Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Liên kết hoá học trong phân tử Hidrosunfua (H2S) là liên kết :

A. ion

B. cộng hoá trị

C. hidro

D. cho - nhận


*

Cho các phân tử sau: KCl, H 2 O , N 2 và N a 2 O .

Bạn đang xem: H2s là liên kết gì

Biết số hiệu nguyên tử của các nguyên tố lần lượt là: H = 1, N = 7, O = 8, Na = 11, Cl = 17, K = 19.

Xác định loại liên kết hoá học trong các phân tử trên (liên kết ion, liên kết cộng hoá trị phân cực hay liên kết cộng hoá trị không cực)?


*

Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực là

A. O 2 , H 2 O , NH 3 B.  H 2 O , HF , H 2 S

C. HCl , O 2 , H 2 S D.  HF , Cl 2 , H 2 O


3. Cho các phân tử: Al2O3, N2, Br2, CO2, H2S, LiF, MgO, PH3, HBr, NaCl, K2O, CaCl2, C2H4, SO2, 

a. Xác định loại liên kết hoá học trong mỗi phân tử. Cho biết liên kết nào không phân cực, liên kết nào có phân cực. Phân tử nào không phân cực?

b. Xác định số oxi hóa của mỗi nguyên tố trong các phân tử trên.

c. Xác định ĐHT, CHT của mỗi nguyên tố trong các phân tử:

Al2O3, N2, Br2, CO2, H2S, LiF, MgO, PH3, HBr, NaCl


Cấu hình electron nguyên tử X và Y lần lượt là 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 1 và 1 s 2 2 s 2 2 p 5 Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết

A. cho - nhận. B. kim loại.

C. ion D. cộng hoá trị.


Đặc điểm chung của các phân tử hợp chất hữu cơ là

1. thành phần nguyên tố chủ yếu là C và H.

2. phần lớn không tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ

3. liên kết hóa học chủ yếu là liên kết cộng hoá trị.

4. liên kết hoá học chủ yếu là liên kết ion.

5. dễ bay hơi, khó cháy.

6. phản ứng hoá học xảy ra nhanh.

Nhóm các ý đúng là:

A. 4, 5, 6.

B. 1, 2, 3.

C. 1, 3, 5.

D. 2, 4, 6.


Một gen có số nucleotid là 3000 nucleotid, tính:

a) Số chu kì xoắn.

Xem thêm: Mẹ Vuông Con Tròn Mỗi Đứa Sòn Sòn Đẻ 20 Đứa, Mẹ Vuông Con Tròn Mỗi Lứa Sòn Sòn Đẻ 20 Đứa Là Gì

b) Số nucleotid từng loại biết rằng A= 2/3 G

c) Số liên kết hidro

d) Số liên kết cộng hoá trị của gen


a, 

Số chu kì xoắn : C = 3000 : 20 = 150 ( chu kì xoắn )

b, 

Tổng số nu : 

A = T = 3000 . 20% = 600 ( nu )

G = X = 3000 . 30% = 900 ( nu )

c, Số liên kết H2 : H = N + G = 3000 + 900 = 3900 (lk)

d,CÔng thức hóa trị : 2N - 2 = 2.3000 - 2 = 5998 (lk) 

Câu d không chắc lắm ^^


Khi phản ứng hoá học xảy ra giữa những nguyên tử có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản là 1 s 2 2 s 1 và 1 s 2 2 s 2 2 p 5 thì liên kết này là

A. liên kết cộng hoá trị có cực .

B. liên kết cộng hoá trị không cực

C. liên kết ion

D. liên kết kim loại


2324. Hãy cho biết, trong các phân tử đó thì phân tử nào có liên kết cộng hoá trị có cực, liên kết cộng hoá trị không có cực và liên kết ion. Biết độ âm điện: O = 3,44 ; N = 3,04; Na = 0,93; H = 2,2; Ca =1,0; Cl = 3,16.