ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÌNH HỌC LỚP 9 CHƯƠNG I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÌNH HỌC LỚP 9 CHƯƠNG I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÌNH HỌC LỚP 9 CHƯƠNG I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÌNH HỌC LỚP 9 CHƯƠNG I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÌNH HỌC LỚP 9 CHƯƠNG I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÌNH HỌC LỚP 9 CHƯƠNG I ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÌNH HỌC LỚP 9 CHƯƠNG I ĐỀ CƯƠNG HÌNH HỌC LỚP 9 CHƯƠNG I HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC – LỚP 9 – Năm học: 2012 – 2013 Dạng 1: Giải tam giác vuông Bài 1: Giải tam giác vuông ABC vuông tại A, biết AB = 30cm, và C = 30 0 . Bài 2: Giải tam giác ABC vuông tại A, biết BC = 5cm, ∠ C = 30 0 Bài 3: Giải tam giác DEF vuông tại D biết: DE = 9cm; góc F = 47 0 . Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A. Giải tam giác vuông biết BC = 32cm; AC = 27cm (Độ dài làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba, góc làm tròn đến độ) Dạng 2: Dựng góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác Bài 5: Dựng góc α biết 2 sin 5 α = . Rồi tính độ lớn của góc α. Bài 6: Dựng góc α biết 3 cos 4 α = Dạng 3: So sánh Bài 7: Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần (không sử dụng máy tính): tan25 0 , cot73 0 , tan70 0 , cot22 0 , cot50 0 . Bài 8: Không dùng máy tính bỏ túi, hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau từ nhỏ đến lớn: cos48 0 ; sin25 0 ; cos62 0 ; sin75 0 ; sin48 0 Bài 9: Hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự giảm dần (không dùng máy tính): cot 10 0 ; tan38 0 ; cot36 0 ; cot 20 0 Dạng 4: Tính tỉ số lượng giác Bài 10: Cho hình vẽ sau Hãy tính các tỉ số lượng giác của góc B. Bài 11: Biết sin α = 3 2 .Tính cos α ; tan α ; và cot α Bài 12: Cho tanα = 2. Tính sinα ; cosα ; cotα ? Bài 13: Tính: 2 0 2 0 2 0 2 0 cos 20 cos 40 cos 50 cos 70+ + + Dạng 5: Tính độ dài cạnh và số đo góc Bài 14: a) Tìm x trên hình vẽ sau b) Cho B = 50 0 , AC = 5cm. Tính AB c) Tìm x, y trên hình vẽ http://123doc.org/trang - ca - nhan - 165450 - nguyen - van - chuyen.htm 1 5cm 50 ° B C A y x 3 6 9 4 x H C B A ĐỀ CƯƠNG HÌNH HỌC LỚP 9 CHƯƠNG I Bài 15: Cho ∆ ABC có AB = 5cm; AC = 12cm; BC = 13cm a) Chứng minh ∆ ABC vuông tại A và tính độ dài đường cao AH; b) Kẻ HE ⊥ AB tại E, HF ⊥ AC tại F. Chứng minh: AE.AB = AF.AC; c) Chứng minh: ∆ AEF và ∆ ABC đồng dạng. Bài 16: Cho ∆ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 3,6cm ; HC = 6,4cm a) Tính độ dài các đoạn thẳng: AB, AC, AH. b) Kẻ HE ⊥ AB ; HF ⊥ AC. Chứng minh rằng: AB.AE = AC.AF. Bài 17: Cho hình chữ nhật ABCD. Từ D hạ đường vuông góc với AC, cắt AC ở H. Biết rằng AB = 13cm; DH = 5cm. Tính độ dài BD. Bài 18: Cho ∆ ABC vuông ở A có AB = 3cm, AC = 4cm, đường cao AH. a) Tính