Liên kết $pi$ nghỉ ngơi nối song của anken kém bền vững, yêu cầu trong phản nghịch ứng dễ bị đứt ra để chế tác thành kiên kết $sigma$ với những nguyên tử khác. Vì thế, links đôi $C=C$ là trung trọng điểm phản ứng gây nên những bội nghịch ứng hoá học đặc thù cho anken như phản bội ứng cộng, bội phản ứng trùng hợp và phản ứng oxi hoá.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của anken

1. Phản nghịch ứng cộng hiđro (phản ứng hiđro hoá)

Khi có mặt chất xúc tác như $Ni, Pt, Pd$, ở ánh nắng mặt trời thích hợp, anken cùng hiđro vào nối đôi chế tạo ra thành ankan tương ứng, bội nghịch ứng toả nhiệt, thí dụ:

$$CH_2 =CH_2 +H_2 xrightarrow<>xt, t^0 CH_3 -CH_3 $$

$$R^1R^2C=CR^3R^4 +H_2 xrightarrow<>xt, t^0 R^1R^2CH-CHR^3R^4 $$

2. Phản bội ứng cùng halogen (phản ứng halogen hoá)

a) cộng clo

*

Etilen với clo phần đông ít tan trong hỗn hợp natri clorua. Thoạt đầu mức nước trong ống nghiệm thấp (A). Etilen cộng với clo tạo ra thành chất lỏng dạng dầu, không tan trong nước, dính vào thành ống nghiệm, áp suất trong ống thử giảm khiến cho mức nước nâng lên (B).

$$CH_2=CH_2+Cl_2 ightarrow ClCH_2-CH_2Cl (1,2-đicloetan, t_s:83,5^0C)$$

b) cộng brom

Cho $0,2 ml$ anken lỏng, ví dụ điển hình $hex-2-en$, vào ống nghiệm chứa $2 ml$ nước brom, rung lắc kĩ rồi để yên, màu vàng – domain authority cam của nước brom bị mất.

Brom dễ cộng vào nối song của anken chế tạo thành dẫn xuất đihalogen ko màu:

$CH_3CH=CHCH_2CH_2CH_3+Br_2 ightarrow CH_3CHBr-CHBrCH_2CH_2CH_3 $($2,3$ – đibromhexan)

Anken làm mất màu của nước brom, chính vì như thế người ta hay được dùng nước brom hoặc dung dịch brom vào $CCl_4$ có tác dụng thuốc demo để nhận thấy anken.

3. Phản bội ứng cùng axit và cộng nước

a) cộng axit

Hiđro halogenua ($HCl, HBr, HI$), axit sunfuric đậm đặc, … có thể cộng vào anken.

Thí dụ: $CH_2=CH_2+H-Cl (khí) ightarrow CH_3CH_2Cl $ (etyl clorua)

$CH_2=CH_2+H-OSO_3H ightarrow CH_3CH_2OSO_3H$ (etyl hiđrosunfat)

Cơ chế phản bội ứng cộng axit vào anken

Axit cùng vào anken theo sơ vật chung:

*

Phản ứng xảy ra qua 2 giai đoạn liên tiếp:

Phản ứng $H-A$ bị phân cắt dị li: $H^+$ liên quan với link $pi$ tạo ra thành cacbocation, còn $A^-$ tách ra.

Cacbocation là tiểu phân trung gian ko bền, phối kết hợp ngay cùng với anion $A^-$ tạo ra sản phẩm.

b) cộng nước (phản ứng hiđrat hoá)

Ở nhiệt độ độ thích hợp và tất cả xúc tác axit, anken có thể cộng nước, thí dụ:

$CH_2=CH_2 + H – OH xrightarrow<>H^+, t^0 HCH_2 – CH_2OH $ (etanol)

c) vị trí hướng của phản ứng cùng axit với nước vào anken

Phản ứng cộng axit hoặc nước vào anken không đối xứng thường tạo thành hỗn vừa lòng hai đồng phân, trong những số ấy có một đồng phân là sản phẩm chính. Thí dụ

*

Quy tắc Mac-côp-nhi-côp:

Trong bội phản ứng cùng axit hoặc nước (kí hiệu thông thường là $HA$) vào liên kết $C=C$ của anken, $H$ (phần tử sở hữu điện tích dương) ưu tiên cùng vào $C$ mang nhiều $H$ hơn (cacbon bậc rẻ hơn), còn $A$ (phần tử mang điện tích âm) ưu tiên cộng vào $C$ với ít $H$ rộng (cacbon bậc cao hơn).

$4$. Bội nghịch ứng trùng hợp

Các anken ở đầu dãy như etilen, propilen, butilen trong những điều kiện nhiệt độ, áp suất, xúc tác thích hợp thì thâm nhập phản ứng cộng nhiều phân tử cùng nhau thành các phân tử mạch hết sức dài với có cân nặng phân tử lớn. Tín đồ ta điện thoại tư vấn đó là phản nghịch ứng trùng hợp. Thí dụ:

*

Phản ứng trùng vừa lòng là quá trình kết hợp liên tiếp những phân tử nhỏ tuổi giống nhau hoặc tựa như nhau thành đa số phân tử không hề nhỏ gọi là polime.

Trong làm phản ứng trùng hợp, hóa học đầu (các phân tử nhỏ) được hotline là monome. Sản phẩm của bội phản ứng với nhiều mắc xích monome phù hợp thành nên được gọi là polime. Con số mắc xích monome vào một phân tử polime hotline là hệ số trùng hợp với kí hiệu là $n$.

Xem thêm: Tổng Hợp Sale Support Là Gì ? Công Việc Của Sales Support Sales Support Là Gì

$5$. Bội phản ứng oxi hoá

Giống cùng với ankan, anken cháy hoàn toàn tạo ra $CO_2, H_2O$ với toả các nhiệt:

$$C_nH_2n+dfrac3n2O_2 ightarrow nCO_2 + nH_2O ; Delta H (etylen glicol)

Phản ứng làm mất màu tím của dung dịch kali penmanganat được dùng làm nhận ra sự xuất hiện của links đôi anken.