*

*

*

*

Chú ý rằng bạn đang tạo một trò chơi 2D bên trên Android, chính vì vậy bối cảnh của trò chơi bắt buộc do các bạn vẽ ra, bởi vì vậy chúng ta không buộc phải một file như thể activity_main.xml.

Bạn đang xem: Lập trình game android cơ bản


Copy các ảnh này vào thư mục drawable của project. Tạo new thư mục raw, và copy file explosion.wavbackground.mp3 vào thư mục này.
Với trò chơi bạn cần phải sét đặt hình ảnh nền và một điều quan tiền trọng bạn phải sét cơ chế FullScreen (Đầy màn hình).

package org.o7planning.android2dgame; import android.app.Activity;import android.os.Bundle;import android.view.Window;import android.view.WindowManager;public class MainActivity extends Activity
Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) super.onCreate(savedInstanceState); // mix fullscreen this.getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); // set No Title this.requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
Tiếp theo sét để kiểu screen nằm ngang (Landscape). Bạn cần phải sét đặt trong AndroidManifest.xml.
Tiếp theo bạn cần viết code để hiển thị nhân đồ trò đùa trên màn hình và di chuyển nó trường đoản cú trái qua yêu cầu theo một tốc độ nào đó.
Với một nhân vật dụng trong trò chơi bạn chỉ có một file ảnh, tuy nhiên file hình ảnh được chia ra làm những vùng diễn đạt các hành động khác nhau của nhân vật.
Sử dụng code chúng ta có thể vẽ một vùng hình ảnh lên đối tượng người tiêu dùng Canvas của trò chơi, tại sản xuất độ x, y. Thực hiện vòng lặp for để liên tục vẽ lại trên Canvas chúng ta cũng có thể tạo ra sự vận động của nhân vật.
Trong khi lập trình Game các bạn cũng rất cần được tính mang lại hướng di chuyển của nhân vật trong trò chơi, tốc độ của nhân vật.
package org.o7planning.android2dgame;import android.graphics.Bitmap;public abstract class GameObject protected Bitmap image; protected final int rowCount; protected final int colCount; protected final int WIDTH; protected final int HEIGHT; protected final int width; protected final int height; protected int x; protected int y; public GameObject(Bitmap image, int rowCount, int colCount, int x, int y) this.image = image; this.rowCount= rowCount; this.colCount= colCount; this.x= x; this.y= y; this.WIDTH = image.getWidth(); this.HEIGHT = image.getHeight(); this.width = this.WIDTH/ colCount; this.height= this.HEIGHT/ rowCount; protected Bitmap createSubImageAt(int row, int col) // createBitmap(bitmap, x, y, width, height). Bitmap subImage = Bitmap.createBitmap(image, col* width, row* height ,width,height); return subImage; public int getX() return this.x; public int getY() return this.y; public int getHeight() return height; public int getWidth() return width;
package org.o7planning.android2dgame;import android.graphics.Bitmap;import android.graphics.Canvas;public class ChibiCharacter extends GameObject { private static final int ROW_TOP_TO_BOTTOM = 0; private static final int ROW_RIGHT_TO_LEFT = 1; private static final int ROW_LEFT_TO_RIGHT = 2; private static final int ROW_BOTTOM_TO_TOP = 3; // Row index of Image are being used. Private int rowUsing = ROW_LEFT_TO_RIGHT; private int colUsing; private Bitmap<> leftToRights; private Bitmap<> rightToLefts; private Bitmap<> topToBottoms; private Bitmap<> bottomToTops; // Velocity of trò chơi character (pixel/millisecond) public static final float VELOCITY = 0.1f; private int movingVectorX = 10; private int movingVectorY = 5; private long lastDrawNanoTime =-1; private GameSurface gameSurface; public ChibiCharacter(GameSurface gameSurface, Bitmap image, int x, int y) { super(image, 4, 3, x, y); this.gameSurface= gameSurface; this.topToBottoms = new Bitmap; // 3 this.rightToLefts = new Bitmap; // 3 this.leftToRights = new Bitmap; // 3 this.bottomToTops = new Bitmap; // 3 for(int col = 0; col= this.colCount) this.colUsing =0; // Current time in nanoseconds long now = System.nanoTime(); // Never once did draw. If(lastDrawNanoTime==-1) lastDrawNanoTime= now; // Change nanoseconds to lớn milliseconds (1 nanosecond = 1000000 milliseconds). Int deltaTime = (int) ((now - lastDrawNanoTime)/ 1000000 ); // Distance moves float distance = VELOCITY * deltaTime; double movingVectorLength = Math.sqrt(movingVectorX* movingVectorX + movingVectorY*movingVectorY); // Calculate the new position of the trò chơi character. This.x = x + (int)(distance* movingVectorX / movingVectorLength); this.y = y + (int)(distance* movingVectorY / movingVectorLength); // When the game"s character touches the edge of the screen, then change direction if(this.x this.gameSurface.getWidth() -width) this.x= this.gameSurface.getWidth()-width; this.movingVectorX = - this.movingVectorX; if(this.y this.gameSurface.getHeight()- height) this.y= this.gameSurface.getHeight()- height; this.movingVectorY = - this.movingVectorY ; // rowUsing if( movingVectorX > 0 ) { if(movingVectorY > 0 && Math.abs(movingVectorX) 0 && Math.abs(movingVectorX)
