chất hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử vẻ vang 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử 10 Địa lí 10 GDCD 10 công nghệ 10 Tin học 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
Lớp 8
hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử vẻ vang 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học 8 Âm nhạc với mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học tập 7 lịch sử 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên 7 lịch sử và Địa lí 7 GDCD 7 technology 7 Tin học tập 7 Âm nhạc với mỹ thuật 7
lịch sử và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6
Chương 1 : Sự điện li Chương 2: Nito - Photpho Chương 3: Cacbon - Silic Chương 4: Đại cưng cửng về chất hóa học hữu cơ
Trắc nghiệm hóa 11 bao gồm đáp án cùng lời giải cụ thể 150 bài bác tập về axit photphoric với muối photphat bao gồm lời ..

Câu hỏi 1 : Thêm 0,15 mol NaOH vào dung dịch đựng 0,1 mol H3PO4. Sau làm phản ứng, trong hỗn hợp có những muối:

A NaH2PO4 và Na2HPO4.B NaH2PO4 và Na3HPO4.C Na2HPO4 và Na3PO4.D NaH2PO4, Na2HPO4 và Na3PO4.

Bạn đang xem: Naoh h3po4 tạo 2 muối


Phương pháp giải:

Các muối rất có thể tạo ra: 

NaH2PO4 (tỉ lệ na : phường = 1)

Na2HPO4 (tỉ lệ mãng cầu : p. = 2)

Na3PO4 (tỉ lệ na : p = 3)

Từ đề bài tính được nNa : nP. Từ kia suy ra các muối được chế tạo ra thành.


Lời giải bỏ ra tiết:

Các muối hoàn toàn có thể tạo ra: 

NaH2PO4 (tỉ lệ mãng cầu : p = 1)

Na2HPO4 (tỉ lệ na : p. = 2)

Na3PO4 (tỉ lệ na : p = 3)

Theo đề bài: 

nNa = nNaOH = 0,15 mol

nP = nH3PO4 = 0,1 mol

=> 1 na : nP = 0,15 : 0,1 = 1,5 tạo 2 muối NaH2PO4 và Na2HPO4.

Đáp án A


Câu hỏi 2 : mang lại H3PO4 công dụng hết cùng với dung dịch chứa m gam NaOH, sau phản ứng thu được hỗn hợp X tất cả chứa 2,51m gam chất tan. Các chất tan trong dung dịch X là

A Na2HPO4, Na3PO4. B NaH2PO4, Na2HPO4. C Na3PO4, NaOH. D NaH2PO4, Na3PO4.

Lời giải đưa ra tiết:

Các phản bội ứng có thể xảy ra :

(1) 3NaOH + H3PO4 -> Na3PO4 + 3H2O

(2) 2NaOH + H3PO4 -> Na2HPO4 + 2H2O

(3) NaOH + H3PO4 -> NaH2PO4 + H2O

Ta thấy : nNaOH = nH2O = 0,025m (mol)

BTKL: mH3PO4 = m chất tan + mH2O - mNaOH  = 2,51m + 0,025m.18 - 0,025m.40  = 1,96m (gam) => nH3PO4 = 0,02m (mol) Tỉ lệ: nNaOH:nH3PO4 = 0,025m:0,02m = 1,25 (1 => xẩy ra phản ứng (2) với (3)

Chất chảy là Na2HPO4 và NaH2PO4

Đáp án B


Câu hỏi 3 : Để thu được muối trung hòa, cần từng nào ml dung dịch NaOH 1M cho công dụng với 50 ml hỗn hợp H3PO4 0,5M

A 35 ml. B 45 ml. C 25 ml. D 75 ml.

Lời giải đưa ra tiết:

nH3PO4 = 0,05.0,5 = 0,025 mol

H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O

0,025 → 0,075 mol

=> V dd NaOH = 0,075 : 1 = 0,075 lít = 75 ml

Đáp án D


Câu hỏi 4 : Đổ dung dịch đựng 1,8 mol NaOH vào dung dịch chứa 1 mol H3PO4 thì muối hạt thu được có số mol là :

A 0,2 mol NaH2PO4 ; 0,8 mol Na2HPO4 B 1 mol NaH2PO4C 0,6 mol Na3PO4 D 0,8 mol NaH2PO4 ; 0,2 mol Na2HPO4

Lời giải đưa ra tiết:

Vì nNaOH : nH3PO4 = 1,8 : 1 = 1,8

=> bội nghịch ứng tạo thành x mol muối bột NaH2PO4 và y mol Na2HPO4

=> nNaOH = x + 2y = 1,8 cùng nH3PO4 = x + y = 1

=> x = 0,2 mol ; y = 0,8 mol

Đáp án A


Câu hỏi 5 : mang lại m gam NaOH vào dung dịch chứa 0,04 mol H3PO4, sau phản nghịch ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn hỗn hợp Y nhận được 1,22m gam chất rắn khan. Quý giá m là

A 2,0. B 4,0. C 6,0.D 8,0.

