Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 toán hình 10

*
4 trang
*
trường đạt
*
*
12688
*
10Download
Bạn sẽ xem tư liệu "Bài tập tổng phù hợp ôn tập Chương I Hình học 10", để mua tài liệu gốc về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD ở trên


Xem thêm: Bộ Đề Thi Toán Lớp 5 Giữa Học Kì 2, Đề Thi Giữa Kì 2 Lớp 5 Môn Toán 2021

GV: Nguyễn Thị Kim Duyên BÀI TẬP TỔNG HỢP ÔN TẬP CHƯƠNG I các dạng bài bác tập rất cần phải ôn tập chương 1Dạng 1: chứng tỏ một đẳng thức véctơDạng 2 xác định điểm vừa ý một đẳng thức vectơDạng 3ứng minh 3 điểm hẳng hàng,chứng minh con đường thẳng đi qua điểm cầm đinhDạng 4 chứng tỏ các con đường thẳng đồng quiDạng 5 tra cứu tập phù hợp điểm tán thành đẳng thức về véctơ tốt về độ dàiDạng 6 các bài toán về toạ độ điểm cùng toạ véctơBài 1:Cho ABC . K, I, J là các điểm thỏa mãn: ; a) Dựng các điểm I, J, Kb) minh chứng IJ qua giữa trung tâm G của tam giác ABCc) E là vấn đề trên con đường thẳng BC làm sao cho = k (k là số thực). Xác minh k để 3 điểm I,J,E thẳng mặt hàng d)Tìm tập hợp các điểm P sao cho Bài 2:Cho ABC cùng một điểm M thỏa hệ thức a) bộc lộ qua hai véctơ cùng b) gọi BN là trung con đường của ABC cùng I là trung điểm của BN. CMR: ; bài bác 3:Cho DABC. Tìm kiếm taäp hôïp caùc ñieåm M thoûa ñieàu kieän :a/ = b/ + + = c/ ú + ç = ú - çd/ ú + ç = úç + úçe/ ú + ç = ú + çBài 4: mang đến tam giác ABC và cha điểm M,N,P thoả mãn: =3; +3= ; +=. Chứng tỏ ba điểm M, N, p. Thẳng hàng.Bài 5:Cho DABC vaø 1 ñieåm M tuøy yù.a/ Haõy xaùc ñònh caùc ñieåm D, E, F làm thế nào để cho = + , = + vaø = + . CMR caùc ñieåm D, E, F khoâng phuï thuoäc ñieåm M.b/ CMR : + + = + + bài 6:ho DABC. Goïi D laø ñieåm xaùc ñònh bôûi = vaø M laø trung ñieåm ñoaïn BD.a/ Tính theo vaø .b/ AM caét BC taïi I. Tính vaø bài xích 7:Cho ABC . M ,N là những điểm biến hóa sao đến : .a) minh chứng đường thẳng MN luôn luôn đi qua một điểm ráng định.b)Gọi H là trung điểm AN.CMR MH luôn đi sang 1 điểm cố định khi M cố đổi.c)Gọi G là trung tâm của tam giác ABN .Chứng minh rằng MG luôn luôn đi qua 1 điểm cố định và thắt chặt khi M cầm cố đổi.d) tra cứu tập hợp những điểm M làm thế nào để cho Bài 8: Cho hình vuông vắn ABCD cạnh a trọng điểm O,H là vấn đề thuộc DC làm thế nào cho a) biểu hiện véctơ qua hai véctơ và b) xác minh điểm K nằm trong AC làm thế nào để cho B,K,H trực tiếp hàngc)Chứng minh các véctơ sau không đổi cùng tính độ nhiều năm của chúng; ;d) kiếm tìm tập hợp những điểm M sao cho Bài 9: mang lại tứ giác MNPQ. Biết rằng giao điểm A của nhì đường chéo cánh MP và NQ và các trung điểm B,C của MN với PQ thẳng hàng. Minh chứng MNPQ là hình thang.Bài 10: mang lại tam giác ABC, M là điểm di rượu cồn trên cạnh BC. Vẽ MP,MQ lần lượt song song AC, AB cắt AB, AC theo sản phẩm công nghệ tự tại phường và Q. Vẽ hình bình hành BMPR và CMQS. Tìm kiếm quỹ tích trung điểm I của RS.Bài 11: mang đến tam giác ABC. điện thoại tư vấn H là điểm đối xứng với trung tâm G qua B a)Chứng minh -5+=.