package org.o7planning.android2dgame;import android.graphics.Canvas;import android.view.SurfaceHolder;public class GameThread extends Thread { private boolean running; private GameSurface gameSurface; private SurfaceHolder surfaceHolder; public GameThread(GameSurface gameSurface, SurfaceHolder surfaceHolder) this.gameSurface= gameSurface; this.surfaceHolder= surfaceHolder;
Override public void run() { long startTime = System.nanoTime(); while(running) { Canvas canvas= null; try // Get Canvas from Holder và lock it. Canvas = this.surfaceHolder.lockCanvas(); // Synchronized synchronized (canvas) this.gameSurface.update(); this.gameSurface.draw(canvas); catch(Exception e) // vày nothing. finally if(canvas!= null) // Unlock Canvas. This.surfaceHolder.unlockCanvasAndPost(canvas); long now = System.nanoTime() ; // Interval khổng lồ redraw trò chơi // (Change nanoseconds to milliseconds) long waitTime = (now - startTime)/1000000; if(waitTime
Lớp GameSurface mô phỏng toàn bộ mặt phẳng của trò chơi, class này không ngừng mở rộng từ SurfaceView, SurfaceView chứa một đối tượng người tiêu dùng Canvas, các đối tượng người tiêu dùng trong trò chơi sẽ tiến hành vẽ lên Canvas.
package org.o7planning.android2dgame;import android.content.Context;import android.graphics.Bitmap;import android.graphics.BitmapFactory;import android.graphics.Canvas;import android.view.SurfaceHolder;import android.view.SurfaceView;public class GameSurface extends SurfaceView implements SurfaceHolder.Callback private GameThread gameThread; private ChibiCharacter chibi1; public GameSurface(Context context) super(context); // Make trò chơi Surface focusable so it can handle events. . This.setFocusable(true); // Sét callback. This.getHolder().addCallback(this); public void update() this.chibi1.update();
Override public void draw(Canvas canvas) super.draw(canvas); this.chibi1.draw(canvas); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) Bitmap chibiBitmap1 = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(),R.drawable.chibi1); this.chibi1 = new ChibiCharacter(this,chibiBitmap1,100,50); this.gameThread = new GameThread(this,holder); this.gameThread.setRunning(true); this.gameThread.start(); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width, int height) // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) boolean retry= true; while(retry) try this.gameThread.setRunning(false); // Parent thread must wait until the over of GameThread. This.gameThread.join(); catch(InterruptedException e) e.printStackTrace(); retry= true;
package org.o7planning.android2dgame;import android.app.Activity;import android.os.Bundle;import android.view.Window;import android.view.WindowManager;public class MainActivity extends Activity
Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) super.onCreate(savedInstanceState); // mix fullscreen this.getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); // mix No Title this.requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); this.setContentView(new GameSurface(this));
Tiếp theo các bạn có cách xử trí sự kiện khi người dùng chạm vào màn hình, nhân đồ vật trò nghịch sẽ chạy theo hướng các bạn đã chạm. Bạn cần xử lý sự kiện này bên trên lớp GameSurface.
Overridepublic boolean onTouchEvent(MotionEvent event) if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) int x= (int)event.getX(); int y = (int)event.getY(); int movingVectorX =x- this.chibi1.getX() ; int movingVectorY =y- this.chibi1.getY() ; this.chibi1.setMovingVector(movingVectorX,movingVectorY); return true; return false;