Phương pháp giải:

NaOH + H3PO4 → NaH2PO4 + H2O

2NaOH + H3PO4 → Na2HPO4 + 2H2O

3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O

Nếu chỉ có NaH2PO4 => mmuối = 3m

Nếu chỉ có Na2HPO4 => mmuối = 1,775m

Nếu chỉ có Na3PO4 => mmuối = 1,37m

Theo đề bài: mchất rắn (=1,22m) chất rắn có NaOH cùng Na3PO4


Lời giải bỏ ra tiết:

NaOH + H3PO4 -> NaH2PO4 + H2O

2NaOH + H3PO4 -> Na2HPO4 + 2H2O

3NaOH + H3PO4 -> Na3PO4 + 3H2O

nNaOH = m/40 = 0,025m (mol)

- nếu chỉ bao gồm NaH2PO4 => nNaH2PO4 = nNaOH = 0,025m (mol) => mmuối = 0,025m.120 = 3m (g)

- giả dụ chỉ bao gồm Na2HPO4 => nNa2HPO4 = 0,5nNaOH = 0,0125m (mol) => mmuối = 0,0125m.142 = 1,775m (g)

- ví như chỉ tất cả Na3PO4 => nNa3PO4 = nNaOH/3 = m/120 (mol) => mmuối = m/120.164 ≈ 1,37m (g)

Theo đề bài: mchất rắn (=1,22m) chất rắn bao gồm NaOH với Na3PO4

=> nNa3PO4 = 0,04 mol=> nNaOH pứ = 0,12 mol

m rắn = mNa3PO4 + mNaOH dư => m rắn = mNa3PO4 + (mNaOH bđ - mNaOH pư)  => 1,22m = 0,04.164 + (m - 0,12.40) => m = 8 gam

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 6 : mang lại dd đựng 19,6 g H3PO4 vào chức năng với dd đựng 22g NaOH. Muối gì tạo ra thành và khối lượng là bao nhiêu?

A Na2HPO4 và Na3PO4; 7,1g với 24,6g. B Na2HPO4 và Na3PO4; 1,7g và 14,6g.C NaH2PO4 và Na3PO4; 5,7g cùng 15,8g. D NaH2PO4 và Na3PO4; 7,5g và16,4g.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

*


Lời giải chi tiết:

nNaOH = 0,55 mol ; nH3PO4 = 0,2 mol

=> 2 NaOH / nH3PO4 3PO4 -> Na2HPO4 + 2H2O

2x x

3NaOH + H3PO4 -> Na3PO4 + 3H2O

3y y

=> 2x + 3y = 0,55 ; x + y = 0,2

=> x = 0,05 ; y = 0,15 mol

=> Na2HPO4 và Na3PO4; 7,1g cùng 24,6g.

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 7 : cho dung dịch NaOH vào axit H3PO4 phản nghịch ứng xẩy ra theo tỉ lệ thành phần 2 : 1. Hỏi muối nào thu được sau phản ứng?

A Na2HPO4.B NaH2PO4.C Na3PO4.D Không xác minh được.

Đáp án: A


Lời giải đưa ra tiết:

PTHH: 2NaOH + H3PO4 → Na2HPO4 + 2H2O

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 8 : Để thu được muối hạt photphat trung hòa, nên lấy từng nào ml hỗn hợp NaOH 2,00M cho tính năng với 200 ml dung dịch H3PO4 1,00M?

A 100 mlB 200 mlC 300 mlD 350 ml

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Tính theo PTHH.


Lời giải chi tiết:

nH3PO4 = 0,2.1 = 0,2 mol

PTHH: 3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O

0,6 ← 0,2 (mol)

=> VNaOH = 0,6 : 2 = 0,3 lít = 300 ml

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 9 : Thêm 0,15 mol NaOH vào dung dịch đựng 0,1 mol H3PO4. Sau bội phản ứng, trong hỗn hợp có các muối:

A NaH2PO4 và Na2HPO4.B NaH2PO4, Na2HPO4 và Na3PO4.C Na2HPO4 và Na3PO4.D NaH2PO4 và Na3PO4.

Đáp án: A


Phương pháp giải:


Lời giải chi tiết:

Ta có: nNaOH : nH3PO4 = 0,15 : 0,1 = 1,5

=> tất cả hổn hợp muối bao gồm có NaH2PO4 và Na2HPO4.

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 10 : Đổ dung dịch chứa 1,8 mol NaOH vào dung dịch chứa 1 mol H3PO4 thì muối thu được có số mol là :

A

0,2 mol NaH2PO4 ; 0,8 mol Na2HPO4

B

1 mol NaH2PO4

C 0,6 mol Na3PO4 D  0,8 mol NaH2PO4 ; 0,2 mol Na2HPO4

Đáp án: A


Lời giải bỏ ra tiết:

Vì nNaOH : nH3PO4 = 1,8 : 1 = 1,8

=> bội nghịch ứng chế tạo x mol muối hạt NaH2PO4 và y mol Na2HPO4

=> nNaOH = x + 2y = 1,8 với nH3PO4 = x + y = 1

=> x = 0,2 mol ; y = 0,8 mol

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 11 : Thêm 0,25 mol NaOH vào dung dịch đựng 0,1 mol H3PO4. Sau phản ứng, trog dung dịch có những muối:

A NaH2PO4 và Na2HPO4.B NaH2PO4 và Na3PO4.C Na2HPO4 và Na3PO4.D NaH2PO4, Na2HPO4 và Na3PO4.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Các muối có thể tạo ra: 

NaH2PO4 (tỉ lệ na : p. = 1)

Na2HPO4 (tỉ lệ mãng cầu : p = 2)

Na3PO4 (tỉ lệ mãng cầu : p = 3)

Từ đề bài bác tính được nNa : nP. Từ đó suy ra các muối được tạo thành thành.


