít axetilen (đktc) với than hoạt tính sống 6000C thu được các thành phần hỗn hợp hơi tất cả chất đầu và sản phẩm hữu cơ P, cất 75% chất p (về thể tích). P là hóa học lỏng, gồm tỉ khối D = 0,8 g/ml. Năng suất phản ứng tạo p. Và thể tích chất p. Thu được là A. 75% với 117 ml B. 80% với 146,25 ml C. 90% cùng 117 ml *D. 90% cùng 146,25 ml Câu 45 ( câu trắc nghiệm) 26 xuất phát từ một loại dầu mỏ, bằng phương pháp chưng cất tín đồ ta nhận được 16% etxăng cùng 59% mầu mazut (tính theo trọng lượng dầu mỏ). Đem crăckinh mazut thì thu thêm được 58% etxăng (tính theo khối lượng mazut). Trường đoản cú 400 tấn khí đốt trên thu được lượng etxăng là A. 100,44 tấn B. 150,66 tấn *C. 200,88 tấn D. 301,32 tấn Câu 46 ( câu trắc nghiệm) Khí mỏ dầu ở 1 mỏ dầu Q bao gồm thành phần vừa đủ về thể tích như sau: 73% metan, 13% etan, 7% propan, 2,9% butan, 2,9% pentan, 0,7% cacbon đioxit và 0,5% nitơ. Còn nếu không có khối hệ thống thu gom và làm sạch khí này để áp dụng thì trong 1 ngày đêm buộc phải đốt bỏ khoảng 200.000 m3 khí (đo ở 360C và 1 atm). Tính xem 1 ngày đêm mỏ dầu Q sẽ thải vào khí quyển từng nào tấn CO2 và lượng nhiệt đã biết thành lãng mức giá khi yêu cầu đốt quăng quật lượng khí mỏ dầu trên. Biết nhiệt độ lượng lan ra lúc đốt cháy metan , etan, propan, butan cùng pentan theo thứ tự là 880 kJ, 1560 kJ, 2053 kJ, 2660 kJ cùng 3276 kJ. A. 305,76 tấn và 5493.105 kJ. B. 548,64 tấn và 82429.105 kJ. *C. 509,6 tấn với 91588.105 kJ. D. 764,4 tấn cùng 13738.105 kJ. Câu 47 ( câu trắc nghiệm) Một nhiều loại etxăng có cân nặng riêng là 0,75 g/ml. Để đơn giản và dễ dàng ta xem một số loại etxăng này là láo lếu hợp những đồng phân của octan. Khi sử dụng cho bộ động cơ đốt trong bạn ta trộn thêm chì tetraetyl : Pb(C2H5)4 vào etxăng theo tỉ trọng 0,5 ml/l (chì tetraetyl là hóa học lỏng gồm D = 1,6 g/ml) Đốt cháy trọn vẹn 1 lít etxăng bên trên trong một động cơ đốt trong một hộp động cơ đốt vào thì thể tích không gian (đktc) cần cho sự cháy, cân nặng cacbon đioxit và cân nặng chì xuất hiện là A. 7895 lít, 2315,8 gam với 0,513 gam. 27 B. 8772 lít, 2778,96 gam và 0,667 gam. *C. 8772 lít, 2315,8 gam với 0,513 gam. D. 11404 lít, 2778,96 gam với 0,667 gam. Câu 48 ( câu trắc nghiệm) Ở những cây xăng ta thường thấy các số lượng 83, 90, 92. Các con số đó nghĩa là *A. Chỉ số octan B. Chỉ số xetan C. % xăng nguyên chất D. ánh nắng mặt trời phản ứng Câu 49 ( câu trắc nghiệm) Benzen có khá nhiều ứng dụng vào thực tế, nó là một trong hóa chất đặc biệt trong hóa học, tuy nhiên benzen cũng là một trong những chất siêu độc. Khi benzen đi vào trong cơ thể, nhân thơm rất có thể bị oxi hóa theo những nguyên lý phức