囦 uyên • 宛 uyên • 帵 uyên • 惌 uyên • 捥 uyên • 涴 uyên • 淵 uyên • 渊 uyên • 眢 uyên • 睕 uyên • 鴛 uyên • 鵷 uyên • 鸳 uyên • 鹓 uyên • 鼝 uyên


Bạn đang xem: Tên uyên trong tiếng trung


1. (Tính) xung quanh co, uốn nắn khúc. ◇Đỗ Mục 杜牧: “Sở nam nhiêu phong yên, Tương ngạn khổ oanh uyển” 楚南饒風煙, 湘岸苦縈宛 (Trường An tống hữu nhân du hồ Nam 長安送友人遊湖南) miền nam bộ Sở những gió lớp bụi sương khói, kè sông Tương nhọc nhằn quanh co.2. (Tính) Nhỏ, nhẹ. ◇Âu Dương Quýnh 歐陽炯: “Thiên bích la y phất địa thùy, Mĩ nhân sơ trước cánh tương nghi, Uyển phong như vũ thấu mùi hương cơ” 天碧羅衣拂地垂, 美人初著更相宜, 宛風如舞透香肌 (Hoán khê sa 浣溪沙, Từ bỏ ra nhị 詞之二).3. (Tính) Cứng đờ, thô (chết). § Thông “uyển” 苑. ◇Thi gớm 詩經: “Uyển kì tử hĩ, Tha nhân thị thâu” 宛其死矣, 他人是愉 (Đường phong 唐風, San hữu xu 山有樞) (Rồi nhỡ ngài) đơ ra nhưng chết, Thì bạn khác sẽ giành lấy (những xe ngựa, áo mũ... Của ngài nhưng ngài đã không biết vui hưởng).4. (Động) Uốn, bẻ cong. ◇Hán Thư 漢書: “Thị dĩ dục đàm giả, uyển thiệt nhi vắt thanh” 是以欲談者, 宛舌而固聲 (Dương Hùng truyện hạ 揚雄傳下).5. (Phó) Phảng phất, kiểu như như. ◇Thi tởm 詩經: “Tố du tòng chi, Uyển trên thủy trung trì” 溯遊從之, 宛在水中坻 (Tần phong 秦風, Kiêm gia 蒹葭) Đi xuôi theo dòng, bên cạnh đó (thấy người) nghỉ ngơi trên khối khu đất cao vào nước.6. (Phó) § xem “uyển nhiên” 宛然.7. (Danh) sân vườn nuôi nuốm thú, trồng cây cỏ. § Thông “uyển” 苑. ◇Quản Tử 管子: “Nhiên tắc thiên vi việt uyển, dân túc tài, quốc cực phú, thượng hạ thân, chư hầu hòa” 然則天為粵宛, 民足財, 國極富, 上下親, 諸侯和 (Ngũ hành 五行).8. (Danh) Lượng từ. ◇Mạnh Nguyên Lão 孟元老: “Kì mại mạch miến, xứng tác nhất ba đại, vị đưa ra "nhất uyển"; hoặc tam ngũ xứng tác "nhất uyển". Dụng thái bình xa hoặc lư mã đà chi, tòng thành ngoại thủ môn nhập thành hóa mại” 其賣麥麵, 秤作一布袋, 謂之一宛; 或三五秤作一宛. 用太平車或驢馬馱之, 從城外守門入城貨賣 (Đông kinh mộng hoa lục 東京夢華錄, Thiên đọc chư nhân nhập thị 天曉諸人入市).9. (Danh) bọn họ “Uyển”.10. Một âm là “uyên”. (Danh) § xem “Đại Uyên” 大宛.
① Uyển nhiên 宛然 y nhiên (rõ thế).② bé dại bé.③ Một âm là uyên. Ðại uyên 大宛 thương hiệu một nước sống Tây-vực đời công ty Hán.Xem thêm: Cm Cô Si Cộng Mẫu ( Bất Đẳng Thức Svacxơ Và Ứng Dụng, Bất Đẳng Thức Svac

• bát ai thi kỳ 4 - Thái sư Nhữ Dương quận vương Tiến - 八哀詩其四-贈左僕射鄭國公嚴公武 (Đỗ Phủ)• Đại đê khúc - 大堤曲 (Dương Thận)• Ngộ gia đệ cựu ca cơ - 遇家弟舊歌姬 (Nguyễn Du)• quan tiền vũ ca - 觀舞歌 (Từ Trinh Khanh)• đánh hữu xu 3 - 山有樞 3 (Khổng Tử)• Thông mã hành - 驄馬行 (Đỗ Phủ)• Túc Trịnh Châu - 宿鄭州 (Vương Duy)• Uyển chuyển ca - 宛轉歌 (Dương Thận)• Uyển đưa ca kỳ 2 - 宛轉歌其二 (Lang triệu phú Tống thị)• Văn hòn đảo y - 聞擣衣 (Triệu bạo phổi Phủ)