usogorsk.com trình làng đến những em học sinh lớp 10 nội dung bài viết SO2 tính năng với dung dịch, nhằm mục tiêu giúp những em học tốt chương trình hóa học 10.

*Bạn đang xem: So2 tác dụng với nước

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung nội dung bài viết SO2 tính năng với dung dịch:Dạng 10.1: SO2 chức năng với hỗn hợp kiềm (NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)3 …). Đề bài bác đã cho biết lượng CO2 với kiềm, yêu cầu tính lượng sản phẩm. Phương pháp: biện pháp 1: Lập tỉ trọng T. Chế tạo muối axit cất gốc HSO3. Chế tác muối trung hòa - nhân chính chứa gốc SO3. Nếu lâm vào hoàn cảnh trường phù hợp này, ta viết 2 phương trình bội phản ứng, đặt x, y vào cùng giải hệ. Giải pháp 2: Viết phương trình phản ứng theo trình tự: SO4 + kiềm + muối sunfit + H2O (1) nếu sau phản ứng (1) mà lại SO2 vẫn tồn tại dư thì xẩy ra thêm phương trình SO4 + H2O + muối sunfit + muối hiđrosunfit (2).Bài 1: mang đến 2,24 lít SO2 (đktc) vào 200 ml hỗn hợp NaOH 1,1M, thu được hỗn hợp X. Tính nồng độ mol và cân nặng các chất trong dung dịch X.Bài 2: kêt nạp 4,48 lít SO2 (đktc) vào 118,4 gam dung dịch Ca(OH)2 31,25%. Tính khối lượng các hóa học sau làm phản ứng.Bài 3: Dẫn 0,896 lít SO2 (đktc) vào 40 gam hỗn hợp KOH 16,8%, thu được hỗn hợp X. Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch X. Khuyên bảo giải: hỗn hợp X chứa K2SO3 và KOH dư Bảo toàn khối lượng.Bài 4: Dẫn 1,568 lít SO2 (đktc) vào 500 ml dung dịch KOH 0,182M, thu được hỗn hợp X. Tính mật độ mol và cân nặng các hóa học trong dung dịch X.Bài 5: Dẫn 3,84 gam khí sunfurơ vào 21,375 gam hỗn hợp Ba(OH)2 36%, thu được kết tủa X và dung dịch Y. A) Tính cân nặng X. B) Tính nồng độ xác suất của dung dịch Y.Bài 6: Sục 3,136 lít khí diêm sinh đioxit (đktc) vào 400 ml dung dịch nước vôi vào 0,28M. Tính khối lượng và nồng độ mol các chất nhận được sau bội nghịch ứng.Bài 7: cho 8,4 lít SO2 (đktc) vào 80 ml hỗn hợp NaOH 20% (D = 1,2 g/ml). Tính độ đậm đặc mol và trọng lượng của muối chế tạo thành.Bài 8: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít SO2 (đktc) vào 300 ml hỗn hợp Ca(OH)2 0,45M, nhận được m gam kết tủa color trắng. Tính m.Bài 9: kêt nạp hết 5,6 lít SO2 (đktc) vào 200 ml hỗn hợp X bao gồm NaOH 0,5M và Ca(OH)2 1M. Tính trọng lượng kết tủa thu được. Giữ ý: Nếu bài bác toàn mang đến dung dịch kiềm đựng nhiều chất, ta đề nghị tính tổng thể mol OH. Có nhiều em cho là phải có thêm muối th-nc Na2SO3. Chính xác, nhưng lại gốc SO3 2- trong muối hạt Na2SO3 cũng kết hợp với Ca2+ vào Ca(OH)2 tạo kết tủa buộc phải ta chỉ xét phương trình ion cơ mà không viết ngơi nghỉ dạng phân tử.Bài 10: Dẫn 12,8 gam SO2 vào 250 ml hỗn hợp Y cất KOH 0,56M cùng Ba(OH)2 0,4M, nhận được a gam kết tủa màu trắng.

Xem thêm: Sách Sinh Học 10 Cơ Bản - Sách Giáo Khoa Sinh Học 10 Ebook Pdf

Tính a. Lí giải giải.