tạp, và hoàn toàn có thể gây ung thư. Trước đây trong số phòng xem sét hữu cơ, vẫn hay dùng benzen có tác dụng dung môi, nay để hạn chế những ảnh hưởng do dung môi, bạn ta vắt benzen bởi toluen vì toluen A. Rẻ rộng B. Là dung môi tốt hơn C. Ko độc *D. Dễ bị oxi hóa thành thành phầm ít độc hơn Câu 50 ( câu trắc nghiệm) thoái hóa 1,59 gam o – xilen hoặc p – xilen hầu hết thu được 1,632 gam chất hữu cơ Z hoặc T khớp ứng với năng suất 80%. Đốt cháy hoàn toàn 0,68 gam Z hoặc T phần nhiều cho 1,76 gam CO2 và 0,36 gam H2O. Z, T là *A. 28 COOHCH3, CH3COOHB. COOHCH3, COOHCOOH C. COOHCOOH, COOHCOOH D. COCO O , COOHCOOH Câu 51 ( câu trắc nghiệm) Khí mỏ dầu A thành phần mức độ vừa phải về thể tích như sau (đo sinh sống 360C với 760 mmHg): metan: 78% , etan 3% , propan: 2% , butan: 1%, pentan: 1% , cacbon đioxit : 2% cùng nitơ 13%. 29 Biết ánh nắng mặt trời tỏa ra lúc đốt cháy metan, etan, propan, butan, pentan tương ứng là 880, 1560, 2053, 2660 và 3276 kJ/mol ; khi đun 1 ml nước lên 10C cần 4,18 J. Thể tích giao động của các loại khí trên (đo ngơi nghỉ 360C và 760 mmHg) yêu cầu để đun 122,9 lít nước từ 360C lên 1000C (với trả thiết nhiệt do khí cháy cung ứng được dùng để làm đun sôi nước chỉ đạt ngưỡng 90%) là *A. 0,9 m3 B. 1,0 m3 C. 1,1 m3 D. 1,2 m3 Câu 52 ( câu trắc nghiệm) Khi đến stiren công dụng với hỗn hợp brom thu được thành phầm X, với dung dịch KMnO4 loãng tạo sản phẩm Y, chức năng với dung dịch KMnO4 đun cho nóng tạo sản phẩm Z. Vậy X, Y, Z thứu tự là A. CH = CH2Br , CH(OH)CH2OH, COOHB. CH = CH2Br , CH(OH)CH2OH, COOH*C. CHBrCH2Br, CH(OH)CH2OH, COOHD. 30 CHBrCH2Br, COOH, CH(OH)CH2OH Câu 53 ( câu trắc nghiệm) bơ vơ tự giảm dần kỹ năng monobrom hóa vào vòng của những chất: benzen (M), m – đinitrobenzen (N), toluen (P), m – xilen (Q) và phường – nitrotoluen (R) là A. Q > p. > M > R > N B. Q > p > R > M > N *C. N > R > M > Q > p D. Q > phường > R > M > N Câu 54 ( câu trắc nghiệm) Naphtalen rất có thể tạo ra số cội hóa trị là A. 1 *B. 2 C. 3 D. 4 Câu 55 ( câu trắc nghiệm) vào sơ đồ đưa hóa X, Y, Z thứu tự là A. Benzyl bromua ; m – nitrotoluen ; 31 metylxiclohexan ; - brombenzen. B. M – bromtoluen ; o– nitrotoluen ; metylxiclohexan ; o- bromtoluen. *C. Benzyl bromua ; o – nitrotoluen ; metylxiclohexan ; p- bromtoluen. D. M – bromtoluen; phường – nitrotoluen ; metylxiclohexan ; p- bromtoluen. Câu 56 ( câu trắc nghiệm) 13 gam lếu láo hợp tất cả benzen với stiren làm mất đi màu hoàn toản dung dịch cất 8 gam brom tỉ lệ thành phần mol benzen và stiren trong hỗn hợp thuở đầu là A. 1: 1 B. 1 : 2 *C. 2 : 1 D. 2 : 3 Câu 57 ( câu trắc nghiệm) hàng nào sau đây không khác nhau được từng chất khi