matrix la gi

/ˈmeɪtrɪks , ˈmætrɪks/

Thông dụng

Danh kể từ, số nhiều .matrices

'meitrisi:z
(sinh học) thể mẹ
(giải phẫu) tử cung, dạ con
(kỹ thuật) khuôn cối
(toán học) quỷ trận
(địa chất) hóa học nền

Chuyên ngành

Toán & tin

ma trận; lưới; bảng
adjoint matrix
ma trận liên hợp
atjugate matrix
ma trận phụ hợp
admittance matrix
ma trận dẫn nạp
alternate matrix
(đại số ) quỷ trận thay cho phiên
associate matrix
ma trận phối hợp Heemit
associated matrix
ma trận liên đới
augmented matrix
ma trận té sung
best conditioned matrix
ma trận tói ưu sở hữu ĐK, quỷ trận sở hữu ĐK chất lượng nhất
canoical matrix
ma trận chủ yếu tắc
chain matrix
ma trận xích
circulant matrix
ma trận kí thác hoán
companion matrix
ma trận bạn
complete correlation matrix
ma trận tương quan
composite matrix
(đại số ) quỷ trận bộ phận, quỷ trận (phức) hợp
compound matrixs
(đại số ) quỷ trận nhiều hợp
conformable matrix (ces)
ma trận nhân được với nhau
conjugate matrix (ces)
ma trận liên hợp
constant matrix
bằng quỷ trận
cyclic matrix
ma trận xi lic
decomposable matrix
ma trận khai triển được
diagonal matrix
ma trận lối chéo
equivalent matrix (ces)
ma trận tương đương
factor matrix
(thống kê ) quỷ trận những thông số nhân tố
ferroelectric memory matrix
ma trậ ghi nhớ Fe điện
gain matrix
ma trận chi phí được cuộc
group matrix
ma trận nhóm
Hermitian matrix
ma trận Hecmit
idempotent matrix (ces)
ma trận luỹ đẳng
idempotent matrix
ma trận đơn vị
ill-conditionned matrix
ma trận ĐK xấu
improper orthogonal matrix
ma trận trực kí thác bình thường
incidence matrix
ma trận liên thuộc
information matrix
ma trận thông tin
inverse matrix
(đại số ) quỷ trận nghịch ngợm đảo
invertible matrix
ma trận khả nghịch
involutory matrix (ces)
ma trận đối hợp
minor definite matrix
ma trận xác lập qua chuyện những toan thức con
monomial matrix
ma trận đơn thức
nilpotent matrix
ma trận luỹ linh
non-recurrent circulant matrix
(đại số ) quỷ trận luân trả ko lặp lại
non-singular matrix
(đại số ) quỷ trận ko suy biến
normal matrix
ma trận chuẩn chỉnh tắc
orthogonal matrix
ma trận trực giao
parastrophic matrix
(đại số ) quỷ trận cấu trúc
partitioned matrix (ces)
ma trận phân phối
payoff matrix
ma trận chi phí trả
permutation matrix
(đại số ) quỷ trận hoán vị
positive matrix
ma trận dương
positively definite matrix
(đại số ) quỷ trận xác lập dương
quasi-inverse matrix
ma trận tựa nghịch ngợm đảo
reciprocal matrix
ma trận nghịch ngợm đảo
rectangular matrix
ma trận chữ nhật
regret matrix
ma trận tổn thất
resistor matrix
lưới cản, lưới kháng
scalar matrix
ma trận lối chéo
similar matrix(ces)
(đại số ) những quỷ trận đồng dạng
singular matrix
ma trận suy biến
skew-symmetric matrix
ma trận phản đối xứng
square matrix
ma trận vuông
stochastic matrix
(đại số ) quỷ trận ngẫu nhiên
symmetric(al) matrix
(đại số ) quỷ trận đối xứng
transposed matrix
ma trận gửi vị
triangular matrix
(đại số ) quỷ trận tam giác
unimodular matrix
ma trận đơn môđula
unitary matrix
(đại số ) quỷ trận unita
unit matrix
ma trận đơn vị
U-symmetric matrix (ces)
ma trận U- đối xứng
variation diminishing matrix
(đại số ) quỷ trận hạn chế lao động
variation limiting matrix
(đại số ) quỷ trận số lượng giới hạn dao động
zero matrix
ma trận không

Xây dựng

vữa, hóa học bám kết

Cơ - Điện tử

Cối, khuôn, quỷ trận

Cơ khí & công trình

khuôn (dưới)
nền (cơ bản)

Kỹ thuật cộng đồng

bản đúc chữ (khuôn đúc)
bản đúc phông
chất kết dính
chất gốc
cối
khuôn cối

Giải mến EN: A recessed mold into which an item is formed or cast..