BC, AH. b) Tính góc B, góc C. c) Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE. Bài 19: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AH = 4, BH = 3. Tính tanB và số đo góc C (làm tròn đến phút ). Bài 20: Cho tam giác ABC vuông tại A có B = 30 0 , AB = 6cm a) Giải tam giác vuông ABC. b) Vẽ đường cao AH và trung tuyến AM của ∆ ABC. Tính diện tích ∆ AHM. Bài 21: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 6cm, HC = 8cm. a/ Tính độ dài HB, BC, AB, AC b/ Kẻ HD AC (D AC)⊥ ∈ . Tính độ dài HD và diện tích tam giác AHD. Bài 22: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 10cm, 0 40=∠ACB a) Tính độ dài BC? b) Kẻ tia phân giác BD của góc ABC (D ∈ AC). Tính AD? (Kết quả về cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) Bài 23: Trong tam giác ABC có AB = 12cm, B = 40 0 , C = 30 0 , đường cao AH. Hãy tính độ dài AH, HC? Bài 24: Cho tam giác ABC vuông ở A ; AB = 3cm ; AC = 4cm. a) Giải tam giác vuông ABC? b) Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE. c) Từ E kẻ EM và EN lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AMEN là hình gì ? Tính diện tích của tứ giác AMEN Bài 25: Tìm x, y có trên hình vẽ sau : Bài 26: Cho tam giác ABC, BC = 15cm, góc B = 34 0 , góc C = 40 0 . Kẻ AH vuông góc với BC (H ∈ BC). Tính độ dài đoạn thẳng AH. Bài 27: Cho ∆ ABC vuông ở A có AB = 3 cm, AC = 4 cm, đường cao AH. http://123doc.org/trang - ca - nhan - 165450 - nguyen - van - chuyen.htm 2 ĐỀ CƯƠNG HÌNH HỌC LỚP 9 CHƯƠNG I a) Tính BC, AH. b) Tính góc B, góc C. c) Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE. Dạng 6: Rút gọn và chứng minh Bài 28: Cho α là góc nhọn. Rút gọn biểu thức: A = sin 6 α + cos 6 α + 3sin 2 α – cos 2 α Bài 29: Cho ∆ABC vuông tại A, đường cao AH. Cho biết BH = a ; HC = b. Chứng minh rằng: a b ab 2 + ≤ Bài 30 : Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Gọi M là một điểm thuộc cạnh AB. Tia DM và tia CB cắt nhau ở N. Chứng minh rằng : 222 111 aDNDM =+ Bài 31: Chứng minh rằng: Nếu một tam giác có 2 cạnh là a và b, góc nhọn tạo bởi 2 đường thẳng đó là α thì diện tích của tam giác đó bằng: S = α sin 2 1 ab Bài 32: Cho tanα + cotα = 3. Tính giá trị của biểu thức A = sinα.cosα Dạng 7: Bài toán thực tế Bài 33: Một con mèo ở trên cành cây cao 6,5m. Để bắt mèo xuống cần phải đặt thang sao cho đầu cầu thang đạt độ cao đó, khi đó góc của hình thang với mặt đất là bao nhiêu, biết chiếc thang dài 6,7m. Bài 34: Một máy bay đang bay ở độ cao 10km. Khi bay hạ cánh xuống mặt đất, đường đi của máy bay tạo một góc nghiêng so với mặt đất. a) Nếu phi công muốn tạo góc nghiêng 3 0 thì cách sân bay bao nhiêu kilômét phải bắt đầu cho máy bay hạ cánh? b) Nếu cách sân bay 300km máy bay bắt đầu hạ cánh thì góc nghiêng là bao nhiêu? CÁC DẠNG TOÁN CHƯƠNG I HÌNH HỌC LỚP 9 Hướng dẫn giải Dạng 1: Giải tam giác vuông Bài 1: Giải tam giác vuông ABC vuông tại A, biết AB = 30cm, và ∠ C = 30 0 . * ∠ ABC = 90 0 – ∠ C = 90 0 – 30 0 = 60 0 * AC = AB.cotC = 30.cot30 0 = 30 3 (cm) * 0 AB 30 BC 60 (cm) sin C sin 30 = = = Bài 2: Giải tam giác ABC vuông tại A, biết BC = 5 cm, ∠ C = 30 0 * ∠ B = 90 0 – 30 0 = 60 0 * AB = BC.sinC = 5. 