(1) b)Đặt =, =. Hãy tính , theo , bài 12:Cho tam giác ABC. Lấy những điểm A1, B1, C1 theo thứ tự trên những cạnh BC, CA, AB. Biết rằng hai tam giác ABC cùng A1B1C1 tất cả cùng trọng tâm. Khi đó điều kiện cần cùng đủ nhằm AA1,BB1, CC1 đồng quy là A1, B1, C1 thứu tự là trung điểm các cạnh BC, CA, AB.Bài 13: mang đến tam giác đều ABC chổ chính giữa O,M là điểm bất kỳ trong tam giác.D,E,F theo lần lượt là hình chiếu của M lên 3 cạnh BC; AC; AB. CMR:Bài 14:Cho tam giác những ABC,M là vấn đề bất kì trong tam giác.Gọi A1;B1 ;C1 theo thứ tự điểm đối xứng của M qua 3 cạnh BC ; AC ; AB.Chứng minh hai tam giác ABC với A1B1 C1 gồm cùng trọng tâm.Bài 15:Cho tam giác ABC,M là vấn đề bất kì không thuộc những đường trực tiếp AB;BC;CA .Gọi A1;B1 ;C1 theo thứ tự là các điểm đối xứng của M qua trung điểm 3 cạnh BC;AC; AB.Chứng minh các đường thẳng AA1 ; BB1 ;CC1 đồng quiBài 16:Trong mp Oxy cho A(1; -2) , B(0; 4) , C(3; 2)a/ kiếm tìm toïa ñoä cuûa caùc vectô , , b/ kiếm tìm toïa ñoä trung ñieåm I cuûa ABc/ search toïa ñoä ñieåm M làm sao cho : = 2 - 3d/ tìm toïa ñoä ñieåm N sao cho : + 2 - 4 = bài bác 17:Treân mp Oxy cho A(1; 3) , B(4; 2).a/ tìm toïa ñoä ñieåm D naèm treân Ox vaø caùch ñeàu 2 ñieåm A vaø Bb/ Tính chu vi vaø dieän tích D OABc/ tìm kiếm toïa ñoä vào taâm D OAB.d/ Ñöôøng thaúng AB caét Ox vaø Oy laàn löôït taïi M vaø N. Caùc ñieåm M vaø N phân chia ñoaïn thaúng AB theo caùc tæ soá naøo ?e/ Phaân giaùc vào cuûa goùc AOB caét AB taïi E. Search toïa ñoä ñieåm E.f/ kiếm tìm toïa ñoä ñieåm C ñeå töù giaùc OABC laø hình bình haønh.Bài 18Trong mp Oxy mang đến DABC coù A(4; 3) , B(-1; 2) , C(3; -2).a/ CMR : DABC caân. Tính chu vi DABC.b/ tìm kiếm toïa ñoä ñieåm D thế nào cho töù giaùc ABCD laø hình bình haønh.c/ tra cứu toïa ñoä troïng taâm G cuûa DABC.Bài 19:Trong mp Oxy cho DABC coù A(0; 2) , B(6; 4) , C(1; -1).a/ CMR : DABC vuoâng. Tính dieän tích DABC.b/ Goïi D(3; 1). CMR : 3 ñieåm B, C, D thaúng haøng.c/ tra cứu toïa ñoä ñieåm D ñeå töù giaùc ABCD laø hình bình haønh.Bài 20:Trong mp Oxy cho DABC coù A(-3; 6) , B(9; -10) , C(-5; 4).a/ CMR : A, B, C khoâng thaúng haøng.b/ tra cứu toïa ñoä troïng taâm G cuûa DABC.c/ tìm toïa ñoä taâm I cuûa ñöôøng troøn ngoaïi tieáp DABC vaø tính baùn kính ñöôøng troøn ñoù.Bài 21:Trong mp Oxy mang lại A(-3; 2) , B(4; 3). Haõy search treân truïc hoaønh caùc ñieåm M làm thế nào để cho DABM vuoâng taïi M.Bài 22:Trong mp Oxy cho A(0; 1) , B(4; 5)a/ Haõy kiếm tìm treân truïc hoaønh 1 ñieåm C làm thế nào để cho DABC caân taïi C.b/ Tính dieän tích DABC.c/ tìm toïa ñoä ñieåm D ñeå töù giaùc ABCD laø hình bình haønh.Bài 23:Trong mp Oxy đến A(2; 3) , B(-1; -1) , C(6; 0)a/ CMR : A, B, C khoâng thaúng haøng.b/ search toïa ñoä troïng taâm G cuûa DABC.c/ CMR : DABC vuoâng caân.d/ Tính dieän tích DABC.