Lời giải đưa ra tiết:

Các muối rất có thể tạo ra: 

NaH2PO4 (tỉ lệ na : phường = 1)

Na2HPO4 (tỉ lệ mãng cầu : p. = 2)

Na3PO4 (tỉ lệ mãng cầu : p = 3)

Theo đề bài: 

nNa = nNaOH = 0,25 mol

nP = nH3PO4 = 0,1 mol

=> 2 Na : nP = 0,25 : 0,1 = 2,5 chế tạo ra 2 muối Na2HPO4 và Na3PO4.

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 12 : cho 200 ml hỗn hợp NaOH 1M tính năng với 200 ml hỗn hợp H3PO4 0,5M, muối thu được có khối lượng là

A 11,9 gam. B 14,2 gam. C  15,8 gam. D 16,4 gam.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Phương pháp giải :

Xét NaOH : H3PO4 = T

+ giả dụ T 1 thì tạo muối: NaH2PO4

+ giả dụ 1 2PO4 cùng Na2HPO4

+ ví như T = 2 thì sinh sản muối: Na2HPO4

+ nếu 2 2HPO4 cùng Na3PO4

+ nếu như T 3 thì sản xuất muối Na3PO4


Lời giải bỏ ra tiết:

 

 Hướng dẫn giải:

n NaOH= 0,2 mol

n H3PO4= 0,1 mol

n NaOH : nH3PO4= 2 : 1 nên có thể xảy chế tạo ra muối Na2HPO4

=> n Na2PO4 = 0,1 mol => m =14,2

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 13 : đến 0,1 mol NaOH với 200 ml hỗn hợp H3PO4 1M. Phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, sản phẩm thu được sau phản bội ứng là

A Na2HPO4.B NaH2PO4.C Na3PO4.D NaH2PO4 và H3PO4 dư.

Đáp án: D


Phương pháp giải:


Lời giải chi tiết:

Các bội nghịch ứng rất có thể xảy ra:

3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O

2NaOH + H3PO4 → Na2HPO4 + 2H2O

NaOH + H3PO4 → NaH2PO4 + H2O

Ta thấy: nNaOH : nH3PO4 = 0,1 : 0,2 = 0,5 H3PO4 dư

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 14 : cho 44 gam NaOH vào dung dịch cất 39,2 gam H3PO4. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, lấy cô cạn dung dịch thu được đến cạn khô. Hỏi các muối như thế nào được làm cho và trọng lượng muối khan thu được là bao nhiêu?

A Na3PO4 và 50 gam.B NaH2PO4 và 42,9 gam; Na2HPO4 và 14,2 gam.C Na2HPO4 và 15 gam.D Na2HPO4 và 14,2 gam; Na3PO4 và 49,2 gam.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

*


Lời giải đưa ra tiết:

Các bội phản ứng có thể xảy ra :

(1) 3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O

(2) 2NaOH + H3PO4 → Na2HPO4 + 2H2O

(3) NaOH + H3PO4 → NaH2PO4 + H2O

Ta có: nNaOH : nH3PO4 = 1,1 : 0,4 = 2,75

=> xẩy ra 2 bội nghịch ứng (1) cùng (2)

BTNT "Na": nNaOH = 3nNa3PO4 + 2nNa2HPO4 = 1,1 (*)

BTNT "P": nH3PO4 = nNa3PO4 + nNa2HPO4 = 0,4 (**)

Giải hệ (*) với (**) được nNa3PO4 = 0,3 mol cùng nNa2HPO4 = 0,1 mol

=> mNa3PO4 = 0,3.164 = 49,2 gam ; mNa2HPO4 = 0,1.142 = 14,2 gam

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 15 : Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho bởi oxi dư rồi cho sản phẩm tạo thành tính năng vừa đủ với m gam hỗn hợp NaOH 32% thu được muối bột Na2HPO4. Giá trị của m là:

A

 75.

B

 50.

C

 100.

D

25.


Đáp án: B


Lời giải đưa ra tiết:

Do phản bội ứng là vừa đủ nên :

2nP = 2nNa2HPO4 = nNaOH ( bảo toàn nguyên tố )

=> nNaOH = 2.6,2 : 31 = 0,4 mol

=> m = (frac0,4.40.10032 = 50g)

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 16 : mang 240 ml dung dịch gồm NaOH 1,6M và KOH 1M chức năng hết với dung dịch H3PO4 chiếm được dung dich X. Chia X thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Cô cạn chiếm được 20,544 gam các thành phần hỗn hợp muối khan.

- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch CaCl2 (dư) chiếm được m gam kết tủa.

Giá trị của m là

A 11,160. B 17,688.C 17,640.D 24,288.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Quy đổi hỗn hợp kiềm về MOH với M=(23.0,384+39.0,24)/0,624=379/13.


Lời giải bỏ ra tiết:

nNaOH=0,384 mol; nKOH=0,24 mol.

Gọi CT bình thường của kiềm là MOH (với M=(23.0,384+39.0,24)/0,624=379/13)

Giả sử chỉ tạo ra một trong các muối sau:

MH2PO4: m muối=0,624.(1640/13)=78,72 g.