Giải mến VN: Một khuôn đúc lõm nhập nhưng mà một vật được tạo hình hoặc đúc nhập bại liệt.

Bạn đang xem: matrix la gi

khuôn dưới
khuôn thủng
nền cơ bản
đá mẹ
lưới
mesh impedance matrix
ma trận trở kháng đôi mắt lưới
resistor matrix
lưới trở, lưới kháng
ma trận
access matrix
ma trận truy nhập
active matrix
ma trận hoạt động
active matrix display
màn hình quỷ trận hoạt động
active matrix display
màn hình quỷ trận tích cực
active matrix liquid crystal display (AMLCD)
màn hình tinh ranh thể lỏng quỷ trận hoạt động
Active Matrix Liquid Crystal Displays (AMLCD)
các mùng hiển thị tinh ranh thể lỏng tích đặc biệt loại quỷ trận
addition of matrix
phép với những quỷ trận
address matrix
ma trận địa chỉ
adimettance matrix
ma trận dẫn nạp
adjacent matrix
ma trận kề
adjoint matrix
ma trận liên hợp
adjoint of a matrix
ma trận liên hợp
adjunct matrix
ma trận phụ hợp
adjutage matrix
ma trận phụ hợp
admittance matrix
ma trận dẫn nạp
admittance matrix
ma trận tổng dẫn
alternate matrix
ma trận thay cho phiên
AMLCD (activematrix liquid crystal display)
màn hình tinh ranh thể lỏng quỷ trận hoạt động
AMLCD (activematrix liquid crystal display)
màn hình tinh ranh thể lỏng quỷ trận tích cực
amplification matrix
ma trận khuếch đại
antisymmetric matrix
ma trận phản đối xứng
associate matrix
ma trận phối hợp Hecmit
associate matrix
ma trận phối hợp Hermit
associated matrix
ma trận liên đới
augmented matrix
ma trận té sung
augmented matrix
ma trận cởi rộng
boolean matrix
ma trận bool
bus admittance matrix
ma trận dẫn hấp thụ buýt
bus impedance matrix
ma trận trở kháng buýt
canonical matrix
ma trận chủ yếu tắc
capital letter matrix
ma trận chữ in
capital letter matrix
ma trận chữ in hoa
chain matrix
ma trận xích
character matrix
ma trận ký tự
characteristic matrix
ma trận đặc thù mạch
check code matrix
ma trận mã điều khiển và tinh chỉnh được
circulant matrix
ma trận luân hoàn
circular matrix
ma trận luân hoàn
coefficient matrix
ma trận hệ số
color matrix
ma trận màu
column matrix
ma trận cột
commutative matrix
ma trận kí thác hoán
companion matrix
ma trận bạn
complementary sub-matrix
ma trận con cái bù
complete corelation matrix
ma trận tương quan
complete correlation matrix
ma trận đối sánh tương quan trả toàn
complex conjugate transpose (ofa matrix)
chuyển vị phối hợp (ma trận)
composite matrix
ma trận hợp
composite matrix
ma trận phức hợp
composite matrix
ma trận trở thành phần
compound matrix
ma trận nhiều hợp
configuration matrix
ma trận cấu hình
constant matrix
ma trận hằng
constraint matrix
ma trận ràng buộc
core matrix
ma trận lõi từ
correlation matrix
ma trận tương quan
cyclic matrix
ma trận xiclic
deformation matrix
ma trận phát triển thành dạng
deformation matrix
ma trận nén
degenerated square matrix
ma trận vuông suy biến
density matrix
ma trận mật độ
determinant of a matrix
định thức của quỷ trận
determinant of a matrix
định thức quỷ trận
develop (thedeterminant of a matrix)
khai triển toan thức của một quỷ trận
diagonal matrix
ma trận chéo
diagonal matrix
ma trận lối chéo
diagonal of a square matrix
đường chéo cánh của quỷ trận vuông
diamond matrix
Cối rubi (Ma trận kim cương)
digital switching matrix
ma trận gửi mạch số
diode matrix
ma trận diode
Direction Cosine Matrix (DCM)
ma trận cô sin chỉ hướng
Distributed Switching Matrix (DSM)
ma trận gửi mạch phân số
dither matrix
ma trận hòa sắc
dot (matrix) printer
máy in quỷ trận điểm
dot matrix printer
máy in quỷ trận
dot matrix printer
máy in quỷ trận điểm
Dot Matrix Printer (DMP)
máy in quỷ trận chấm
dot-matrix
ma trận điểm
eigenvalue of matrix
giá trị riêng rẽ của quỷ trận
emission discrimination matrix
ma trận phân biệt vạc thanh
encoding matrix
ma trận giải mã
enhanced dot matrix
ma trận tỷ lệ cao
equivalent matrix
ma trận tương đương
error matrix
ma trận sai số