package org.o7planning.android2dgame;import android.content.Context;import android.graphics.Bitmap;import android.graphics.BitmapFactory;import android.graphics.Canvas;import android.view.MotionEvent;import android.view.SurfaceHolder;import android.view.SurfaceView;public class GameSurface extends SurfaceView implements SurfaceHolder.Callback private GameThread gameThread; private ChibiCharacter chibi1; public GameSurface(Context context) super(context); // Make game Surface focusable so it can handle events. This.setFocusable(true); // phối callback. This.getHolder().addCallback(this); public void update() this.chibi1.update();
Override public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) int x= (int)event.getX(); int y = (int)event.getY(); int movingVectorX =x- this.chibi1.getX() ; int movingVectorY =y- this.chibi1.getY() ; this.chibi1.setMovingVector(movingVectorX,movingVectorY); return true; return false;
Override public void draw(Canvas canvas) super.draw(canvas); this.chibi1.draw(canvas); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) Bitmap chibiBitmap1 = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(),R.drawable.chibi1); this.chibi1 = new ChibiCharacter(this,chibiBitmap1,100,50); this.gameThread = new GameThread(this,holder); this.gameThread.setRunning(true); this.gameThread.start(); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width, int height) // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) boolean retry= true; while(retry) try this.gameThread.setRunning(false); // Parent thread must wait until the end of GameThread. This.gameThread.join(); catch(InterruptedException e) e.printStackTrace(); retry= true;
Bạn hoàn toàn có thể tạo thêm các nhân vật dụng khác vào trò chơi, ở chỗ này tôi thêm một nhân vật sản phẩm công nghệ 2. Sửa lại code của lớp GameSurface:
package org.o7planning.android2dgame;import android.content.Context;import android.graphics.Bitmap;import android.graphics.BitmapFactory;import android.graphics.Canvas;import android.view.MotionEvent;import android.view.SurfaceHolder;import android.view.SurfaceView;import java.util.ArrayList;import java.util.List;public class GameSurface extends SurfaceView implements SurfaceHolder.Callback private GameThread gameThread; private final list chibiList = new ArrayList(); public GameSurface(Context context) super(context); // Make game Surface focusable so it can handle events. This.setFocusable(true); // mix callback. This.getHolder().addCallback(this); public void update() for(ChibiCharacter chibi: chibiList) chibi.update();
Override public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) int x= (int)event.getX(); int y = (int)event.getY(); for(ChibiCharacter chibi: chibiList) int movingVectorX =x- chibi.getX() ; int movingVectorY =y- chibi.getY() ; chibi.setMovingVector(movingVectorX, movingVectorY); return true; return false;
Override public void draw(Canvas canvas) super.draw(canvas); for(ChibiCharacter chibi: chibiList) chibi.draw(canvas); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) Bitmap chibiBitmap1 = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(),R.drawable.chibi1); ChibiCharacter chibi1 = new ChibiCharacter(this,chibiBitmap1,100,50); Bitmap chibiBitmap2 = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(),R.drawable.chibi2); ChibiCharacter chibi2 = new ChibiCharacter(this,chibiBitmap2,300,150); this.chibiList.add(chibi1); this.chibiList.add(chibi2); this.gameThread = new GameThread(this,holder); this.gameThread.setRunning(true); this.gameThread.start(); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width, int height) // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) boolean retry= true; while(retry) try this.gameThread.setRunning(false); // Parent thread must wait until the kết thúc of GameThread. This.gameThread.join(); catch(InterruptedException e) e.printStackTrace(); retry= true;
Đôi khi bạn phải xử lý một vài hiệu ứng mang lại trò chơi, ví dụ điển hình bạn sẽ điều khiển một cái máy bay, khi nó rơi xuống đất máy cất cánh phát nổ, vậy nổ là một trong hiệu ứng. Vào phần này tôi đang mô phỏng khi chúng ta chạm (click) vào nhân vật Chibi, nó đã phát nổ.
Lớp Explosion mô phỏng một vụ nổ, khi chúng ta click vào nhân trang bị Chibi, nó bị loại bỏ ra khỏi trò chơi và một đối tượng người dùng Explosion được cung cấp trò đùa tại địa điểm của nhân đồ dùng Chibi vừa bị loại bỏ.