M2HPO4: m muối=(0,624/2).(2006/13)=48,144 g.

M3PO4: m muối=(0,624/3).(2372/13)=37,952 g.

37,952 gmuối=20,544.2=41,088 tạo nên 2 muối M2HPO4 (x mol); M3PO4 (y mol).

Ta có:

(2006/13)x+(2372/13)y=20,544(1)

2x+3y=0,024/2(2)

=>x=0,048; y=0,072

=>m↓=mCa3(PO4)2+mCaHPO4=0,036.310+0,048.136=17,688 gam.

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 17 : cho dung dịch NaOH công dụng với dung dịch H3PO4 tạo 2 muối bột Na2HPO4,

Na3PO4. Cho 

*

Xác định khoảng giá trị của T để tạo thành 2 muối trên.

A T ≤ 1 B 1C 2d T ≥ 3

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Phương pháp:

*

+ T ≤ 1: NaH2PO4

+ 12PO4, Na2HPO4

+ 22HPO4 ,Na3PO4

+ T ≥ 3: Na3PO4


Lời giải chi tiết:

 

Hướng dẫn giải

=> tạo nên 2 muối bột Na2HPO4,Na3PO4 => 2 lựa chọn C

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 18 : mang đến 0,3 mol dung dịch Ba(OH)2 công dụng với 0,5 mol H3PO4 thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa

A Ba(H2PO4)2 và BaHPO4 B BaHPO4 và Ba3(PO4)2C Ba3(PO4)2 D Ba(H2PO4)2

Đáp án: A


Lời giải bỏ ra tiết:

 

Hướng dẫn giải

 

*

=> chế tạo ra 2 muối Ba(H2PO4)2, BaHPO4

=> chọn A

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 19 : cho 0,5 mol hỗn hợp Ca(OH)2 chức năng với 0,4 mol H3PO4 thu được dung dịch X. Hỗn hợp X chứa

A Ca(H2PO4)2 và CaHPO4 B  CaHPO4 và Ca3(PO4)2C Ca3(PO4)2 D Ca(H2PO4)2

Đáp án: B


Lời giải chi tiết:

 nOH- = 2nCa(OH)2 = 1 mol

nH3PO4 = 0,4 mol

 ( o fracn_OH^ - n_H_3PO_4 = frac10,4 = 2,5)

=> chế tạo ra muối CaHPO4 với Ca3(PO4)2

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi trăng tròn : cho dung dịch NaOH công dụng với hỗn hợp H3PO4 sản xuất 2 muối NaH2PO4, Na2HPO4. 

*

Xác định khoảng giá trị của T để chế tạo 2 muối trên

A T≤ 1 B 1C 2d  T≥ 3

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Phương pháp:

 

*

+ T ≤ 1: NaH2PO4

+ 12PO4, Na2HPO4

+ 22HPO4 ,Na3PO4

+ T ≥ 3: Na3PO4


Lời giải bỏ ra tiết:

 

Hướng dẫn giải:

=> tạo 2 muối bột NaH2PO4, Na2HPO4 => 1 lựa chọn B

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 21 : đến 200 ml hỗn hợp KOH 1,5 M vào 200 ml dung dịch H3PO4 1 M thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa những chất là

A K3PO4 , K2HPO4 B KH2PO4, K2HPO4 C KH2PO4, KOH D KH2PO4, H3PO4

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Phương pháp:

Xét tỉ lệ thành phần

*

=> dd


Lời giải bỏ ra tiết:

 

Hướng dẫn giải

 

*

=> dd chứa KH2PO4, K2HPO4

=> lựa chọn B

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 22 : mang đến 19,6gam H3PO4 vào 100 ml hỗn hợp Ca(OH)2 1,5M thu được dung dịch X. Hỗn hợp X chứa những chất

A Ca3(PO4)2 và CaHPO4 B Ca(H2PO4)2 và CaHPO4 C Ca3(PO4)2 và Ca(OH)2 D Ca(H2PO4)2 và H3PO4

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Phương pháp:

Xét tỉ lệ 

*

=> dd


Lời giải đưa ra tiết:

 

Hướng dẫn giải

 

*

=> chọn B

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 23 : bắt buộc lấy từng nào gam NaOH bỏ vô dd H3PO4 nhằm thu được dung dịch gồm chứa 2,84 gam Na2HPO4 cùng 6,56 gam Na3PO4.

A 4 gam B 6,4 gam C 7,68 gam D lời giải khác.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Phương pháp:

 

*

2NaOH+ H3PO4 -> Na2HPO4 + 2H2O

3Na OH + H3PO4 -> Na3PO4 + 3H2O

=> mNaOH


Lời giải chi tiết:

 

Hướng dẫn giải:

 

*

2NaOH+ H3PO4 ->  Na2HPO4 + 2H2O

 0,04 0,02

3Na OH + H3PO4  -> Na3PO4 + 3H2O

0,12 0,04

=> mNaOH= 40.0,16=6,4 gam

=> chọn B

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 24 : Trộn 100 ml dd NaOH 2,5M cùng với 100 ml dd H3PO4 1,6M thu được dung dịch X. Xác định các chất tan gồm trong hỗn hợp X.

