Bạn vẫn xem: Cho các Chất Sau: H3Po4 Là chất Điện Li mạnh bạo Hay Yếu, hóa học Nào Sau Đây Là chất Điện Li Yếu tại usogorsk.com


Bạn đang xem: H3po4 điện li

Bài $1:$ cho các chất sau : HNO3, NaOH, $H3PO4$ $k2CO3$ $H2^S$ $3aleft(OH1ight)2$ HCIO, CH4, HCIO4, $1A0ight)2$ C2HSOH, HI, NaCl, $Culeft(OHight)2$ HF, $NH4H2^PO4$ $1$ $Alleft(OHight)3$ $C12H22O11$ $C12$ $aBr2$ $l2SO4$ $Sleft(ight)2$ $Na1^PO4$ CH3COONA, Ca(HSO3)2, CH3COOH, NazHPO4, $NH4ight)2s04$ CUSO4.5H2O, $4.5H2O,$ $k2sO4.Al2left(sO4ight)3.24H20$ (NO3)2. Al Hãy cho biết thêm chất làm sao là chất điện li mạnh ? Viết PTĐL ? b/ hóa học nào là chất điện li yếu ? Viết PTĐL ? CỦA CÁ G JON T RONG DUNG DICH

Đang xem: H3po4 là chất điện li khỏe khoắn hay yếu

*

*

*

*

Câu 11. Dãy nào dưới đây chi gồm những chất điện li mạnh? A. NaCl, AgCl, HNO3, Ba(OH)2, CH;COOH. B. BaSO4, H2O, NaOH, HCI, CUSO4. $C.NaC1O,A|2left(SO_4ight)3$ KNO3, KOH, HF. D. H,SO4, Ba(OH)2, HNO3, CH;COONa. Câu 12. Trong những các chất sau, hầu như chất nào là hóa học điện $h:NaC1$ CH;OH, HF, Ca(OH)2, CH12O6, CH3COOH, HCIO, CH3COONa. A. NaCl, HF, Ca(OH)2, CH;COOH, HCIO, CH;COON.. B. NaCl, HF, Ca(OH)2, HCIO, CH;OH. C. NaCl, Ca(OH)2, CH;COONA, C,H12O6. D. C,H,OH, C&H1206, CH3COOH, CH;COONa. Câu 13. Cặp hóa học nào tiếp sau đây không xẩy ra phản ứng hoá học? A. HCl $4$ $-$ NaOH. B. Zn(OH)2 $+HC1$ C. Al(OH); $+$ NaOH. $D.C02+HC1$ Câu 14. Hỗn hợp K2SO, 0,05M tất cả nồng độ mol ion K bằng A. 0,05M. B. 0,1M. C. 0,025M. D. IM. Câu 15. Một dung dịch tất cả 0,4 mol Nat, x mol $Ca^2+$ với 0,6 mol Cl. Cô cạn d bên trên thì tổng khổi lượng muối bột khan thu đưoc bằng A. 34,5 gam. B. 45,6 gam. C. 38,5 gam. D. 43,5 gam. Câu 16. Phản bội ứng thân cặp hóa học nào tiếp sau đây tạo thành hóa học kểt tùa? A. CACO3 $+HNO3$ B. AgNO; $+$ HBr. C. Fes $+$ HCI. D. HCl $4$ NaOH. Câu 17. Đề kết tủa hết ion $SO_42-$ trong 200 ml hỗn hợp Al2(SO4); 0,1M cần ít nhất bao nhiêu ml hỗn hợp BaCl, 0,05M? A. 1200 ml. B. 400 ml. C6. 00 ml. D. 1600 ml. Câu 18. Hóa học nào là hóa học điện li khỏe khoắn nhất trong số các chất sau? A. H2SO4. B. H2CO3. C. H2O. D. H3PO4. Câu 19. Bao gồm mấy chất điện li mạnh trong các các chất sau đây $i$ NAOH, HCIO, Na;PO4, CaCO3, Zn(OH)2, H2SO4, MGSO4. A. 4. B. 5. C. 3. D. 6. Câu 20. Dung dịch Al2(SO4); bao gồm 0,6 mol $902_4-$ số mol $A13+ba$ bằng. A. 0,6 mol. B. 0,4 mol. C. 0,2 mol. D. 0,9 mol. Câu 21. Thành phần chủ yếu của chất liệu thủy tinh là A.SIO2 B.NazSiO3. THPTKhoa học


Xem lời giải

*

Ôn tập: Sự điện $li-axi$ $-bazo-pH$ bài xích 1. Cho các chất sau: H;O, SO: , Br., $H2^CO1,$ C:He, $Caleft(HCo1ight)2$ $HC01ight)2$ $Baleft(OHight)2$ NaCIO, $Mgleft(OAight)2$ C.Hs, $C2^Hs^oH$ CH;COOH, $Cc^1112OoCaO$ những chất như thế nào là chất điện li. Bài xích 2. Cho các chất : HCI, NaOH, $11cl04$ HNO, $Baleft(o11ight)2$ $1l2^sO4$ HI, $112CO_3$ H,S, CH;COOH, HCIO, HF, $1ll2^s03,$ $HNO_2$ $HsPO4.$ KOH, $Caleft(on1ight)2$ NaHCO, HgCl, $Mgleft(OHight)2$ a) chất nào là chất điện li mạnh? Viết phương trình điện li. B) hóa học nào là hóa học điện li yếu? Viết phương trình năng lượng điện li.

Xem thêm: Viết 1 Đoạn Văn Về Dân Tộc Kinh Bằng Tiếng Anh Hay Nhất, Viết 1 Đoạn Văn Về Dân Tộc Kinh Bằng Tiếng Anh

THPTKhoa họcXem lời giải

Chương 1: Sự điện li Môn: hóa học lớp 11 bài 1: cho những chất sau: $CH3^CoOH$ NaOH, $1:$ $left(o^dfrac HC1 Hight)2$ $dfrac H_2sO Mgleft(o^4,HN$ $Hight)2$ $HNO_3$ $H3^PO4$ $A1left(oHight)3$ , NHẠNO3, $NaHC03$ H2S, $HC10$ $Znleft(OHight)2,$ NaCl, $Na2^sO4$ KNO3, $CH3^coONa$ $left(NH_4ight)2^sO4$ $anco1$ etylic $cC_2HsOH$ $glixcro$ $C_3Hsleft(OHight)3$ $saccaro7.0$ $C ,_12H_22 O_11$ a) trong các chất trên, hóa học nào là chất điện li? hóa học không điện li? chất điện li mạnh? hóa học điện li yếu? b) Theo thuyết A-rê-ni-ut, trong số chất trên, hóa học nào là: axit? axit những nấc? bazo? hidroxit lưỡng tính? muối bột trung hòa? muối hạt axit? c) Viết phương trình năng lượng điện li của các chất điện li trên. Bài bác ?: