Câu điều kiện trong giờ Anh (mệnh đề If các loại 1, loại 2 và một số loại 3) là câu nói luận bàn về các trường hợp giả định và tác dụng của chúng. Bây giờ chúng ta đang cùng mày mò công thức, cấu trúc, bài xích tập vận dụng câu điều kiện phổ biến trong tiếng anh khi học hay chạm mặt phải.

Bạn đang xem: Phân biệt câu điều kiện loại 1 và 2


*
Lý thuyết câu điều kiện
TypeIf ClauseMain ClauseUsage
1If + Present simple (Present continuous, Present perfect)Future simpleCó thật ở hiện tại
2If + Past simple (Past continuous)Would/Could/Should (not) + V (inf)Không có thật ở hiện tại tại
3If + Past perfect (Past perfect continuous)Would/Could/Should (not) + Have + V3/edKhông gồm thật trong vượt khứ

Điều kiện hoàn toàn có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.


NHẬP MÃ TUHOC5TR - NHẬN ngay lập tức 5.000.000đ HỌC PHÍ KHÓA HỌC TẠI IELTS VIETOP
vui mừng nhập tên của bạn
Số năng lượng điện thoại của khách hàng không đúng
Địa chỉ thư điện tử bạn nhập sai
Đặt hứa hẹn
× Đăng ký thành công xuất sắc

Đăng cam kết thành công. Chúng tôi sẽ tương tác với bạn trong thời gian sớm nhất!

Để gặp mặt tư vấn viên vui mắt click TẠI ĐÂY.


Cấu trúc – phương pháp câu đk loại 1: If + Present simple, Future simple

Nói phương pháp khác, làm việc câu đk loại 1, mệnh đề IF dùng thì lúc này đơn, mệnh đề chính dùng thì tương lai đơn.

Trong câu đk loại 1, mệnh đề IF và mệnh đề chính hoàn toàn có thể đứng trước hay sau hầu hết được.

Ex: If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào sân vườn của tôi, nhỏ chó của mình sẽ cắm anh đó.)

Cách dùng câu đk loại 1: Câu điều kiện loại 1 còn hoàn toàn có thể được gọi là câu đk hiện tại hoàn toàn có thể có thật. Ta áp dụng câu đk loại 1 để đề ra một điều kiện hoàn toàn có thể thực hiện được trong hiện tại và nêu kết quả hoàn toàn có thể xảy ra.

Câu đk loại 2

Khái niệm về câu điều kiện loại 2: Câu đk loại II còn gọi là câu điều kiện không tồn tại thực ở hiện tại.

Điều kiện không thể xảy ra ở bây giờ hoặc tương lai, đk chỉ là một giả thiết, một ước hy vọng trái ngược với hoàn cảnh hiện tại.

Cấu trúc câu điều kiện loại 2: If + Past simple, Would/Could/Should (not) + V (inf)

Trong câu điều kiện loại 2, rượu cồn từ của mệnh đề đk chia sinh hoạt bàng thái giải pháp (past subjunctive), rượu cồn từ của mệnh đề bao gồm chia làm việc thì đk hiện trên (simple conditional.)

Chú ý: Bàng thái cách (Past subjunctive) là bề ngoài chia động từ đồng nhất như thì quá khứ đơn, riêng cồn từ “to be” thì sử dụng “were” cho tất cả các ngôi.

Ex: If I were a bird, I would be very happy. (Nếu tôi là 1 trong những con chim, tôi sẽ khá hạnh phúc.) (Thực tế tôi thiết yếu là chim được)

Câu điều kiện loại 3

Khái niệm về câu điều kiện loại 3: Câu điều kiện loại III là câu điều kiện không có thực trong quá khứ.

Điều kiện ko thể xẩy ra trong quá khứ, chỉ mang tính chất ước mong muốn trong vượt khứ, một trả thiết trái ngược với yếu tố hoàn cảnh ở thừa khứ.

Cấu trúc câu đk loại 3: If + Past perfect, Would/Could/Should (not) + have + V3/ed

Trong câu đk loại 3, cồn từ của mệnh đề điều kiện chia sinh sống quá khứ phân từ, còn rượu cồn từ của mệnh đề chủ yếu chia nghỉ ngơi điều kiện dứt (perfect conditional.)

Ex: If he had come lớn see me yesterday, I would have taken him khổng lồ the movies. (Nếu hôm qua nó mang đến thăm tôi thì tôi đã gửi nó đi coi phim rồi.)

Ngữ pháp rất quan liêu trọng trong tiếng Anh vì thế bạn cần nắm ngữ pháp thật vững, để học tốt bạn có thể tham khảo sách Sách 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh hoặc Sách tổng ôn ngữ pháp giờ đồng hồ anh cô trang anh. Đây đều là những sách ngữ pháp tiếng Anh hay, dễ hiểu, nếu còn e ngại thì cần tham khảo reviews sách tại trang Tài liệu IELTS và tải Ebook về xem trước.