0,5 = 2,5cm * AC = BC.cosC = 5. 3 5 3 2 2 = cm Bài 3: Giải tam giác DEF vuông tại D biết: DE = 9cm; góc F = 47 0 . Xét tam giác DEF vuông tại D ta có: http://123doc.org/trang - ca - nhan - 165450 - nguyen - van - chuyen.htm 3 ĐỀ CƯƠNG HÌNH HỌC LỚP 9 CHƯƠNG I * ∠ E = 90 0 – ∠ F = 90 0 – 47 0 = 43 0 . * 0 . 9. 43 8,393DF DE tgE tg= = ≈ (cm) 0 .sin 9 12,306( ) sin sin 47 DE EF F DE EF cm F = ⇒ = = ≈ Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A. Giải tam giác vuông biết BC = 32cm; AC = 27cm (Độ dài làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba, góc làm tròn đến độ) Tính: AB = 295 ≈ 17,176(cm) Tính: góc C ≈ 32 0 ; Góc B ≈ 58 0 Dạng 2: Dựng góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác Bài 5: Dựng góc α biết 2 sin 5 α = . Rồi tính độ lớn của góc α. Cách dựng: - Chọn một đoạn thẳng làm đơn vị. - Dựng tam giác vuông OAB có: Ô = 90 0 ; OA = 2đv ; AB = 5đv. Có: OBA là góc α cần dựng. Chứng minh: sinOBA = sin α = · 2 sin sin 5 OA OBA OB α = = = Tính: 2 sin 23 35' 5 α α = ⇒ ≈ ° Bài 6: Dựng góc α biết 3 cos 4 α = - Dựng góc vuông xOy, chọn một đoạn thẳng làm đơn vị - Trên tia Ox, dựng điểm A sao cho OA = 3 đơn vị. - Dựng cung tròn (A;4) cắt tia Oy tại B Nối AB ta được góc OAB là góc α cần dựng Chứng minh: Ta có: cos α = 3 4 OB AB = α 4 3 y x 1 O A B Dạng 3: So sánh Bài 7: Đổi tất cả các TSLG sang cot hoặc tan Sắp xếp: Cot73 0 , tan25 0 , cot50 0 , cot22 0 , tan70 0 Bài 8: Ta có: cos 48 0 = sin 42 0 ; cos 62 0 = sin 28 0 Khi góc nhọn α tăng dần từ 0 0 đến 90 0 thì sin α tăng dần nên: sin 25 0 ĐỀ CƯƠNG HÌNH HỌC LỚP 9 CHƯƠNG I 1 sin .sin 6. 3( ) 2 3 cos .cos 6. 3 3 ( ) 2 2 3 ( ) 3,46 2 AH B AH AB B cm AB HB B HB AB B cm AB BC MB cm cm = => = = = = => = = = = = ≈ ≈ 5,2 (cm) HM = HB – MB = 3 3 – 2 3 = 3 (cm) Diện tích tam giác AHM: S AHM = 2 .HMAH = ( ) ( ) 2 . . 3 3 3 . . 3 3 2 3 ( ) 2 2 2 2 2 AH HB AH MB AH HB MB cm − = − = − = ≈ 2,6cm 2 Bài 21: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 6cm, HC = 8cm. a/ Tính độ dài HB, BC, AB, AC b/ Kẻ HD AC (D AC)⊥ ∈ . Tính độ dài HD và diện tích tam giác AHD. Giải: a/ * AH 2 = BH.HC 2 2 AH 6 BH 4,5cm HC 8 ⇒ = = = * BC = BH + HC = 12,5cm * AB = 7,5cm * AC = 10cm b/ * AC. HD = AH. HC AH.HC 6.8 HD 4,8cm AC 10 ⇒ = = = * AD = 3,6cm * 2 AHD S 8,64cm ∆ = Bài 22: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 10cm, 0 40=∠ACB a) Tính độ dài BC? b) Kẻ tia phân giác BD của góc ABC (D ∈ AC). Tính AD? (Kết quả về cạnh làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) Giải: a/ AB sin C BC = o AB 10 BC 15,56cm sin C sin 40 ⇒ = = ≈ b/ BD là tia phân giác của