Xem thêm: Đồng Trong Hóa Học Gọi Là Gì, Lý Thuyết Về Nguyên Tố Hóa Học


package org.o7planning.android2dgame; import android.graphics.Bitmap;import android.graphics.Canvas;public class Explosion extends GameObject private int rowIndex = 0 ; private int colIndex = -1 ; private boolean finish= false; private GameSurface gameSurface; public Explosion(GameSurface GameSurface, Bitmap image, int x, int y) super(image, 5, 5, x, y); this.gameSurface= GameSurface; public void update() this.colIndex++; if(this.colIndex >= this.colCount) this.colIndex =0; this.rowIndex++; if(this.rowIndex>= this.rowCount) this.finish= true; public void draw(Canvas canvas) if(!finish) Bitmap bitmap= this.createSubImageAt(rowIndex,colIndex); canvas.drawBitmap(bitmap, this.x, this.y,null); public boolean isFinish() return finish;
package org.o7planning.android2dgame;import android.content.Context;import android.graphics.Bitmap;import android.graphics.BitmapFactory;import android.graphics.Canvas;import android.view.MotionEvent;import android.view.SurfaceHolder;import android.view.SurfaceView;import java.util.ArrayList;import java.util.Iterator;import java.util.List;public class GameSurface extends SurfaceView implements SurfaceHolder.Callback { private GameThread gameThread; private final danh mục chibiList = new ArrayList(); private final các mục explosionList = new ArrayList(); public GameSurface(Context context) super(context); // Make game Surface focusable so it can handle events. This.setFocusable(true); // Sét callback. This.getHolder().addCallback(this);
Override public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) { if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) int x= (int)event.getX(); int y = (int)event.getY(); Iterator iterator= this.chibiList.iterator(); while(iterator.hasNext()) ChibiCharacter chibi = iterator.next(); if( chibi.getX() iterator= this.explosionList.iterator(); while(iterator.hasNext()) Explosion explosion = iterator.next(); if(explosion.isFinish()) // If explosion finish, Remove the current element from the iterator & list. Iterator.remove(); continue;
Override public void draw(Canvas canvas) super.draw(canvas); for(ChibiCharacter chibi: chibiList) chibi.draw(canvas); for(Explosion explosion: this.explosionList) explosion.draw(canvas); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) Bitmap chibiBitmap1 = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(),R.drawable.chibi1); ChibiCharacter chibi1 = new ChibiCharacter(this,chibiBitmap1,100,50); Bitmap chibiBitmap2 = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(),R.drawable.chibi2); ChibiCharacter chibi2 = new ChibiCharacter(this,chibiBitmap2,300,150); this.chibiList.add(chibi1); this.chibiList.add(chibi2); this.gameThread = new GameThread(this,holder); this.gameThread.setRunning(true); this.gameThread.start(); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width, int height) // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) boolean retry= true; while(retry) try this.gameThread.setRunning(false); // Parent thread must wait until the over of GameThread. This.gameThread.join(); catch(InterruptedException e) e.printStackTrace(); retry= true;
Tiếp theo bạn cần thêm hiệu ứng âm nhạc vào trò chơi, ví dụ điển hình âm thanh nền của trò chơi, âm thanh tiếng nổ khi nhân đồ Chibi bị phá hủy.
