Khi nối những đầu dây dẫn điện với cùng một nguồn điện, ta chỉ thấy đèn điện ở cốc đựng dung dịch NaCl bật sáng. Vậy hỗn hợp NaCl dẫn điện, còn nước đựng và hỗn hợp saccarozơ ko dẫn điện.

Bạn đang xem: Soạn hóa 11 bài 1

Nếu làm những thí nghiệm tương tự, bạn ta thấy: NaCl rắn, khan; NaOH rắn, khan; những dung dịch ancol etylic (C2H5OH), glixerol (C2H5(OH)3)không dẫn điện.

Ngược lại, các dung dịch axit, bazơ với muối những dẫn điện.

2. Nguyên nhân tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối hạt trong nước

Ngay từ thời điểm năm 1887, A-rê-ni-ut (S.Arrhenius) đã đưa thiết và trong tương lai thực nghiệm đã chứng thực rằng: 

Tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối là vì trong hỗn hợp của chúng có những tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do thoải mái được hotline là những ion.

Quá trình phân li những chất trong nước ra ion là sự việc điện li. Các chất tung trong nước phân li ra ion được gọi là phần đông chất năng lượng điện li . 

Vậy axit, bazơ với muối là phần lớn chất điện li.

Sự điện li được biểu diễn bằng phương trình năng lượng điện li.

Ví dụ:

- muối bột phân li thành cation sắt kẽm kim loại và anion gốc axit:

*

- Axit phân li thành cation H+ và anion gốc axit:

*

- Bazơ phân li thành cation kim loại và anion hiđroxit:

*

3. Định nghĩa sự năng lượng điện li

- Sự điện li là quá trình phân li thành những ion (cation, anion) khi hóa học tan vào nước hoặc rét chảy.

- hóa học điện li là các chất khi tan vào nước tạo ra thành dung dịch dẫn điện nhờ phân li thành ion.

II. PHÂN LOẠI CÁC CHẤT ĐIỆN LI

1. Độ điện li

- Để biểu hiện mức độ phân li ra ion của những chất điện li, ta dùng khái niệm độ năng lượng điện li.

+ Độ điện li α (anpha) của một chất điện li là tỉ số thân phân tử phân li thành ion (n) với tổng số bộ phận hòa rã (n0).

*

+ tỉ lệ phân tử cũng là tỉ lệ với số mol, nên αα bằng tỉ số phần nồng độ mol chất tan phân li thành Cp và tổng nồng độ mol của hóa học tan vào dung dịch Ct:

*

- Độ năng lượng điện li α phụ thuộc vào:

+ thực chất của hóa học tan.

+ bản chất của dung môi.

+ sức nóng độ

+ Nồng độ chất điện li.

2. Hóa học điện li bạo dạn và chất điện li yếu

a) Chất năng lượng điện li mạnh

Chất điện li khỏe mạnh là hóa học khi tung trong nước, những phân tử hoà tan mọi phân li ra ion, α=1.

Những hóa học điện li khỏe khoắn là các axit mạnh bạo như HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, ...; những bazơ dạn dĩ như NaOH, KOH, Ba(OH)2 ,... Và số đông các muối.

Trong phương trình năng lượng điện li của chất điện li mạnh, bạn ta dùng một mũi thương hiệu chỉ chiều của quy trình điện li.

Ví dụ: 

*

b) chất điện li yếu

Chất điện li yếu là hóa học khi tan trong nước chỉ có 1 phần số phân tử hoà chảy phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

Những chất điện li yếu ớt là các axit yếu đuối như CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3 , ... ; những bazơ yếu như Bi(OH)3,Mg(OH)2 , ...

Trong phương trình điện li của chất điện li yếu, người ta cần sử dụng hai mũi tên ngược hướng nhau.

Xem thêm: ( Feso4 Kết Tủa Màu Gì ? Tính Chất Hóa Học, Vật Lí Hóa Học 12

Ví dụ:

*

Cân bởi điện li là cân đối động. Giống như mọi cân đối hoá học tập khác, cân đối điện li cũng theo đúng nguyên lí vận động và di chuyển cân bởi Lơ Sa-tơ-li-ê.