góc ABC ⇒ ∠ B 1 = 0 0 90 25 2 2 ABC ACB∠ −∠ = = O 1 1 AD tg B AD AB.tg B 10.tg 25 4,66cm AB = ⇒ = = ≈ Bài 23: Trong tam giác ABC có AB = 12cm, B = 40 0 , C = 30 0 , đường cao AH. Hãy tính độ dài AH, HC? http://123doc.org/trang - ca - nhan - 165450 - nguyen - van - chuyen.htm 8 D A B C 40 o 10 cm 1 D H A B C ĐỀ CƯƠNG HÌNH HỌC LỚP 9 CHƯƠNG I 40 ° 30 ° C B A H * AH = AB.sinB = 12. sin40 0 7,71( )cm≈ * HC = 35,13 30tan 71,7 tan 0 ≈≈ C AH Bài 24: Cho tam giác ABC vuông ở A ; AB = 3cm ; AC = 4cm. a) Giải tam giác vuông ABC? b) Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE. c) Từ E kẻ EM và EN lần lượt vuông góc với AB và AC. Hỏi tứ giác AMEN là hình gì ? Tính diện tích của tứ giác AMEN. Giải: Bài 25 Tìm x, y có trên hình vẽ sau : Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác ABC vuông tại A ta có: AH 2 = BH. CH hay: x 2 = 9. 25 suy ra: x = 15 Ngoài ra: AC 2 = CH . BC hay: y 2 = 25 . 34 = 850 Do đó: y ≈ 29,155 Bài 26: Cho tam giác ABC, BC = 15cm, góc B = 34 0 , góc C = 40 0 . Kẻ AH vuông góc với BC (H ∈ BC). Tính độ dài đoạn thẳng AH. Giải: Kẻ CK ⊥ AB Áp dụng hệ thức về cạnh và góc vào ∆ CKB vuông tại K, ta có: CK = BC. sinB = 15. sin 34 0 ≈ 8,388 (cm) KCB = 90 0 – KBC = 90 0 – 34 0 = 56 0 . Do đó: KCA = KCB – ACB = 56 0 – 40 0 = 16 0 . (hoặc KAC = 40 0 + 34 0 = 74 0 ) Áp dụng hệ thức về cạnh và góc vào ∆ CKA ( ⇒ AC = 0 74sin CK ≈ 8,762 (cm)) http://123doc.org/trang - ca - nhan - 165450 - nguyen - van - chuyen.htm 9 ĐỀ CƯƠNG HÌNH HỌC LỚP 9 CHƯƠNG I vuông tại K: CK = AC.cosKCA ⇒ AC = 726,8 16cos 388,8 cos 0 ≈≈ KCA CK (cm) Áp dụng hệ thức về cạnh và góc vào ∆ ACH vuông tại H: AH = AC.sinACH ≈ 8,726.sin 40 0 ≈ 5,609 (cm) Bài 27: Cho ∆ ABC vuông ở A có AB = 3 cm, AC = 4 cm, đường cao AH. a) Tính BC, AH. b) Tính góc B, góc C. c) Phân giác của góc A cắt BC tại E. Tính BE, CE. a) 2 2 BC AB AC= + 2 2 3 4 25 5= + = = (Py-ta-go). µ 4 sin 53 5 AC B B BC = = ⇒ ≈ ° B ≈ 53 0 ; C = 90 0 – B ≈ 37 0 b) AE là phân giác góc Â, nên: 3 4 EB AB EC AC = = 5 3 4 3 4 7 EB EC EB EC+ ⇒ = = = + 5 1 .3 2 ( ); 7 7 EB cm⇒ = = 5 6 EC= .4 2 ( ) 7 7 cm= c) Tứ giác AMNE có: A = M = N = 90 0 ⇒ AMNE là hình chữ nhật. Có đường chéo AE là phân giác  ⇒ AMEN là hình vuông ; 2 2 1 .sin 2 .sin 53 1,7( ) 7 2,89( ) AMEN ME BE B cm S ME cm = ≈ °≈ ⇒ = ≈ 2 2 1 .sin 2 .sin 53 1,7( ) 7 2,89( ) AMEN ME BE B cm S ME cm = ≈ °≈ ⇒ = ≈ Dạng 6: Rút gọn và chứng minh Bài 28: Cho α là góc nhọn. Rút gọn biểu thức: A = sin 6 α + cos 6 α + 3sin 2 α – cos 2 α Giải: ( ) 6 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3sin =(sin ) (cos 3sin sin (vì sin = sin 1 1 + + + = = 6 2 3 2 2 2 2 A=si nα +cosα α . cosα α α ) α . cosα ( α +cosα ) α +cosα =1) α +cosα Bài 29: Cho ∆ABC vuông tại A, đường cao AH. Cho biết BH = a ; HC = b. Chứng minh rằng: a b ab 2 + ≤ http://123doc.org/trang - ca - nhan - 165450 - nguyen - van - chuyen.htm 10 <...