package org.o7planning.android2dgame;import android.graphics.Bitmap;import android.graphics.Canvas;public class Explosion extends GameObject private int rowIndex = 0 ; private int colIndex = -1 ; private boolean finish= false; private GameSurface gameSurface; public Explosion(GameSurface GameSurface, Bitmap image, int x, int y) super(image, 5, 5, x, y); this.gameSurface= GameSurface; public void update() this.colIndex++; // Play sound explosion.wav. If(this.colIndex==0 && this.rowIndex==0) this.gameSurface.playSoundExplosion(); if(this.colIndex >= this.colCount) this.colIndex =0; this.rowIndex++; if(this.rowIndex>= this.rowCount) this.finish= true; public void draw(Canvas canvas) if(!finish) Bitmap bitmap= this.createSubImageAt(rowIndex,colIndex); canvas.drawBitmap(bitmap, this.x, this.y,null); public boolean isFinish() return finish;
package org.o7planning.android2dgame;import android.content.Context;import android.graphics.Bitmap;import android.graphics.BitmapFactory;import android.graphics.Canvas;import android.media.AudioAttributes;import android.media.AudioManager;import android.media.SoundPool;import android.os.Build;import android.view.MotionEvent;import android.view.SurfaceHolder;import android.view.SurfaceView;import java.util.ArrayList;import java.util.Iterator;import java.util.List;public class GameSurface extends SurfaceView implements SurfaceHolder.Callback { private GameThread gameThread; private final các mục chibiList = new ArrayList(); private final menu explosionList = new ArrayList(); private static final int MAX_STREAMS=100; private int soundIdExplosion; private int soundIdBackground; private boolean soundPoolLoaded; private SoundPool soundPool; public GameSurface(Context context) super(context); // Make game Surface focusable so it can handle events. This.setFocusable(true); // Sét callback. This.getHolder().addCallback(this); this.initSoundPool(); private void initSoundPool() // With android API >= 21. If (Build.VERSION.SDK_INT >= 21 ) AudioAttributes audioAttrib = new AudioAttributes.Builder() .setUsage(AudioAttributes.USAGE_GAME) .setContentType(AudioAttributes.CONTENT_TYPE_SONIFICATION) .build(); SoundPool.Builder builder= new SoundPool.Builder(); builder.setAudioAttributes(audioAttrib).setMaxStreams(MAX_STREAMS); this.soundPool = builder.build(); // With apk API iterator= this.chibiList.iterator(); while(iterator.hasNext()) ChibiCharacter chibi = iterator.next(); if( chibi.getX() iterator= this.explosionList.iterator(); while(iterator.hasNext()) Explosion explosion = iterator.next(); if(explosion.isFinish()) // If explosion finish, Remove the current element from the iterator & list. Iterator.remove(); continue;
Override public void draw(Canvas canvas) super.draw(canvas); for(ChibiCharacter chibi: chibiList) chibi.draw(canvas); for(Explosion explosion: this.explosionList) explosion.draw(canvas); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) Bitmap chibiBitmap1 = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(),R.drawable.chibi1); ChibiCharacter chibi1 = new ChibiCharacter(this,chibiBitmap1,100,50); Bitmap chibiBitmap2 = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(),R.drawable.chibi2); ChibiCharacter chibi2 = new ChibiCharacter(this,chibiBitmap2,300,150); this.chibiList.add(chibi1); this.chibiList.add(chibi2); this.gameThread = new GameThread(this,holder); this.gameThread.setRunning(true); this.gameThread.start(); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width, int height) // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) boolean retry= true; while(retry) try this.gameThread.setRunning(false); // Parent thread must wait until the over of GameThread. This.gameThread.join(); catch(InterruptedException e) e.printStackTrace(); retry= true;