ferroelectric memory matrix
ma trận ghi nhớ Fe điện
ferroelectric memory matrix
ma trận nhờ Fe điện
flexibility matrix
ma trận chừng mềm
frequency separation matrix
ma trận phân tách tần số
full character matrix
ma trận ký tự động ăm ắp đủ
full matrix ring
vành quỷ trận ăm ắp đủ
full matrix ring
vành toàn thể những quỷ trận
gain matrix
ma trận thu hoạch
grade of matrix
hạng của quỷ trận
group matrix
ma trận nhóm
Hermitian matrix
ma trận Hecmit
Hermitian matrix
ma trận Hermit
hybrid matrix
ma trận lai
idempotent matrix
ma trận lũy đẳng
identity matrix
ma trận đơn vị
ill-conditioned matrix
ma trận ĐK xấu
impedance matrix
ma trận tổng trở
impedance matrix
ma trận trở kháng
impedance-admittance matrix
ma trận trở kháng-dẫn nạp
improper orthogonal matrix
ma trận trực kí thác tầm thường
in matrix form
dạng quỷ trận
incidence matrix
ma trận liên thuộc
information matrix
ma trận thông tin
integrated optical switching matrix
ma trận gửi mạch quang đãng tích hợp
interaction matrix
ma trận tương tác
interference matrix
ma trận nhiễu
inverse matrix
ma trận nghịch ngợm đảo
inverse of a square matrix.
nghịch hòn đảo của một quỷ trận vuông
inversible matrix
ma trận khả nghịch
inversion of a matrix
nghịch hòn đảo của một quỷ trận
invertible matrix
ma trận khả nghịch
involutory matrix
ma trận đối hợp
key matrix
ma trận bàn phím
latent root of a matrix
số đặc thù của quỷ trận
latent root of matrix
số đặc thù của quỷ trận
line dot matrix
ma trận điểm dòng
line of a matrix
hàng quỷ trận
linear grow of square matrix
nhóm tuyến tính những quỷ trận vuông
linear matrix
ma trận tuyến tính
locally matrix ring
vành quỷ trận viên bộ
mass matrix
ma trận khối lượng
matrix adder
bộ nằm trong quỷ trận
matrix algebra
đại số quỷ trận
matrix algebra table
bảng đại số quỷ trận
matrix block
blốc quỷ trận
matrix block
khối quỷ trận
matrix calculation
phép tính quỷ trận
matrix calculation
sự tính quỷ trận
matrix calculus
phép tính quỷ trận
matrix calculus
tính quỷ trận
matrix circuit
mạch quỷ trận
matrix compiler
bộ biên dịch quỷ trận
matrix computation
sự tính quỷ trận
matrix configuration
cấu hình quỷ trận
matrix diagonalization
chéo hóa quỷ trận
matrix element
phần tử quỷ trận
matrix equation
phương trình quỷ trận
matrix form
ở dạng quỷ trận
matrix formula
công thức (tạo) quỷ trận
matrix game
trò nghịch ngợm quỷ trận
matrix line printer
máy in dòng sản phẩm quỷ trận
matrix method
phương pháp quỷ trận
matrix model
mô hình quỷ trận
matrix multiplication
nhân quỷ trận
matrix notation
ký hiệu quỷ trận
matrix of flexibility
ma trận chừng mềm
matrix of real numbers
ma trận những số thực
matrix of rigidity
ma trận chừng cứng
matrix operation
phép toán quỷ trận
matrix printer
máy in quỷ trận
matrix printer
máy in quỷ trận điểm
matrix printing
in quỷ trận
matrix printing
sự in quỷ trận
matrix representation
biểu thao diễn quỷ trận
matrix rotation
phép cù quỷ trận
matrix size
kích thước quỷ trận
matrix stack
chồng quỷ trận
matrix stack
ngăn xếp quỷ trận
matrix storage
bộ tàng trữ quỷ trận
matrix storage
bộ ghi nhớ quỷ trận
matrix switcher
bộ gửi quỷ trận
matrix theory
lý thuyết quỷ trận
matrix transformation
phép chuyển đổi quỷ trận
matrix transformation
sự chuyển đổi quỷ trận
matrix unit
ma trận đơn vị
memory matrix
ma trận cỗ nhớ
mesh impedance matrix
ma trận trở kháng đôi mắt lưới
monomial matrix
ma trận đơn thức
multiplication of matrix
phép nhân những quỷ trận
Natural Matrix Standard (NMS)
tiêu chuẩn chỉnh quỷ trận tự động nhiên
nilpotent matrix
ma trận lũy linh
non-singular matrix
ma trận ko suy biến
norm of n matrix
chuẩn của quỷ trận
normal matrix
ma trận chuẩn chỉnh tắc
null matrix
ma trận không
o matrix
ma trận điểm
optical switching matrix
ma trận gửi mạch quang
order of a matrix
cấp của một quỷ trận
order of a rectangular matrix
cấp của một quỷ trận chữ nhật
