tinh nhanh lop 5 co dap an

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Bạn đang xem: tinh nhanh lop 5 co dap an

MỘT SỐ BÀI TOÁN TÍNH NHANH LỚP 5

(PHÂN SỐ, CHỮ SỐ TẬN CÙNG, TÌM X, DẤU HIỆU CHIA HẾT)

Bµi 1: TÝnh biÓu thøc sau mét c¸ch hîp

nhÊt:

a)

1998 1996 1997 11 1985

1997 1996 1995 1996

a) Ph©n tÝch mÉu ta cã:

1997

2.

Ph©n tÝch ta cã:

1998

2010.

VËy gi¸ trÞ ph©n trªn lµ:

Bài 2 : Tính nhanh tổng sau :

Đặt tổng trên bằng A ta :

Bµi 3

:

a) Kh«ng lµm tÝnh h·y so s¸nh:

A = 1991 x 1999 B = 1995 x 1995

b) TÝnh nhanh biÓu thøc sau:

1 1 1 1 1 1

3 6 12 24 48 96

a) So s¸nh A B: B = 1995 x 1995

A = 1991 x 1999 = 1995 x (1991+4)

= 1991 x (1995 + 4) = 1995 x 1991 + 1995

x 4

= 1991 x 1995 + 1991 x 4

1991 x 1995 = 1995 x 1991 1991 x 4 < 1995 x 4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

32 16 8 4 2 1

96 98 96 96 96 96

40 20 3 63 21

96 96 32

nªn 1991 x 1999 < 1995 x 1995

C¸ch 2: NhËn xÐt

1 1 1 1 1 1

3 6 12 24 48 96

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 96

2 1 64 1 63 21

3 69 69 69 32

1 1 3 3 2 1

;

3 6 6 6 3 6

1 1 1 7 7 2 1

;

3 6 12 12 12 3 12

1 1 1 2 1

3 6 12 3 12

theo quy luËt nµy ta cã:

C =

1 1 1 1 1 1

3 6 12 24 48 96

20

1

19

1

18

1

17

1

16

1

15

1

14

1

13

1

12

1

11

1

XÐt c¸c h¹ng cña tæng ta thÊy :

20

1

19

1

18

1

17

1

16

1

15

Xem thêm: do thi ham so co bao nhieu duong tiem can

1

14

1

13

1

12

1

11

1

20

1

19

1

18

1

17

1

16

1

15

1

14

1

13

1

12

1

11

1

20

1

19

1

18

1

17

1

16

1

15

1

14

1

13

1

12

1

11

1

Bài 5 :Tính nhanh:

a) ( 1+3+5+7+…+2003+2005) x

(125 125 x 127 127 127 x 125)

a) Ta có:

125 125x127 127 127x125 = 1001x125x127

1001x127x125 = 0 . nên : (1+3+5+...+2005)(125

125x127 127 127x125) = 0

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

5x125,0:6,6x5,0:88,88x3,3

25,0:2,13x2x44,44x2,0:8,19

3

2x3,3

8,19

5x2x4x2,13x88,88x3,3

4x2,13x88,88x5x8,19

5x8x6,6x2x88,88x3,3

4x2,13x88,88x5x8,19

5x125,0:6,6x5,0:88,88x3,3

25,0:2,13x2x44,44x2,0:8,19

)b

Bµi 6:

Kh«ng quy ®ång

mÉu sè. H·y so s¸nh:

a/

hai ph©n cïng sè, ph©n

nµo mÉu h¬n ph©n lín h¬n. Suy ra:

Bài 7 : Cho 7 phân số :

Thăng chọn được hai phân số

tổng g trị lớn nhất. Long chọn

hai phân số tổng giá trị nhỏ

nhất. Tính tổng 4 phân số Thăng

Long đã chọn.

Vậy ta sắp xếp được như sau :

Tổng hai phân số giá trị lớn nhất :

Tổng hai phân số giá trị nhỏ nhất :

Do đó tổng bốn phân số Thăng Long đã chọn

:

Bài 8 : Cho tổng :

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 49 + 50.

Liệu thể liên tục thay hai số

bất bằng hiệu của chúng cho tới khi

được kết quả 0 hay không ?

Bài giải : Ta đặt A = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 49 + 50.

Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 50 50 số, trong đó

số các số lẻ bằng số các số chẵn nên 50 : 2 = 25 (số

lẻ). Vậy A một s lẻ. Gọi a b hai số bất của

A, khi thay tổng a + b bằng hiệu a - b t A giảm đi : (a

+ b) - (a - b) = 2 x b tức giảm đi một số chẵn. Hiệu

Xem thêm: guong tieu bieu trong xay dung giu gin phat huy gia tri truyen thong cua llvt thu do ha noi

của một số lẻ một số chẵn luôn một số lẻ nên sau

mỗi lần thay, tổng mới vẫn một số lẻ. vậy không

Bài tập luyện Toán Tính nhanh chóng nâng lên lớp 5

Bài tập luyện Toán lớp 5 nâng cao: Dạng toán Tính nhanh chóng về những dạng toán phân số, chữ số tận nằm trong, thăm dò x, tín hiệu phân chia không còn đem đáp án và chỉ dẫn cụ thể mang đến từng dạng hùn những em học viên tóm được phương pháp tính nhanh chóng theo gót từng dạng. Mời chúng ta xem thêm phương pháp tính nhanh chóng độ quý hiếm của biểu thức qua chuyện những chỉ dẫn.