>...ĐỀ CƯƠNG HÌNH HỌC LỚP 9 CHƯƠNG I B i 30 : Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a G i M là một i m thuộc cạnh AB Tia DM và tia N A M D B C CB cắt nhau ở N Chứng minh rằng : 1 1 1 + = 2 2 2 DM DN a Gi i Kẻ DE vuông góc v i DN cắt đường thẳng BC t i E Chứng minh được DM = DE cho 0,5đ Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông DEN suy ra: 1 1 1 1 1 1 + = + = = 2 2 2 2 2 2 DM DN DE DN DC a E B i 31:... sinα.cosα Sinα Cosα Sin 2α + Cos 2α ⇒ ⇒ + =3 =3 Cho tanα + cotα = 3 Cosα Sinα Sinα Cosα 1 1 = 3 ⇒ A = sinα cosα = mà Sin 2α + Cos 2α = 1 nên Sinα Cosα 3 Dạng 7: B i toán thực tế B i 33: Một con mèo ở trên cành cây cao 6,5m Để bắt mèo xuống cần ph i đặt thang sao cho đầu cầu thang đạt độ cao đó, khi đó góc của hình thang v i mặt đất là bao nhiêu, biết chiếc thang d i 6,7m 6,5 Gi i: sin α = 6, 7 ≈ 0 ,97 01... Chứng minh rằng: Nếu một tam giác có 2 cạnh là a và b, góc nhọn tạo b i 2 đường thẳng 1 đó là α thì diện tích của tam giác đó bằng: S = ab sin α 2 Giả sử ∆ABC có AB = a, AC = b và góc nhọn giữa 2 đường thẳng AB và AC là α Kẻ đường cao BH Xét tam giác vuông ABH thì BH = ABsin α Do đó: SABC = B B A H C H A C 1 1 1 AC.BH = AC.ABsin α = ab sin α 2 2 2 B i 32: Cho tanα + cotα = 3 Tính giá trị của biểu thức... sin α = 6, 7 ≈ 0 ,97 01 ⇒ α ≈ 75058’ B i 34: Một máy bay đang bay ở độ cao 10km Khi bay hạ cánh xuống mặt đất, đường i của máy bay tạo một góc nghiêng so v i mặt đất a) Nếu phi công muốn tạo góc nghiêng 30 thì cách sân bay bao nhiêu kilômét ph i bắt đầu cho máy bay hạ cánh? b) Nếu cách sân bay 300km máy bay bắt đầu hạ cánh thì góc nghiêng là bao nhiêu? Gi i: a) ≈ 191 km b) ≈ 1054’ http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm... đầu hạ cánh thì góc nghiêng là bao nhiêu? Gi i: a) ≈ 191 km b) ≈ 1054’ http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm 11 ĐỀ CƯƠNG HÌNH HỌC LỚP 9 CHƯƠNG I ******************** Các bạn có thể tham khảo các t i liệu khác ở đây: (GIỮ PHÍM CTRL VÀ CLICK VÀO ĐƯỜNG LINH MÀU XANH NÀY): http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm http://123doc.org/trang-ca-nhan-165450-nguyen-van-chuyen.htm . ĐỀ CƯƠNG HÌNH HỌC LỚP 9 CHƯƠNG I HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC – LỚP 9 – Năm học: 2012 – 2013 Dạng 1: Gi i tam giác vuông B i 1: Gi i tam giác vuông ABC vuông t i A, biết AB. B i 2: Gi i tam giác ABC vuông t i A, biết BC = 5cm, ∠ C = 30 0 B i 3: Gi i tam giác DEF vuông t i D biết: DE = 9cm; góc F = 47 0 . B i 4: Cho tam giác ABC vuông t i A.


Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 lớp 9 hình học


Xem thêm: Tính Từ - Tiếng Việt Lớp 4 Tập 1, Tính Từ Là Gì

Gi i tam giác vuông biết. đầu hạ cánh thì góc nghiêng là bao nhiêu? CÁC DẠNG TOÁN CHƯƠNG I HÌNH HỌC LỚP 9 Hướng dẫn gi i Dạng 1: Gi i tam giác vuông B i 1: Gi i tam giác vuông ABC vuông t i A, biết AB = 30cm, và ∠ C