+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm các điểm xi (I =1,2,3,…,n) nhưng mà tại kia đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định

+) sắp đến xếp các điểm xi theo thiết bị tự tăng ngày một nhiều và lập bảng biến thiên

+) phụ thuộc bảng đổi mới thiên để kết luận khoảng đồng vươn lên là và nghịch vươn lên là của hàm số bên trên tập xác minh của nó. (nếu y’ > 0 thì hàm số đồng biến, nếu như y’  + (3x^2-7x - 2);

Lời giải bỏ ra tiết:

 (y=frac13x^3+3x^2-7x-2)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=x^2+6x-7) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow x^2+6x-7=0) (Leftrightarrow left< eginalign và x=1 \ và x=-7 \ endalign ight..)

Bảng biến đổi thiên:

*

Vậy hàm số đồng phát triển thành trên những khoảng (left( -infty ;-7 ight)) cùng (left( 1;+infty ight)).

Hàm số nghịch biến chuyển trên (left( -7; 1 ight).)
Bạn đang xem: Giải toán 12 bài 1: sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

LG c

c) (y = x^4) - (2x^2) +( 3);

Lời giải bỏ ra tiết:

 (y=x^4-2x^2+3)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=4x^3-4x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow 4x^3-4x=0)

(eginarrayl Leftrightarrow 4xleft( x^2 - 1 ight) = 0\ Leftrightarrow left< eginarrayl4x = 0\x^2 - 1 = 0endarray ight.\ Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = pm 1endarray ight.endarray)

Bảng biến hóa thiên:

*

Vậy hàm số đồng đổi mới trên các khoảng (left( -1; 0 ight)) cùng (left( 1;+infty ight).)

Hàm số nghịch trở thành trên những khoảng (left( -infty ;-1 ight)) cùng (left( 0; 1 ight).)


LG d

d) (y = -x^3)+ (x^2) - (5).

Lời giải chi tiết:

(y=-x^3+x^2-5)

Tập xác định: (D=R.)

Có (y"=-3x^2+2x) (Rightarrow y"=0Leftrightarrow -3x^2+2x=0) (Leftrightarrow left< eginalign và x=0 \ và x=frac23 \ endalign ight..)

Bảng đổi mới thiên:

*

Vậy hàm số đồng trở nên trên khoảng chừng (left( 0;frac23 ight).)

Hàm số nghịch đổi thay trên các khoảng (left( -infty ;0 ight)) với (left( frac23;+infty ight).)

usogorsk.com*
Bình luận
*
phân chia sẻ

Bài tiếp theo sau
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp usogorsk.com

Xem thêm: Trade Card Kpop Là Gì ? 1001 Thuật Ngữ Nằm Lòng Cần Biết Khi "Đu" Kpop


Cảm ơn bạn đã sử dụng usogorsk.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?