Sau đấy là các bài bác tập TOÁN về PHÉP TÍNH LŨY THỪA giành riêng cho học sinh lớp 6. Trước lúc làm bài bác tập, cần xem lại định hướng trong các bài liên quan:


*

Bài tập 1.1: Tính giá chỉ trị những lũy quá sau: 24, 32, 42, 53, 72.

Bạn đang xem: Tìm x lớp 6 luy thua

Bài tập 1.2: Viết gọn các tích sau bằng cách dùng một lũy thừa:

a) 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5;

b) 13 . 13 . 13 . 13;

c) 2 . 3 . 6 . 6 . 6.

Bài tập 1.2: Viết gọn các tích sau bằng phương pháp dùng một lũy thừa:

a) 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5;

b) 13 . 13 . 13 . 13;

c) 2 . 3 . 6 . 6 . 6.


Bài tập 2.1: Viết tác dụng mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 35 . 39

b) 132 . 133 . 134

c) 73 . 49

d) 42 . 24

Dạng 3: chia hai lũy thừa cùng cơ số


Bài tập 3.1: Viết kết quả các phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) 78 : 75;

b) 2 0219 : 2 0212

c) 54 : 5

Bài tập 3.2: Viết hiệu quả các phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) a6 : a (với a≠0)

b) 27 : 8


Bài tập 3.3: cho a, b ∈ ℕ*. Hãy chứng tỏ rằng: (a . b)3 = a3 . b3

Áp dụng điều đó, hãy viết công dụng các phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 73 . 43;

b) 53 . 23;

c) 353 : 73


Dạng 4: search số mũ

Bài tập 4.1: tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên n biết rằng 2n = 8.

Bài tập 4.2: tra cứu số thoải mái và tự nhiên n biết rằng:

a) 2n . 4 = 16

b) 2n : 2 = 8

c) 3n . 23 = 63

Dạng 5: kiếm tìm cơ số

Bài tập 5.1: tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái x, biết rằng:

a) (x – 1)3 = 27

b) (2x + 1)3 = 125

Bài tập 5.2: tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái c, biết rằng:

a) c27 = 1

b) c27 = 0

Bài tập 5.3: tìm kiếm số tự nhiên và thoải mái n, biết rằng: n15 = n.

Dạng 6: Viết một trong những tự nhiên bên dưới dạng tổng các lũy thừa của 10

Bài tập 6.1: Viết các số: 1 000; 100 000, 1 000 000 bên dưới dạng lũy vượt của 10.

Bài tập 6.2: Viết những số: 152; 72 196 dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.

Đáp án các bài tập:

Dạng 1:

Bài tập 1.1:

24 = 2 . 2 . 2 . 2 = 16;

32 = 3 . 3 = 9;

42 = 4 . 4 = 16;

53 = 5 . 5 . 5 = 125;

72 = 7 . 7 = 49

Bài tập 1.2:

a) 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 = 56;

b) 13 . 13 . 13 . 13 = 134;

c) 2 . 3 . 6 . 6 . 6 = 6 . 6 . 6 . 6 = 64.

Dạng 2:

Bài tập 2.1: Viết hiệu quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 35 . 39 = 35 + 9 = 314

b) 132 . 133 . 134 = 132 + 3 +4 = 139;

c) 73 . 49 = 73 . 72 = 73 + 2 = 75;

d) 42 . 24 = 4 . 4 . 24 = 22 . 22 . 24 = 22 + 2 + 4 = 28.

Cách khác: 42 . 24 = 42 . 22 + 2 = 42 . 22 . 22 = 42 . 4 . 4 = 42 + 1 + 1 = 44.

Dạng 3:

Bài tập 3.1:

a) 78 : 75 = 78-5 = 73;

b) 2 0219 : 2 0212 = 2 0219-2 = 2 0217;

c) 54 : 5 = 54 : 51 = 54 – 1 = 53;

Bài tập 3.2:

a) a6 : a = a6 : a1 = a6 – 1 = a5;

b) 27 : 8 = 27 : 23 = 27 – 3 = 24.

Bài tập 3.3:

Chứng minh: (a . b)3 = a3 . b3

Ta có: (a . b)3 = (a . b) . (a . b) . (a . b) = (a . a . a) . (b . b . b) = a3 . b3

Áp dụng:

a) 73 . 43 = (7 . 4)3 = 283

b) 53 . 23 = (5 . 2)3 = 103.

c) 353 : 73 = (5 . 7)3 : 73 = 53 . 73 : 73 = 53 . 73 – 3 = 53 . 70 = 53 . 1 = 53.

Dạng 4:

Bài tập 4.1: bởi 2n = 8, mà lại 8 = 23 nên 2n = 23. Do đó, n = 3.

Bài tập 4.2:

a) 2n . 4 = 16

Cách 1: vì chưng 2n . 4 = 16 đề nghị 2n = 16 : 4 = 4.

Vì 2n = 4, mà lại 4 = 22 đề nghị 2n = 22. Do đó, n = 2.

Cách 2: Ta có: 2n . 4 = 2n . 22 = 2n + 2

Vì 2n . 4 = 16 yêu cầu 2n + 2 = 16. Nhưng 16 = 24 đề nghị 2n+2 = 24. Bởi vì đó, n + 2 = 4.

Vì n + 2 = 4 cần n = 4 – 2 = 2.

b) 2n : 2 = 8

Cách 1: vì chưng 2n : 2 = 8 nên 2n = 8 . 2 = 16.

Vì 2n = 16, nhưng mà 16 = 24 buộc phải 2n = 24. Vày đó, n = 4.

Cách 2: Ta có: 2n : 2 = 2n : 21 = 2n – 1

Vì 2n : 2 = 8 yêu cầu 2n-1 = 8. Mà lại 8 = 23 yêu cầu 2n-1 = 23. Vày đó, n – 1 = 3.

Vì n – 1 = 3 cần n = 3 + 1 = 4.

c) 3n . 23 = 63

Vì 3n . 23 = 63 bắt buộc 3n = 63 : 23

Ta có: 63 : 23 = (3 . 2)3 : 23 = 33 . 23 : 23 = 33.

Do đó: 3n = 33

Suy ra: n = 3.

Dạng 5:


Bài tập 5.1:

a) Ta có: 27 = 33.

Theo đề thì (x – 1)3 = 27.

Vậy (x – 1)3 = 33. Vì chưng đó: x – 1 = 3.

Suy ra: x = 3 + 1 = 4

b) (2x + 1)3 = 125 = 53

Vậy (2x + 1)3 = 53. Bởi đó: 2x + 1 = 5.

Suy ra: 2x = 5 – 1 = 4.

Vì 2x = 4 phải x = 4 : 2 = 2.

Bài tập 5.2:

a) c = 1

b) c = 0


Bài tập 5.3: n15 = n

Ta thấy: 015 = 0 yêu cầu n = 0 là một đáp án.

Xét n ≠ 0: bởi n15 = n đề nghị n15 : n = 1.

Mà n15 : n = n15-1 = n14

Nên: n14 = 1. Bởi vì đó: n = 1.

Kết luận: n = 0 hoặc n = 1.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 1 Lớp 3 Môn Tiếng Việt Theo Thông Tư 22, Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 3 Năm 2021

Dạng 6:

Bài tập 6.1: 1 000 = 103; 100 000 = 105; 1 000 000 = 106.

Bài tập 6.2:

152 = 1 . 102 + 5 . 101 + 2 . 100;

72 196 = 7 . 104 + 2 . 103 + 1 . 102 + 9 . 101 + 6 . 100