Vừa qua, trên trang mạng xã hội đăng tải bài viết:“Một nhà nước không biết phải trái”củaCanhco. Nội dung bài viết cho thấy sự nhận thức lệch lạc, thiếu khách quan, cố tình nói xấu, bôi nhọ, phủ nhận vai trò của Nhà nước Việt Nam trong quá trình quản lý điều hành đất nước, cần đấu tranh bác bỏ, bởi vì:


*

*

1.Nhà nước có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị

Khoản 1, Điều 8, Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 nêu rõ: Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Từ sau Đại hội VI của Đảng đến nay, tư tưởng về Nhà nước pháp quyền được thể hiện trong các văn kiện của Đảng, phản ánh quá trình nhận thức ngày càng đầy đủ và toàn diện hơn về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng.Bạn đang xem: Vì sao nói nhà nước có vai trò trung tâm của hệ thống chính trị

Theo đó, với quan điểm Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân, mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, Nhà nước tôn trọng, thực hiện và bảo vệ quyền con người, tất cả vì hạnh phúc của con người. Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật và bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội. Được tổ chức theo nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước về mặt lập pháp, hành pháp và tư pháp, Nhà nước chịu trách nhiệm trước công dân về mọi hoạt động của mình và bảo đảm cho công dân thực hiện các nghĩa vụ trước nhà nước và xã hội. Nhà nước thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị hợp tác, bình đẳng và phát triển với các nước, các nhà nước trên thế giới; tôn trọng và cam kết thực hiện các công ước, điều ước quốc tế đã tham gia, ký kết, phê chuẩn.

Bạn đang xem: Tại sao nói nhà nước là trung tâm của hệ thống chính trị

2.Thực tiễn quá trình quản lý điều hành đất nước đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phủ nhận sự xuyên tạc của Canhco.

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy, phủ nhận vai trò của Nhà nước trong quản lý điều hành đất nước là một thủ đoạn nham hiểm được các thế lực thù địch sử dụng với mục tiêu hòng xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Xem thêm: Kimochi I Cư I Cư - Ý Nghĩa I Cư Kimochi Yamete Trong Tiếng Nhật

Song, đó chỉ là sự ảo tưởng của những kẻ ngông cuồng, đi ngược lại lợi ích quốc gia – dân tộc để lấy những đồng tiền bố thí dơ bẩn. Bởi vậy, mọi người cần hết sức tỉnh táo, không để mắc mưu các thế lực thù địch./.