chỉ gồm dung dịch KMnO4 ? A. Benzen, toluen với stiren B. Benzen, etylbenzen, phenylaxetilen C. Benzen, toluen, hexen *D. Benzen, toluen và hexan Câu 58 ( câu trắc nghiệm) trong công nghiệp tín đồ ta pha trộn stiren từ bỏ benzen và etilen. Biết năng suất của mỗi tiến độ đều là 80%. Từ 1m3 etilen (đktc) đề xuất dùng *A. 3,482 kg benzen và 2,971 kilogam stiren B. 3,482 kg benzen và 4,643 kg stiren C. 3,482 kilogam benzen với 3,714 kg stiren D. 2,786 kilogam benzen với 2,971 kilogam stiren 32 Câu 59 ( câu trắc nghiệm) đến benzen công dụng với tất cả hổn hợp axit nitric cùng axit sunfuric quánh thu được các thành phần hỗn hợp A bao gồm nitrobenzen và m – đinitrobenzen. Đốt cháy hoàn toàn 4,14 gam A vào oxi nguyên chất cho 511,6 cm3 khí N2 (đo sinh hoạt 270C cùng 740 mmHg). Thành phần xác suất về cân nặng của nitrobenzen với m – đinitrobenzen trong tất cả hổn hợp A là *A. 59,4% và 40,6% B. 29,7% với 70,3% C. 70,3% cùng 29,7% D. 44,56% và 55,44% Câu 60 ( câu trắc nghiệm) mang lại 13,8 gam một ankylbenzen phản nghịch ứng với brom có mặt bột sắt thu được 20,52 gam sản phẩm gồm 2 dẫn xuất monobrom. Công dụng phân tích định lượng hàng hóa mỗi monobrom phần đa chứa 46,784% brom trong phân tử. Thương hiệu ankylbenzen , 2 dẫn xuất monobrom và công suất chung của phản ứng là A. Toluen, o – bromtoluen, m – bromtoluen cùng 80%. *B. Toluen, o – bromtoluen, p. – bromtoluen cùng 80%. C. Etylbenzen, o – brometylbenzen, phường – brometylbenzen và 80%. D. Etylbenzen, o – brometylbenzen, p – brometylbenzen với 75%. Câu 61 ( câu trắc nghiệm) chất X có công thức sau CH2BrH3CTên gọi nào chưa phải của X ? A. P. – metyl benzyl bromua. B. 1 – (brommetyl) – 4 – metylbenzen C. 4 – metyl benzyl bromua 33 *D. P. – xilenbromua Câu 62 ( câu trắc nghiệm) chất X tất cả công thức sau CH2BrH3CX không tính năng được với hóa học nào dưới đây ? A. Brom (xúc tác bột sắt) B. Brom (Chiếu sáng) *C. Hỗn hợp KMnO4 loãng D. Hỗn hợp KMnO4 đặc đun lạnh Câu 63 ( câu trắc nghiệm) có thể điều chế 2,4,6 – trinitrotoluen (A) tự heptan qua 2 làm phản ứng sau: làm cho nóng heptan trong đk nhiệt độ, áp suất thích hợp để thu được toluen với hiệu suất 40%, mang đến toluen tác dụng với tất cả hổn hợp axit nitric và axit sunfuric chiếm được A với năng suất 70%. Tính trọng lượng heptan nên để điều chế được 1 tấn thành phầm A. A. 431,7 kg B. 616,7 kg C. 907,4 kilogam *D. 1542 kg Câu 64 ( câu trắc nghiệm) lúc đốt cháy trọn vẹn hiđrocacbon X ( là chất lỏng ở đk thường ) nhận được CO2 và H2O tất cả số mol theo phần trăm 2:1 phương pháp phân tử của X hoàn toàn có thể là phương pháp nào dưới đây A. C4H4. B. C5H12. *C. C6H6. 34 D. C2H2. Câu