Nguyên tử khối vừa đủ của vàng bằng 16,40 lần nguyên tử khối của cacbon. Nguyên tử khối của cacbon bằng 12,011. Tính nguyên tử khối vừa đủ của vàng?
Bạn đang xem: Nguyên tử khối của vàng

*
*
*
*
*
*
*
*

Trong các dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào thuộc chỉ cùng 1 nguyên tố hóa học ?


Biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 cấp 11,9059 lần trọng lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi khối lượng của nguyên tử hiđro bằng bao nhiêu u?


Cho biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; khối lượng nguyên tử của Be là 9,012u. Khối lượng của Be là từng nào gam?


Agon tách bóc ra từ không khí là các thành phần hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.


Đồng bao gồm 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối vừa phải của đồng là 63,54. Thành phần xác suất số nguyên tử của từng đồng vị là


Khối lượng nguyên tử vừa phải của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi gồm 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị tất cả số khối mức độ vừa phải 40,08 đvC. Hai đồng vị này còn có số nơtron hơn yếu nhau là 2. Đồng vị có số khối nhỏ chiếm 96%. Số khối từng đồng vị là


Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi bao gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng trong nước chỉ có 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), mang lại M = 18, trọng lượng riêng của nước là một trong g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B tất cả 2 đồng vị 10B cùng 11B. Tỷ lệ đồng vị 11B trong H3BO3 (biết MH = 1 với MO = 16) là


Một lếu hợp có hai đồng vị bao gồm số khối trung bình 31,1 và có tỉ lệ xác suất các đồng vị là 90% và 10%. Tổng số hạt trong hai đồng vị là 93 với tổng số phân tử không có điện bởi 0,55 lần tổng thể hạt có điện. Số nơtron của đồng vị tất cả số khối lớn hơn là
Xem thêm: Bài Tập Ôn Tập Chương 1 Toán Nâng Cao Lớp 6 Tập 1, Toán 6 Cơ Bản Và Nâng Cao Tập 1

Nguyên tố X bao gồm 3 đồng vị là X1 chiếm phần 92,23%, X2 chỉ chiếm 4,67% với X3 chiếm phần 3,1%. Tổng cộng khối của 3 đồng vị bằng 87. Số nơtron trong X2 nhiều hơn X1 1 hạt. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong tự nhiên, nguyên tố Clo tất cả 2 đồng vị 35Cl cùng 37Cl có phần trăm số lượng tương ứng là 75% với 25%. Yếu tắc Cu tất cả 2 đồng vị trong những số ấy 63Cu chiếm 73% số lượng. Biết Cu cùng Cl tạo được hợp hóa học CuCl2 trong đó Cu chỉ chiếm 47,228% khối lượng. Đồng vị còn sót lại của Cu là