A Na3PO4 và NaOH B Na3PO4 và Na2HPO4 C Na2HPO4 và NaH2PO4 D NaH2PO4 và H3PO4

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Phương pháp:

Xét tỉ lệ 

*


Lời giải đưa ra tiết:

 

 

Hướng dẫn giải

 

*

=> chọn C

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 25 : trộn lẫn dd bao gồm chứa 100 gam H3PO4 14,7% với hỗn hợp 16,8 gam KOH. Cân nặng muối nhận được trong dung dịch.

A 14,7 gam B 31,5 gam C 26,1 gam D 28,8 gam

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Phương pháp:

 

*

 Xét tỉ lệ 

*


Lời giải đưa ra tiết:

 

 

 

Hướng dẫn giải:

 

*

 

*

2KOH+ H3PO4  K2HPO4 + 2H2O 

0,3 0,15 0,15

mmuối = 0,15.174=26,1 g

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 26 : cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 100 ml hỗn hợp H3PO4 1,5 M thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa các chất

A Ba3(PO4)2 và BaHPO4 B Ba(H2PO4)2 và BaHPO4C Ba3(PO4)2 và Ba(OH)2 D Ba(H2PO4)2 và H3PO4

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Phương pháp:

Tìm tỉ lệ 

*

=> dd


Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải

 

*

=> lựa chọn A

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 27 : đến 0,15 mol NaOH tính năng với 0,1 mol H3PO4 thu được dung dịch X. Trọng lượng các muối hạt trong hỗn hợp X.

A 6 gam NaH2PO4 và 7,1 gam Na2HPO4 B 12 gam NaH2PO4 và 3,65 gam Na2HPO4C 9 gam NaH2PO4 và 7,1 gam Na2HPO4 D 12 gam NaH2PO4 và 7,1 gam Na2HPO4.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Phương pháp:

 

*

=> X: NaH2PO4 (x mol), Na2HPO4 (y mol)

NaOH + H3PO4 ->  NaH2PO4+ H2O (1)

x x x

2NaOH+ H3PO4 -> Na2HPO4 + 2H2O (2)

2y y y

 

*


Lời giải đưa ra tiết:

 

 

Hướng dẫn giải

 

*

=> X: NaH2PO4 (x mol), Na2HPO4 (y mol)

NaOH + H3PO4 ->  NaH2PO4+ H2O (1)

x x x

2NaOH+ H3PO4 ->  Na2HPO4 + 2H2O (2)

2y y y

 

*

=> lựa chọn A

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 28 : rước V(ml) dung dịch H3PO4 35% ( d = 1,25gam/ml ) rước trộn cùng với 100 ml dung dịch KOH 2M thu được dung dịch X có chứa 14,95 gam các thành phần hỗn hợp 2 muối hạt K3PO4 và K2HPO4. Tính V1

A 15,12 ml B  16,8 ml C 18,48 ml D 18,6 ml.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Phương pháp:

2KOH+ H3PO4 -> K2HPO4 + 2H2O

2x x x

3KOH + H3PO4 ->  K3PO4 + 3H2O

3y y y

 

*


Lời giải bỏ ra tiết:

 

 

Hướng dẫn giải

2KOH+ H3PO4 ->  K2HPO4 + 2H2O

2x x x

3KOH + H3PO4 ->  K3PO4 + 3H2O

3y y y

 

*

=> chọn B

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 29 : mang lại 44g NaOH vào dung dịch đựng 39,2g H3PO4. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn , lấy cô dung dịch thu được đến cạn khô. Hỏi hầu hết muối làm sao được khiến cho và cân nặng muối khan thu được là từng nào ?

A Na3PO4 và 50,0g B Na2HPO4 và 15,0gC NaH2PO4 và 49,2g ; Na2HPO4 và 14,2g D Na2HPO4 và 14,2g ; Na3PO4 và 49,2g 

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Phương pháp:

NaOH: 1,1 mol, H3PO4: 0,4 mol

*
m X:Na_2HPO_4left( x m mol ight)Na_3PO_4left( y m mol ight)\ left{ eginarrayl n_Na = n_NaOH = 2x + 3y = 1,1\ mn_PO_4^3 - m = mn_H_3PO_4 m = x + y = 0,4 endarray ight. o x,y endarray" align="absmiddle" /> 


Lời giải chi tiết:

 

 

Hướng dẫn giải

NaOH: 1,1 mol, H3PO4: 0,4 mol

 

*
m X:Na_2HPO_4left( x m mol ight)Na_3PO_4left( y m mol ight)\ left{ eginarrayl n_Na = n_NaOH = 2x + 3y = 1,1\ mn_PO_4^3 - m = mn_H_3PO_4 m = x + y = 0,4 endarray ight. o left{ eginarrayl x = 0,1\ y = 0,3 endarray ight.\ m_Na_2HPO_4 = 0,1.142 = 14,2gam\ m_Na_3PO_4 = 0,3.164 = 49,2gam endarray" align="absmiddle" />

=> lựa chọn D

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 30 : mang lại 200 mol hỗn hợp KOH 2 M vào 200 ml hỗn hợp H3PO4 1,5 M. Cân nặng các chất có trong dung dịch X là?