order of a square matrix
cấp của quỷ trận vuông
order of a square matrix
ma trận cấp cho vuông
orthogonal matrix
ma trận trực giao
overall flexibility matrix
ma trận chừng mượt tổng thể
overall stiffness matrix
ma trận chừng cứng tổng thể
parastrophic matrix
ma trận cấu trúc
partitioned matrix
ma trận phân phối
passive matrix display
màn hình quỷ trận thụ động
passive matrix monitor
màn hình quỷ trận thụ động
payoff matrix
ma trận chi phí trả
pel matrix
ma trận điểm ảnh
permutation matrix
ma trận hoán vị
phasing matrix
ma trận đặt điều pha
polar factorisation of a matrix
phân tích đặc biệt một quỷ trận
polar factorization of a matrix
phân tích đặc biệt một quỷ trận
positive definite matrix
ma trận xác lập dương
positive matrix
ma trận dương
positively definite matrix
ma trận xác lập dương
product of a matrix with a scalar
tích của một quỷ trận với 1 vô hướng
product of two matrix
tích của nhị quỷ trận
proper value, eigenvalue of a matrix
giá trị riêng rẽ của một quỷ trận
quasi-inverse matrix
ma trận tựa nghịch ngợm đảo
R-Y matrix
ma trận R-Y
rank of a matrix
hạng của quỷ trận
rank of a matrix
hạng quỷ trận
reaction matrix
ma trận phản lực
real matrix
ma trận thực
reciprocal matrix
ma trận nghịch ngợm đo
reciprocal of a matrix
ma trận nghịch ngợm đảo
rectangular matrix
ma trận chữ nhật
regret matrix
ma trận tổn thất
rigidity matrix
ma trận chừng cứng
row matrix
hàng quỷ trận
row matrix
ma trận hàng
row of a matrix
hàng của một quỷ trận
scalar matrix
ma trận lối chéo
scattering matrix
ma trận nghiền xạ
semi-matrix
nửa quỷ trận
similar matrix
các quỷ trận đồng dạng
singular matrix
ma trận đơn
singular matrix
ma trận suy biến
skew-symmetric matrix
ma trận đối xứng xiên
skew-symmetric matrix
ma trận phản đối xứng
sparse matrix
ma trận thưa
spread of a matrix
chiều rộng lớn của một quỷ trận
spur of a matrix
vết của một quỷ trận
spur of matrix
vết của một quỷ trận
square matrix
ma trận vuông
stiffness matrix
ma trận chừng cứng
stochastic matrix
ma trận ngẫu nhiên
structural flexibility matrix
ma trận chừng mượt kết cấu
structural stiffness matrix
ma trận chừng cứng kết cấu
switch matrix
ma trận gửi mạch
switching matrix
ma trận gửi mạch
switching matrix
ma trận đang được gửi mạch
symmetric (al) matrix
ma trận đối xứng
symmetric matrix
ma trận đối xứng
symmetrical matrix
ma trận đối xứng
total matrix ring
vành quỷ trận ăm ắp đủ
total matrix ring
vành toàn thể những quỷ trận
trace of a matrix
vết của một quỷ trận
trace of matrix
vết quỷ trận
traffic matrix
ma trận lưu lượng
transfer matrix
ma trận gửi tải
transfer matrix
ma trận truyền
transfer matrix
ma trận truyền dẫn (lý thuyết mạng)
transformation matrix
ma trận phát triển thành đổi
transition matrix
ma trận gửi tiếp
transport matrix
ma trận vận tải
transposaed matrix
ma trận gửi vị
transpose of a matrix
ma trận gửi vị
transposed matrix
ma trận gửi vị
triangular matrix
ma trận tam giác
U-symmetric matrix
ma trận U-đối xứng
unimodular matrix
ma trận đơn modula
unimodular matrix
ma trận đơn mođula
unit matrix
ma trận đơn vị
unit matrix I
ma trận đơn vị
unitary matrix
ma trận unita
unitary matrix unit
ma trận unita
variation diminishing matrix
ma trận hạn chế dao động
variation limiting matrix
ma trận số lượng giới hạn dao động
video switching matrix
ma trận gửi mạch hình
view mapping matrix
hiển thị quỷ trận ánh xạ
view orientation matrix
ma trận phía hiển thị
viewing matrix
ma trận quan liêu sát
zero matrix
ma trận không
sự toan khuôn
vữa

Kinh tế

ma trận
social accounting matrix
quỷ trận hoạnh họe toán xã hội

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
cast , forge , khuông , grid , model , mold , origin , pattern , source , womb , die , gangue , groundmass , mat , shape

Xem thêm: hinh to mau cho be

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