*

*

Lý thuyết Hóa 10 bài xích 8. Sự thay đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học


Lý thuyết Hóa 10 bài xích 8. Sự thay đổi tuần hoàn thông số kỹ thuật electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

I. SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ

- thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố vào cùng một tổ được lặp đi tái diễn sau mỗi chu kì ⟹ ta nói chúng đổi khác một cách tuần hoàn.

Bạn đang xem: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

- Sự biến hóa tuần hoàn về thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi năng lượng điện hạt nhân tăng dần đó là nguyên nhân của sự biến hóa tuần hoàn về tính chất của các nguyên tố.

II, CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM A

1. Cấu hình electron phần ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố team A

- những nguyên tố nằm trong cùng một nhóm A bao gồm cùng số e lớp ngoài cùng (số e hóa trị) ⟶ là nguyên nhân của sự như thể nhau về đặc thù hóa học của những nguyên tố team A.

- Số sản phẩm tự của group (IA, IIA…) = Số electron lớp ngoài cùng = Số electron hóa trị.

- Nguyên tố s thuộc team IA, IIA.

- Nguyên tố p thuộc team IIIA → (trừ He).

2. Một trong những nhóm A tiêu biểu

a) nhóm VIIIA (nhóm khí hiếm)

- Gồm những nguyên tố: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn.

- cách làm chung thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng: ns2 np6 (trừ He).

- phần lớn các khí hãn hữu không gia nhập phản ứng hóa học. Ở đk thường, bọn chúng tồn tại ngơi nghỉ dạng khí, phân tử chỉ gồm 1 nguyên tử.


b) đội IA (nhóm kim loại kiềm)

- Gồm các nguyên tố: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr.

- cách làm chung thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng: ns1 (Dễ nhịn nhường 1 electron nhằm đạt cấu trúc bền bỉ của khí hiếm).

- đặc thù hóa học:

+ chức năng với oxi tạo oxit bazơ.

+ chức năng với phi kim chế tác muối.

+ tính năng với nuớc chế tạo ra hiđro cùng hiđroxit.

c) team VIIA (nhóm halogen)

- Gồm các nguyên tố: F, Cl, Br, I, At.

- phương pháp chung thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng: ns2 np5 (Dễ nhấn 1 electron nhằm đạt cấu trúc chắc chắn của khí hiếm).

- đặc thù hóa học:

+ tác dụng với oxi chế tạo ra oxit axit

+ chức năng với kim loại tạo muối.

Xem thêm: Top 3 Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Cuối Học Kì 2 Tiếng Anh Lớp 4 Năm 2021

+ tác dụng với hiđro chế tác hợp chất khí.