Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là:

A. 6

B. 8

C. 14

D. 16

Hãy chọn đáp số đúng.

Bạn đang xem: Phân lớp p bão hòa khi phân lớp đó chứa

Số electron tối đa trong phân lớp d là

A. 2 electron. B. 6 electron.

C. 10 electron. D. 14 electron.

Một nguyên tố d có 4 lớp electron, phân lớp ngoài cùng đã bão hòa electron. Tổng số electron s và electron p của nguyên tố này là

A. 18

B. 20

C. 26

D. 36

a. Các electron thuộc các obitan 2 p x , 2 p y , 2 p z có năng lượng như nhau.

c. Năng lượng của các electron thuộc các phân lớp 3s, 3p, 3d là khác nhau.

e. Phân lớp 3d đã bão hoà khi đã xếp đầy 10 electron.


Các khẳng định đúng là

A. a,b,c

B. b và c

C. a, b, e

D. a, b, c, e

Một nguyên tử có 4 lớp electron, số electron ở lớp ngoài cùng là 7, các lớp trong đều đã bão hòa electron. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố này là

A. 35

B. 25

C. 17

D. 7


Phân lớp s, p, d, f đầy điện tử (bão hòa) khi có số electron là :

A. 2, 6, 10, 16.

B. 2, 6, 10,14.

Xem thêm: Sách Là Người Bạn Tốt Của Con Người Bạn Lớn Của Con Người, Nghị Luận Về Sách Là Người Bạn Lớn Của Con Người

C. 4, 6, 10, 14.

D. 2, 8, 10, 14.

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 1 Nguyên tử - đề ôn luyện số 5 - cungthi.vn

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi. Trong kí hiệu

*

thì :

Ta có 2 kí hiệu

*


*

nhận xét nào sau đây là đúng ?

Trong những hợp chất sau đây, cặp chất nào là đồng vị của nhau ?

Nguyên tử có số hiệu Z = 24, số nơtron 28, có

Có 3 nguyên tử số proton đều là 12, số khối lần lượt là 24, 25, 26. Chọn câu sai :

Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng

Obitan nguyên tử là :


Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết kém chặt chẽ với hạt nhân nhất ?

Nguyên tử của một nguyên tố có bốn lớp electron, theo thứ tự từ phía gần hạt nhân là : K, L, M, N. Trong nguyên tử đã cho, electron thuộc lớp nào có mức năng lượng trung bình cao nhất ?

Về mức năng lượng của các electron trong nguyên tử, điều khẳng định nào sau đây là sai ?

Lớp electron thứ 3 có bao nhiêu phân lớp ?

Mỗi obitan nguyên tử chứa tối đa

Phân lớp s, p, d, f đầy điện tử (bão hòa) khi có số electron là :

Số electron tối đa trong lớp thứ n là :

Cấu hình electron của nguyên tử biểu diễn :

Nguyên tử của nguyên tố hoá học nào có cấu hình electron là1s22s22p63s23p64s1 ?

Cấu hình electron của nguyên tử có số hiệu Z = 17 là :

Cho hai nguyên tố M và N có số hiệu nguyên tử lần lượt là 11 và 13. Cấu hình electron của M và N lần lượt là :

Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5. Nguyên tố X là :

Nguyên tố lưu huỳnh nằm ở ô thứ 16 trong bảng hệ thống tuần hoàn. Biết rằng các electron của nguyên tử lưu huỳnh được phân bố trên 3 lớp electron (K, L, M). Số electron ở lớp L trong nguyên tử lưu huỳnh là :

Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron ở lớp ngoài cùng cũng là 6, cho biết X là nguyên tố hóa học nào sau đây ?

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.Choose one sentence that has the same meaning as the root one: