Bạn đang xem: Hóa 12 luyện tập este và chất béo

EsteLipit
Khái niệmKhi thay thế sửa chữa nhóm OH của nhóm cacboxyl vào phân tử axit cacboxylic bằng nhóm OR ta thu được hợp hóa học este.(R là cội hidrocacbon).Là trieste của axit béo bao gồm mạch cacbon dài với glixerol.
Công thức

Este no,đơn chức, mạch hở: CnH2nO2((ngeq 2))

Vd: CH3COOCH3: Metyl axetat

CTCT:

*

vd: (C17H35COO)3C3H5:Tristearin

Tính hóa học hóa học

+Thủy phân trong môi trường thiên nhiên H+(tác dụng với nước)

+Thủy phân trong môi trường OH-

+Phản ứng cháy

+Thủy phân trong môi trường H+(tác dụng với nước)

+Thủy phân trong môi trường OH-​

+Phản ứng hidro hóa chất lớn lỏng


Bài tập minh họa


3.1. Bài bác tập Este, Lipit - Cơ bản


Bài 1:

Để thủy phân trọn vẹn m gam este 1-1 chức X nên dùng vừa không còn 200ml hỗn hợp NaOH 0,25M, sau làm phản ứng thu được 2,3 gam ancol và 3,4 gam muối. Cách làm của X là

Hướng dẫn:

Áp dụng định quy định bảo toàn khối lượng:

(eginarrayl m m_ meste + m_NaOH = m_Ancol + m_mu moi\ Leftrightarrow m_ meste = 2,3 + 3,4 - 2,3 = 3,7(gam) endarray)

Vì bội phản ứng xảy ra vừa đầy đủ nên:(n_NaOH = n_ meste = 0,2.0,25 = 0,05 m (mol))

(M_ meste = frac3,70,05 = 74 o HC mOO mC_2H_5)

Bài 2:

Cho 13,2 g este đối kháng chức no Z chức năng hết với 150 ml hỗn hợp NaOH 1M chiếm được 12,3 g muối. Xác minh Z

Hướng dẫn:

Este Z no, solo chức: RCOOR’

(n_NaOH = 0,15.1 = 0,15,,(mol))

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

0,15 ← 0,15 (mol) → 0,15

(eginarrayl Rightarrow M_RCOONa = frac12,30,15 = 82\ ,,,,,,,,,,R + 44 + 23 = 82\ ,,,,,,,,,R,, = ,,15,,(CH_3) endarray)

(eginarrayl Rightarrow M_RCOOR" = frac13,20,15 = 88\ ,,,,,,,,15 + 44 + R" = 88\ ,,,,,,,,R",, = ,,29,,(C_2H_5) endarray)

=> Z: CH3COOC2H5

Bài 3:

Đun 6 gam CH3COOH với 9,2 gam C2H5OH (có H2SO4đặc làm cho xúc tác) cho đến khi phản ứng đạt mức trạng thái cân bằng được 6,6 gam este. Công suất phản ứng este hóa là

Hướng dẫn:

(n_CH_3COOH=0,1mol;n_C_2H_5OH=0,2mol;n_este=0,075mol)

(H=frac0,0750,1.100\%=75\%)

Bài 4:

Đun rét 20g một loại chất khủng trung tính cùng với dung dịch đựng 0,25 mol NaOH, để trung hòa NaOH dư phải 0,18 mol HCl. Cân nặng xà chống 72% sinh ra từ 1 tấn chất to trên là

Hướng dẫn:

nNaOH pứ= 0,25 – 0,18 = 0,07 mol

Phản ứng tổng quát: Chất lớn + 3NaOH → 3.Muối mononatri + C3H5(OH)3

=> nglixerol= 1/3.nNaOH= 0,07/3 mol

=> mmuối= 20,653g

Với 1 tấn Chất mập thì tạo nên mMuối= 1032,67 kg

=> mXà chống 72%= 1434,26 kg
Xem thêm: Xem Tử Vi Tuổi Ất Dậu 2005 Nữ Mạng Năm 2020 : Xem Vận Hạn Của Nam Nữ Mạng

3.2. Bài tập Este, Lipit - Nâng cao


Bài 1:

Cho hỗn hợp X có 2 este có công thức phân tử C4H8O2và C3H6O2tác dụng với NaOH dư chiếm được 6,14 gam tất cả hổn hợp hai muối và 3,68 gam rượu Y duy nhất tất cả tỉ khối hơi so với oxi là 1,4375. Trọng lượng mỗi este trong X lần lượt là

Hướng dẫn:

Hỗn hòa hợp este X: C4H8O2và C3H6O2 (este no)

X + NaOH → 2 muối bột + 1 ancol

X rất có thể là:((I)left{ eginarrayl mC mH_3 mCOOC_2H_5\ mHCOOC_2H_5 endarray ight.,,,,,,,,,,,(II)left{ eginarrayl C_2H_5 mCOOCH_3\ CH_3 mCOOCH_3 endarray ight.)

⇒ 3,68 (g) ancol Y: là C2H5OH hoặc CH3OH

(M_Y = d_Y/O_2.32 = 1,4375.32 = 46)

⇒ Ancol là C2H5OH

⇒ chọn trường phù hợp (I).

(left{ eginarrayl mC mH_3 mCOOC_2H_5,,a,,(mol)\ mHCOOC_2H_5,,,,,,,b,,,,(mol) endarrayoversetNaOH ightarrow ight.6,14,,(g)left{ eginarrayl CH_3 mCOONa,,a,,(mol)\ HCOONa,,,,,,,b,,(mol) endarray ight. + left{ eginarrayl 3,68,(g),,,C_2H_5OH\ ,,,,,a,, + ,,,,b,,,,,(mol) endarray ight.)

Ta có:

(eginarrayl left{ eginarrayl 82a + 68b = 6,14\ (a + b)46 = 3,68 endarray ight.\ left{ eginarrayl a = 0,05\ b = 0,03 endarray ight.\ Rightarrow m_CH_3 mCOOC_2H_5 = 88.0,05 = 4,4,,(g)\ Rightarrow m_HC mOOC_2H_5 = 74.0,03 = 2,22,,(g) endarray)