Nguyên tử có khối lượng vô cùng bé, nếu tính bằng gam thì số trị quá nhỏ nên rất bất tiện để có thể sử dụng. Ví dụ, khối lượng của 1 nguyên tử C bằng : 0,000 000 000 000 000 000 000 019 926 g (= 1,9926.10 23g).

Nguyên tử khối là một trong những nội dung quan trọng mà các bạn học sinh khi học hóa cần làm quen để có thể vận dụng vào các bài tập hiệu quả. Vậy nguyên tử khối là gì?

Nguyên tố hóa học là gì?

Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, là những nguyên tử đồng nhất về mặt hoá học.Bạn đang xem: Mg có nguyên tử khối là bao nhiêu

Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái (Thường là một hay hai chữ cái đâu trong tên La-tinh của nguyên tố), trong đó chữ cái đầu được viết ở dạng chữ in hoa, gọi là kí hiệu hoá học. Ví dụ, kí hiệu của nguyên tố hiđro là H, nguyên tố canxi là Ca, nguyên tố cacbon là C…

Kí hiệu hoá học được quy định dùng thống nhất trên toàn thế giới.

Bạn đang xem: Mg bao nhiêu nguyên tử khối


*

Nguyên tử khối là gì?

Nguyên tử có khối lượng vô cùng bé, nếu tính bằng gam thì số trị quá nhỏ nên rất bất tiện để có thể sử dụng. Ví dụ, khối lượng của 1 nguyên tử C bằng : 0,000 000 000 000 000 000 000 019 926 g (= 1,9926.10 23g).

Vì thế nên trong khoa học đã sự dụng một cách riêng để biểu thị khối lượng của nguyên tử. Người ta quy ước lấy 1/12 khối lượng của nguyên tử cacbon làm đơn vị khối lượng cho nguyên tử, gọi là đơn vị cacbon, viết tắt là đC, kí hiệu quốc tế là u. Dựa theo đơn vị này để tính khối lượng của nguyên tử.

Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon chỉ là khối lượng tương đối giữa các nguyên tử. Người ta gọi khối lượng này là nguyên tử khối và định nghĩa nguyên tử khối là gì như sau : “Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon”. Thường có thể bỏ bớt các chữ đvC sau các số trị nguyên tử khối.

Mỗi nguyên tố có một nguyên tử khối riêng biệt. Vì vậy, dựa vào nguyên tử khối của một nguyên tố chưa biết ta xác định được đó là nguyên tố nào.

Ví dụ: Nguyên tử khối của Nitơ (N) = 14 (đvC), của Magie (Mg) = 24 (đvC).Đồng (Cu) = 64(đvC), sắt (Fe) = 56(đvC), Al = 27 (đvC), Canxi Ca = 40(đvC)., …

Bài tập

Bài 1.

a) Đáng lẽ nói những nguyên tử loại này, những nguyên tử loại kia, thì trong khoa học nói nguyên tố hoá học này, nguyên tố hoá học kia.

b) Những nguyên tử có cùng số proron trong hạt nhân đều là những nguyên tử cùng loại, thuộc cùng một nguyên tố hoá học

Bài 2.

a) nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proron trong hạt nhân.

b) Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái (Thường là một hay hai chữ cái đâu trong tên La-tinh của nguyên tố), trong đó chữ cái đầu được viết ở dạng chữ in hoa, gọi là kí hiệu hoá học.

Ví dụ, kí hiệu của nguyên tố hiđro là H, nguyên tố canxi là Ca, nguyên tố cacbon là C…

Bài 3:

a) Cách viết 2 C, 5 O, 3 Ca lần lượt chỉ: Hai nguyên tử cacbon, năm nguyên tử oxi, ba nguyên tử canxi.

b) Dùng số và kí hiệu để diễn tả: 3N, 7 Ca, 4 Na.

Bài 4:

Một đơn vị cacbon bằng 1/12 khối lượng của nguyên tử C.

Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi nguyên tố có nguyên tử khối riêng biệt.

Bài 5:

Nguyên tử magie:

a) Nguyên tử khối của Mg = 24; nguyên tử khối của C = 12 => Nguyên tử Mg nặng hơn guyên tử C bằng 24: 12 = 2 lần nguyên tử cacbon.

b) Nguyên tử khối của Mg = 24; nguyên tử khối của S = 32 => Nguyên tử Mg nhẹ hơn guyên tử S bằng 24: 32 = ¾ lần nguyên tử lưu huỳnh.

Xem thêm: Các Tỉnh Thành Việt Nam : Diện Tích, Dân Số, Số Đơn Vị Hành Chính

Bài 6:

Nguyên tử khối của nguyên tử Nito = 14 đvC mà nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên tử Nito

 => Nguyên tử khối của X = 14 x 2 = 28 (đvC)

Nguyên tử X là là nguyên tố Silic, kí hiệu là Si.

Như vậy trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về những kiến thức lý thuyết cũng như bài tập cụ thể để giải thích nguyên tử khối là gì. Hy vọng các bạn học sinh có thể hiểu một cách rõ ràng hơn về nguyên tố hóa học là gì, nguyên tử khối là gì, đơn vị cacbon cũng như những kiến thức lý thú có liên quan. Chúc các bạn học tập tốt!