tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Liên kết hoá học trong phân tử Hidrosunfua (H2S) là links :

A. Ion

B. Cùng hoá trị

C. Hidro

D. Mang lại - nhận


*

Cho các phân tử sau: KCl, H 2 O , N 2 cùng N a 2 O .

Bạn đang xem: H2s là liên kết gì

Biết số hiệu nguyên tử của các nguyên tố thứu tự là: H = 1, N = 7, O = 8, mãng cầu = 11, Cl = 17, K = 19.

Xác định loại liên kết hoá học trong các phân tử bên trên (liên kết ion, link cộng hoá trị phân cực hay liên kết cộng hoá trị ko cực)?


*

Dãy gồm những chất trong phân tử chỉ có links cộng hoá trị phân cực là

A. O 2 , H 2 O , NH 3 B.  H 2 O , HF , H 2 S

C. HCl , O 2 , H 2 S D.  HF , Cl 2 , H 2 O


3. Cho các phân tử: Al2O3, N2, Br2, CO2, H2S, LiF, MgO, PH3, HBr, NaCl, K2O, CaCl2, C2H4, SO2, 

a. Xác định loại links hoá học trong mỗi phân tử. Cho biết liên kết nào ko phân cực, link nào bao gồm phân cực. Phân tử nào không phân cực?

b. Xác định số thoái hóa của từng nguyên tố trong các phân tử trên.

c. Xác định ĐHT, CHT của từng nguyên tố trong những phân tử:

Al2O3, N2, Br2, CO2, H2S, LiF, MgO, PH3, HBr, NaCl


Cấu hình electron nguyên tử X cùng Y lần lượt là 1 trong s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p. 6 4 s 1 với 1 s 2 2 s 2 2 phường 5 link hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc các loại liên kết

A. đến - nhận. B. Kim loại.

C. Ion D. Cộng hoá trị.


Đặc điểm chung của những phân tử hợp chất hữu cơ là

1. Nguyên tố nguyên tố đa phần là C cùng H.

2. Phần lớn không tan trong nước tuy vậy tan vào dung môi hữu cơ

3. Liên kết hóa học chủ yếu là link cộng hoá trị.

4. Link hoá học hầu hết là link ion.

5. Dễ bay hơi, khó cháy.

6. Phản nghịch ứng hoá học xảy ra nhanh.

Nhóm các ý đúng là:

A. 4, 5, 6.

B. 1, 2, 3.

C. 1, 3, 5.

D. 2, 4, 6.


Một gen bao gồm số nucleotid là 3000 nucleotid, tính:

a) Số chu kì xoắn.

Xem thêm: Mẹ Vuông Con Tròn Mỗi Đứa Sòn Sòn Đẻ 20 Đứa, Mẹ Vuông Con Tròn Mỗi Lứa Sòn Sòn Đẻ 20 Đứa Là Gì

b) Số nucleotid từng loại biết rằng A= 2/3 G

c) Số link hidro

d) Số liên kết cộng hoá trị của gen


a, 

Số chu kì xoắn : C = 3000 : trăng tròn = 150 ( chu kì xoắn )

b, 

Tổng số nu : 

A = T = 3000 . 20% = 600 ( nu )

G = X = 3000 . 30% = 900 ( nu )

c, Số link H2 : H = N + G = 3000 + 900 = 3900 (lk)

d,CÔng thức hóa trị : 2N - 2 = 2.3000 - 2 = 5998 (lk) 

Câu d không kiên cố lắm ^^


Khi phản ứng hoá học xảy ra một trong những nguyên tử có thông số kỹ thuật electron sinh hoạt trạng thái cơ bạn dạng là 1 s 2 2 s 1 cùng 1 s 2 2 s 2 2 p 5 thì link này là

A. Liên kết cộng hoá trị tất cả cực .

B. Liên kết cộng hoá trị không cực

C. Link ion

D. Links kim loại


2324. Hãy cho biết, trong các phân tử đó thì phân tử nào có liên kết cộng hoá trị có cực, liên kết cộng hoá trị không có cực và liên kết ion. Biết độ âm điện: O = 3,44 ; N = 3,04; mãng cầu = 0,93; H = 2,2; Ca =1,0; Cl = 3,16.