A 21,2 gam KH2PO4 và 13,65 gam K2HPO4 B 27,2 gam KH2PO4 và 17,4 gam K2HPO4 C 29 gam NaH2PO4 và 17,1 gam K2HPO4 D 24 gam NaH2PO4 và 14,2 gam K2HPO4

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Phương pháp:

 

*

KH2PO4, K2HPO4

x y

Lập hệ PT = > x,y


Lời giải đưa ra tiết:

 

Hướng dẫn giải

 

*

KH2PO4, K2HPO4

x y

 

*
x = 0,2;y = 0,1\ m_KH_2PO_4 = 0,2.136 = 27,2gam\ m_K_2HPO_4 = 0,1.174 = 17,4gam endarray" align="absmiddle" />

=> chọn B

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 31 : đến 44g NaOH vào dung dịch chứa 39,2g H3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn , lấy cô hỗn hợp thu được mang lại cạn khô. Hỏi đông đảo muối làm sao được tạo nên và trọng lượng muối khan thu được là từng nào ?

A Na3PO4 và 50,0g B Na2HPO4 và 15,0gC NaH2PO4 và 49,2g ; Na2HPO4 và 14,2g D Na2HPO4 và 14,2g ; Na3PO4 và 49,2g 

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Phương pháp:

nNaOH = 44:40=1,1 mol

 

*

 

*

 

22HPO4 ,Na3PO4

2NaOH+ H3PO4  Na2HPO4 + 2H2O 

2x.................x

3Na OH + H3PO4  Na3PO4 + 3H2O

3y...............y

 

*
m_Na_2HPO_4,m_Na_3PO_4 endarray" align="absmiddle" />


Lời giải bỏ ra tiết:

 

 

Hướng dẫn giải

nNaOH = 44/40=1,1 mol

nH3PO4=39,2/98=0,4 mol.

 

*

 

 

22HPO4 ,Na3PO4

2NaOH+ H3PO4  Na2HPO4 + 2H2O 

2x.................x

3Na OH + H3PO4  Na3PO4 + 3H2O

3y...............y

 

*
m_Na_2HPO_4 = 0,1.142 = 14,2g\ = > m_Na_3PO_4 = 0,3.164 = 49,2g endarray" align="absmiddle" />

=> lựa chọn D

Đáp án D

 


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 32 : mang lại 200 ml hỗn hợp H3PO4 1M vào 250 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,5M với KOH 1,5M. Sau thời điểm phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp X. Cân nặng muối bao gồm trong hỗn hợp X là :

A  32,6g B 36,6g C  38,4g D 40,2g

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Phương pháp :

- bài toán Kiềm + Axit các nấc

Các bội nghịch ứng có thể xảy ra :

MOH + H3PO4 -> NaH2PO4 + H2O (1)

2MOH + H3PO4 -> Na2HPO4 + 2H2O (2)

3MOH + H3PO4 -> Na3PO4 + 3H2O (3)

Dựa vào tỉ lệ thành phần nOH : nH3PO4 = a => dự đoán sản phẩm phản ứng

+) a ≤ 1 => Chỉ có phản ứng (1)

+) 1 (1) và (2)

+) a = 2 => (2)

+) 2 (2) và (3)

+) a ≥ 3 => (3)


Lời giải đưa ra tiết:

 

Hướng dẫn giải :

nH3PO4 = 0,2 mol ; nOH = nNaOH + nKOH = 0,5 mol

Các bội phản ứng hoàn toàn có thể xảy ra :

MOH + H3PO4 -> NaH2PO4 + H2O (1)

2MOH + H3PO4 -> Na2HPO4 + 2H2O (2)

3MOH + H3PO4 -> Na3PO4 + 3H2O (3)

Vì nOH : nH3PO4 = 0,5 : 0,2 = 2,5

=> xảy ra 2 bội nghịch ứng (2) cùng (3)

2MOH + H3PO4 -> Na2HPO4 + 2H2O (2)

2x 3PO4 -> Na3PO4 + 3H2O (3)

3y x + y = 0,2 cùng 2x + 3y = 0,5

=> x = y = 0,1 mol

Muối sau làm phản ứng bao gồm : 0,1 mol HPO42- ; 0,1 mol PO43- ; 0,125 mol Na+ ; 0,375 mol K+

=> m = mion = 36,6g

Đáp án B  


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 33 : mang lại 400 mol hỗn hợp Ba(OH)2 0,5 M vào 200 ml hỗn hợp H3PO4 1,5 M. Cân nặng các chất gồm trong dung dịch X là?

A 33,1 gam Ba(H2PO4)2 và 23,3 gam BaHPO4 B 2,34 gam Ba(H2PO4)2 và 2,54 gam BaHPO4C 33,1 gam Ba(H2PO4)2 và 23,1 gam BaHPO4 D 33,1 gam Ba(H2PO4)2 và 9,8 gam H3PO4

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Phương pháp:

 

*

x y

 

*
m x m = m 0,1, m y = 0,1\ m_Ba(H_2PO_4)_2 = 0,1.331 = 33,1gam\ m_BaHPO_4 = 0,1.233 = 23,3gam endarray" align="absmiddle" />

=> lựa chọn A

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 34 : Cho trăng tròn gam NaOH vào dung dịch cất 39,2 gam H3PO4. Hỏi muối như thế nào được tạo thành? khối lượng là bao nhiêu ?