3. Bài xích tập câu điều kiện

Bài tập câu đk loại 1

EXERCISE 1: Put the verbs in the brackets in the correct tenseIf I (to study) ______________, I (to pass) ______________the exams.If the sun (to shine) ______________, we (to walk) ______________into town.If he (to have) ______________a temperature, he (to see) ______________the doctor.If my friends (to come) ______________, I (to be) ______________very happy.If she (to earn) ______________a lot of money, she (to fly) ______________to New York.If we (to travel) ______________to London, we (to visit) ______________the museums.If you (to wear) sandals in the mountains, you (to slip) ______________on the rocks.If Rita (to forget) ______________her homework, the teacher (to give) ______________her a low mark.If they (to go) ______________to the disco, they (to listen) ______________to loud music.If you (to wait) ______________a minute, I (to ask) ______________my parentsIf you (eat) _____________an ice-cream, I (have) _____________a hot chocolate.If she (need) _____________a computer, her brother (give) _____________her his computer.If we (have / not) _____________time this afternoon, we (meet) _____________He (talk)_____________to her if you (want / not) _____________to vì it.You (win / not) _____________the game if you (know / not) _____________the rules.EXERCISE 2: Using the given information, make conditional sentences using “IF”Go to lớn Corfu. You will lượt thích it.

→ If you _____________________________________________

Don’t hurry. You will not make mistakes.

→ Unless you _____________________________________________

Will you see her? Say hello lớn her.

→ If you _____________________________________________

Be careful. You will not fall down.

→ Provided that _____________________________________________

You mustn’t panic. You will manage it.

→ If you _____________________________________________

She can’t give it up. She will succeed.

→ In case _____________________________________________

Bài tập câu điều kiện loại 2

Complete the Conditional Sentences (Type II) by putting the verbs into the correct form. Use conditional I with would in the main clause.

If he (start) __________ at once, he (arrive)__________ there by midday.Tom (be)__________ sick if he (eat) __________ all those chocolates.If I (lose)__________ my glasses, I (not be) __________ able khổng lồ read.You (become)__________ ill if you (forget)__________ your jacket.If the weather (get)__________ colder, I (buy)__________ a new coat.If we (have)__________ a yacht, we (sail)__________the seven seas.If he (have)__________more time, he (learn)__________karate.If they (tell)__________their father, he (be)__________very angry.She (spend)__________a year in the USA if it (be)__________easier khổng lồ get a green card.If I (live)__________on a lonely island, I (run)__________around naked all day.We (help)__________ you if we (know)__________ how.My brother (buy)__________a sports oto if he (have)__________the money.If I (feel)__________better, I (go) __________to the cinema with you.If you (go)__________by bike more often, you (be / not) __________so flabby.She (not / talk) __________to you if she (be)__________mad at you.If I (be) __________you, I (get) __________a new job.If he ___________(be) younger, he (travel)__________ more.If we (not/ be) __________ friends, I (be) __________angry with you.If I (have) __________enough money, I (buy)__________a big house.If she (not/ be) __________always so late, she (be) __________promoted.If we (win) __________the lottery, we ___________ (travel) the world.If you (have)__________ a better job, we (be)__________ able to buy a new carIf I (speak)__________ perfect English, I (have) __________a good job.If we (live)__________ in Mexico, I (speak) __________Spanish.If she (pass)__________ the exam, she __________ (be) able to enter university.She (be)__________ happier if she (have)__________ more friends.We (buy)__________ a house if we (decide)__________ lớn stay here.They (have)__________ more money if they __________ (not / buy) so many clothesWe (come)__________ to lớn dinner if we __________ (have) time.She (call)__________ him if she (know)__________ his number.They (go)__________ to Spain on holiday if they (like)__________ hot weather.She (pass) __________the exam if she __________ (study) more.I (marry)__________ someone famous if I (be)__________ a movie star.We never (be)__________ late again if we (buy)__________ a new car.You (lose)__________ weight if you (eat)__________ less.

Xem thêm: Chuyên Đề Đạo Hàm Lớp 11 Có Đáp Án, Chuyên Đề Đạo Hàm

Bài tập câu đk loại 3

If you ______________ (not / be) late, we ______________ (not / miss) the bus.If she ______________ (study), she ______________ (pass) the exam.If we ______________ (arrive) earlier, we ______________ (see) John.If they ______________ (go) to lớn bed early, they ______________ (not / wake) up lateIf he ______________ (become) a musician, he ______________ (record) a CD.If she ______________ (go) khổng lồ art school, she ______________ (become) a painter.If I ______________ (be) born in a different country, I ______________ (learn) to speak a different language.If she ______________ (go) to lớn university, she ______________ (study) French.If we ______________ (not / go) to lớn the party, we ______________ (not / meet) them.If he ______________ (take) the job, he ______________ (not / go) travelling.He ______________ (be) happier if he ______________ (stay) at home.She ______________ (pass) the exam if she ______________ (study) harder.We ______________ (not / get) married if we ______________ (not / go) to the same university.They ______________ (be) late if they ______________ (not / take) a taxi.She ______________ (not / meet) him if she ______________ (not / come) to lớn London.He ______________ (take) a taxi if he ______________ (have) enough money.I ______________ (call) you if I ______________ (not / forget) my phone.We ______________ (come) if we ______________ (be) invited.She ______________ (not / do) it if she ______________ (know) you were ill.He ______________ (be) on time if he ______________ (leave) earlier.