I. CHẤT CÓ Ở ĐÂU?

Tất cả đông đảo thứ trong cuộc sống đời thường kể cả bản thân họ đều là các vật thể. Ở đâu tất cả vật thể, nghỉ ngơi đó có chất.

-->