A Na3PO4: 50 gam. B Na2HPO4: 14,2 gam cùng Na3PO4: 49,2 gam.C Na3PO4: 50 gam cùng Na2HPO4: 22,5 gam. D NaH2PO4: 36 gam cùng Na2HPO4: 14,2 gam.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

a = nOH- : nH3PO4

+ a > 3 => Bazo dư, sau bội nghịch ứng thu được muối hạt PO43- và OH-

+ a = 3 => thu được muối hạt PO43-

+ 2 chiếm được HPO42- cùng PO43-

+ a = 2 => nhận được HPO42-

+ 1 nhận được HPO42- cùng H2PO4-

+ a = 1 => nhận được H2PO4-

+ a axit dư, sau phản bội ứng chiếm được H2PO4-và H+


Lời giải chi tiết:

nNaOH = 0,5 mol

nH3PO4 = 0,4 mol

1 NaOH : nH3PO4 = 0,5:0,4 = 1,25 chế tác thành 2 muối: NaH2PO4 (x mol) và Na2HPO4 (y mol)

BT “Na”: x + 2y = nNaOH = 0,5

BT “P”: x + y = nH3PO4 = 0,4

=> x = 0,3 với y = 0,1

mNaH2PO4 = 0,3.120 = 36 (g)

mNa2HPO4 = 0,1.142 = 14,2 (g)

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 35 : mang đến 300 ml dung dịch NaOH 1M tính năng với 200 ml dung dịch H3PO4 1M. Muối bột thu được sau phản ứng là

A NaH2PO4. B NaH2PO4 và Na2HPO4. C Na2HPO4 cùng Na3PO4. D Na3PO4.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Tính tỉ trọng ((*) = fracn_NaOHn_H_3PO_4) 

Qua sơ vật ta thấy:

*

(*) ≤ 1 => tạo muối H2PO4-

1 sinh sản muối H2PO4- cùng HPO42-

(*) = 2 => tạo thành muối HPO42-

2 sản xuất muối HPO42- với PO43-

(*) ≤ 3 => tạo muối PO43-


Lời giải chi tiết:

Ta có: (1 tạo thành muối NaH2PO4 và Na2HPO4

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 36 : mang lại dung dịch cất 0,3 mol KOH vào dung dịch chứa 0,2 mol H3PO4 thu được hỗn hợp X. Các chất hòa tan gồm trong hỗn hợp X là:

A K3PO4 và KOH  B KH2PO4 và K2HPO4 C K2HPO4 và K3PO4 D KH2PO4 và K3PO4

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Xét tỉ lệ thành phần nKOH  : nH3PO4 = a

KOH + H3PO4 → KH2PO4 + H2O

2KOH + H3PO4 → K2HPO4 + 2H2O

3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O

Nếu a ≤ 1 thì làm phản ứng chỉ tạo nên KH2PO4

Nếu 1 2PO4 cùng K2HPO4

Nếu a = 2 thì bội nghịch ứng chỉ tạo ra K2HPO4

Nếu 2 2HPO4 với K3PO4

Nếu a ≥ 3 cần phản ứng sản xuất muối K3PO4


Lời giải chi tiết:

Vì nKOH : nH3PO4 = 0,3 : 0,2 = 1,5 buộc phải phản ứng chế tạo ra 2 muối hạt KH2PO4 và K2HPO4

KOH + H3PO4 → KH2PO4 + H2O

2KOH + H3PO4 → K2HPO4 + 2H2O

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 37 : Trộn 100 ml dung dịch H3PO4 1M cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH 1M thu được dung dịch X. Yếu tắc của hỗn hợp X là

A Na2HPO4 và Na3PO4.B NaH2PO4 với H3PO4 dư.C Na3PO4 và NaOH dư.D NaH2PO4.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Dạng bài bác H3PO4 + OH-:

H3PO4 + OH- → H2PO4- + H2O

H3PO4 + 2OH- → HPO42- + 2H2O

H3PO4 + 3OH- → PO43- + 3H2O

*

Giải thích trục số:

Đặt (fracn_OH^ - n_H_3PO_4 = (*))

+ nếu (*) H3PO4 dư cùng H2PO4-

+ nếu như (*) = 1 => H2PO4-

+ giả dụ 1 H2PO4- cùng HPO42-

+ giả dụ (*) = 2 => HPO42-

+ giả dụ 2 HPO42- với PO43-

+ nếu (*) = 3 => PO43-

+ giả dụ (*) > 3 => PO43- với OH‑ dư


Lời giải chi tiết:

(n_H_3PO_4 = 0,1,(mol);,,,n_NaOH = 0,1(mol))

Ta thấy: (fracn_NaOHn_H_3PO_4 = frac0,10,1 = 1) → làm phản ứng chỉ tạo ra muối NaH2PO4.

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 38 : Trộn 200 gam dung dịch NaOH 3% cùng với m gam hỗn hợp H3PO4 10% chiếm được 26,2 gam muối. Quý hiếm của m là:

A 22,9. B 229. C 190,8. D 202.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Các phản nghịch ứng xảy ra:

H3PO4 + OH- → H2PO4- + H2O

H3PO4 + 2OH- → HPO42- + 2H2O

H3PO4 + 3OH- → PO43- + 3H2O

Xét các trường hợp sau:

*Trường hợp 1: thành phầm thu được gồm NaH2PO4 cùng H3PO4 dư

*Trường hòa hợp 2 : sản phẩm thu được tất cả Na3PO4 với NaOH dư

*Trường vừa lòng 3: NaOH và H3PO4 đều phản ứng hết

+ Ta luôn có nNaOH = nH2O

+ Áp dụng bảo toàn trọng lượng ta tính được cân nặng H3PO4.


