tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

(PTK_KOH=39+16+1=56left(đvC ight))

(PTK_Caleft(OH ight)_2=40+16cdot2+2=74left(đvC ight))


*

Câu 12. Tính trọng lượng phân tử theo đvC của những phân tử sau. Cho biết thêm chất làm sao là đối chọi chất, chất nào là hợp chất.a) C, Cl₂, KOH, H₂SO4, Fe₂(CO3)3. B) BaSO4, O2, Ca(OH)2, Fe.ac) HCI, NO, Br2, K, NH3. D) CH;OH, CH4, O3, BaO.

Bạn đang xem: Nguyên tử khối của koh


Tính khối lượng phân tử theo đvC của các phân tử sau. Cho biết thêm chất như thế nào là 1-1 chất, hóa học nào là hòa hợp chất.

a) C, Cl₂, KOH, H₂SO4, Fe₂(CO3)3.

b) BaSO4, O2, Ca(OH)2, Fe.

c) HCI, NO, Br2, K, NH3.

d) C6H5OH, CH4, O3, BaO.

Xem thêm: Soạn Bài Kiểm Tra Tổng Hợp Cuối Học Kì 1 Lớp 7 Tập 1, Soạn Bài Kiểm Tra Tổng Hợp Cuối Học Kì 1 Ngắn Gọn

GIÚP MÌNH VỚI Ạ, MÌNH ĐANG CẦN GẤP LẮM


 1. Tính phân tử khối của các chất: CuSO4, 5CaCO3, Ca(OH)2

 2. Nguyên tử X nặng gấp 4/3 lần nguyên tử magie. Kiếm tìm nguyên tử khối của X, cho thấy thêm tên và kí hiệu của yếu tắc X

 3. Hợp chất Alx(SO4)3 bao gồm phân tử khối là 342 đvC . Hãy tính quý hiếm của x ?

Giải giúp mình cùng với ( gấp gấp)


Câu 1: Tính hóa trị của Na, N, Ca, Al trong số hợp hóa học sau:

a, Na2O b, NH3 c, Ca(OH)2 d, AlCl3

Câu 2: Lập bí quyết hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất:

a, sắt (III) với O b, na (I) với OH (I) c, H với PO4 (III) d, Mg cùng NO3 (I)


Bài 1: Hãy cân bằng phương trình và cho thấy thêm tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của cácchất vào phương trình:a. KOH + FeCl2 --> Fe(OH)2 + KClb. AgNO3 + BaCl2 --> Ba(NO3)2 + AgClc. AgNO3 + FeCl3 --> Fe(NO3)3 + AgCld. Ca(OH)2 + K2SO4 --> CaSO4 + KOHe. BaCl2 + Al2(SO4)3 --> BaSO4 + AlCl3f. KMnO4 --> K2MnO4 + MnO2 + O2g. H2S + O2 --> H2O + SO2h. KClO3 --> KCl + O2i. BaO + HCl --> BaCl2 + H2Ok. Na + H2O --> NaOH + H2l. CuO + HNO3 --> Cu(NO3)2 + H2Om. Ag2O + H2 --> Ag + H2O

trình bày nha giải thích luôn:))


Lớp 8 hóa học
1
3

: Lập PTHH và cho thấy tỷ lệ số nguyên tử, số phân tử của những chất trong mỗi phản ứng:

1) Al2(SO4)3 + AgNO3  Al(NO3)3 + Ag2SO4

2) K3PO4 + Mg(OH)2  KOH + Mg3 (PO4)2

3) Na2S + HCl  NaCl + H2S

4) CaO + H2O  Ca(OH)2

5) KClO3  KCl + O2

6) Mg + HCl  MgCl2 + H2

7) Al(OH)3 + HCl  AlCl3 + H2O

8) KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2

9) C2H2 + O2  CO2 + H2O

10) Ba(NO3)2 + Na2SO4  BaSO4 + NaNO3

11) C2H2 + Br2  C2H2Br4

12) Fe(NO3)3 + KOH  Fe(OH)3 + KNO3

13) Ba(OH)2 + HCl  BaCl2 + H2O

14) fe + O2  Fe3O4

15) Al(OH)3 + H2SO4  Al2(SO4)3 + H2O

16) Ca(OH)2 + HCl  CaCl2 + H2O

17) Ca(OH)2 + H2SO4  CaSO4 + H2O

18) Ca(OH)2 + Na2CO3  CaCO3 + NaOH

19) Na2S + H2SO4  Na2SO4 + H2S

20) KNO3  KNO2 + O2

các chúng ta giúp mình vs ạ


Lớp 8 hóa học
0
1

Lớp học tập trực đường

đồ gia dụng lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực đường

đồ vật lí- Cô Minh Anh Sinh học tập 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)