Các em đang được phân tích về đặc điểm hóa học của 4 nhiều loại hợp hóa học vô cơ là Oxit, Axit, Bazơ với Muối. Vậy 4 các loại hợp chất này còn có sự chuyển đổi qua lại cùng với nhau như vậy nào? Và đk cho sự thay đổi đó là gì? Để biết điều đó bọn họ đi vào bài xích mới:Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
Bạn đang xem: Hóa 9 bài 12 trang 40

1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Mối dục tình giữa các loại chất vô cơ

1.2.Những bội nghịch ứng hoá học tập minh họa

1.3. Tổng kết

2. Bài tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 12 hóa học 9

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK cùng Nâng cao

4. Hỏi đápvề bài 12 chương 1 hóa học 9


*

Hình 1:Mối quan hệ giới tính giữa những loại hóa học vô cơ


1. CaO +2 HCl → CuCl2 +H2O

2. CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

3. K2O + H2O → 2KOH

4. Cu(OH)2→ CuO + H2O

5. SO3 + H2O → H2SO4

6. Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

7. CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

8. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

9. H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

* lưu ý:Một số oxit kim loại như Al2O3, MgO, BaO, CaO, Na2O, K2O … không bị H2, teo khử.Các oxit sắt kẽm kim loại khi sống trạng thái hoá trị cao là oxit axit như: CrO3, Mn2O7,…Các phản ứng hoá học xảy ra phải tuân theo các điều khiếu nại của từng làm phản ứng.Khi oxit axit chức năng với dd Kiềm thì tuỳ theo tỉ lệ số mol sẽ khởi tạo ra muối hạt axit tốt muối trung hoà.

NaOH + CO2 →NaHCO3

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Khi công dụng với H2SO4 đặc, kim loại sẽ trình bày hoá trị cao nhất, không hóa giải Hidro

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2­ + H2SO4


1.3. Tổng kết


*

Hình 2:Sơ đồ tứ duy về mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ
Xem thêm: Active Directory Là Gì? Lý Thuyết Cài Đặt Active Directory Trên Windows Server

Bài tập minh họa


Bài 1:

Hoàn thành chuỗi phương trình bội nghịch ứng sau:

Fe→ FeCl2→ Fe(NO3)2→ Fe(OH)2→ FeO

Hướng dẫn:

(eginarrayl left( m1 ight) m fe + 2HCl o mFeC ml_ m2 m + mH_ m2\ left( m2 ight) m FeC ml_ m2 m + 2AgN mO_ m3 o mFeleft( mN mO_ m3 ight)_ m2 m + 2AgCl\ left( m3 ight) m Feleft( mN mO_ m3 ight)_ m2 m + 2NaOH o mFeleft( mOH ight)_ m2 m + 2NaN mO_ m3\ left( m4 ight) m Feleft( mOH ight)_ m2(t^0) o mFeO + mH_ m2 mO endarray)

Bài 2:

Ngâm một lá đồng vào dung dịch AgNO3 20%. Sau phản ứng, thu được hỗn hợp đồng (II) sunfat (CuSO4) cùng 10,8 gam Ag. Biết AgNO3 bội phản ứng hết.

a) Viết phương trình làm phản ứng

b) Tính trọng lượng dung dịch AgNO3 20% đang tham gia làm phản ứng.

Hướng dẫn:

Số mol của Ag là:(n_Ag = fracmM = frac10,8108 = 0,1(mol))

a) Phương trình bội nghịch ứng:

AgNO3+Cu→CuSO4+ Ag

0,1(leftarrow) 0,1

b) trọng lượng dung dịch AgNO320% đã tham gia bội nghịch ứng là:

(C\% = fracm_ctm_dd.100 Rightarrow m_dd = fracm_ct.100C\% = frac0,1 imes 170 imes 10020 = 85(gam))