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: nNaOH = 0,15 mol

Các phản ứng xảy ra:

H3PO4 + OH- → H2PO4- + H2O

H3PO4 + 2OH- → HPO42- + 2H2O

H3PO4 + 3OH- → PO43- + 3H2O

*Trường hòa hợp 1: sản phẩm thu được tất cả NaH2PO4 với H3PO4 dư

Bảo toàn na → nNaH2PO4 = nNaOH = 0,15 mol → m muối hạt = 0,15.120 = 18 gam (loại)

*Trường phù hợp 2 : sản phẩm thu được có Na3PO4 với NaOH dư

→ mNa3PO4 = m muối hạt = 26,2 gam

→ nNa3PO4 = 16,2/164 = 0,16 mol

Nhận thấy rằng trong trường thích hợp này nNaOH ≥ 3nH3PO4 nên loại.

*Trường vừa lòng 3: NaOH và H3PO4 phần nhiều phản ứng hết

+ Ta luôn có: nNaOH = nH2O = 0,15 mol

+ Bảo toàn khối lượng ta có: mNaOH + mH3PO4 = m muối bột + mH2O

→ 0,15 . 40 + mH3PO4 = 26,2 + 0,15 . 18

→ mH3PO4 = 22,9 gam

→ mdd = 22,9.(100/10) = 229 gam

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 39 : đến 44 gam dung dịch NaOH 10% tác dụng với 10 gam hỗn hợp axit photphoric 39,2%. Muối nào sau đây thu được sau bội phản ứng?

A Na2HPO4B NaH2PO4C Na2HPO4 cùng NaH2PO4D Na3PO4 với Na2HPO4

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Khi mang đến H3PO4 công dụng với OH- xảy ra những PTHH sau:

H3PO4 + OH- → H2PO4- + H2O

H3PO4 + 2OH- → HPO42- + 2H2O

H3PO4 + 3OH- → PO43- + 3H2O

 

*

Giải thích hợp trục số:

Đặt ((*) = fracn_OH^ - n_H_3PO_4)

+ trường hợp (*) 3PO4 dư và H2PO4-

+ ví như (*) = 1 → H2PO4-

+ nếu như 1 2PO4- cùng HPO42-

+ ví như (*) = 2 → HPO42-

+ trường hợp 2 42- cùng PO43-

+ ví như (*) = 3 → PO43-

+ ví như (*) > 3 → PO43- cùng OH‑ dư


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: nNaOH = 0,11 mol với nH3PO4 = 0,04 mol

Xét tỉ lệ: (*) = nNaOH : nH3PO4 = 0,11 : 0,04 = 2,75

Ta thấy 2 43- và HPO42-

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 40 : cho 50 gam dung dịch KOH 33,6%. Tính trọng lượng dung dịch H3PO4 50% cần bỏ vô dung dịch KOH nhằm thu được hai muối kali đihiđrophotphat với kali hiđrophotphat với tỉ trọng số mol là 2 :1.

A 29,4 gam B 58,5 gamC 44,1 gam D 49,0 gam

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Đặt số mol muối hạt KH2PO4 với K2HPO4 thứu tự là 2x mol với x mol

Bảo toàn thành phần K cùng nguyên tố p. để search số mol H3PO4. Từ đó tìm được trọng lượng dung dịch H3PO4 50%.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 31 : Luyện Tập Chung, Vở Bài Tập Toán 5 Bài 31 Luyện Tập Chung


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: mKOH = 50 . 33,6/100 = 16,8 (gam) → nKOH = 0,3 mol

Đặt số mol muối hạt KH2PO4 và K2HPO4 theo thứ tự là 2x mol và x mol

Bảo toàn nguyên tố K ta có: nKOH = nKH2PO4 + 2.nK2HPO4 = 2x + 2x = 4x = 0,3 mol → x = 0,075 mol

Bảo toàn nguyên tố p. Ta có: nH3PO4 = nKH2PO4 + nK2HPO4 = 2x + x = 3x = 0,225 mol

→ mH3PO4 = 0,225 . 98 = 22,05 (g)

Vậy trọng lượng dung dịch H3PO4 một nửa là mdd H3PO4 = 22,05 . 100/50 = 44,1 (g)

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

20 bài tập về P2O5 chức năng với dung dịch kiềm có lời giải

20 bài xích tập về P2O5 chức năng với dung dịch kiềm giỏi nhất tất cả đáp án và lời giải chi tiết


Xem cụ thể
30 thắc mắc lý thuyết về axit photphoric - muối hạt photphat có giải mã

30 thắc mắc lý thuyết về axit photphoric - muối bột photphat xuất xắc nhất tất cả đáp án và giải thuật chi tiết


Xem cụ thể
đôi mươi bài tập vận dụng cao về axit photpphoric với muối photphat có giải mã

20 bài tập áp dụng cao về axit photpphoric với muối photphat hay nhất bao gồm đáp án và lời giải chi tiết


Xem chi tiết
*
*
*
*
*
*
*
*


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp usogorsk.com


gửi góp ý Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép usogorsk.com gửi các thông báo đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.