usogorsk.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Fe tác dụng với axit HNO3, H2SO4 đặc nóng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

*Bạn đang xem: Fe tác dụng với hno3 đặc nóng

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung bài viết Fe tác dụng với axit HNO3, H2SO4 đặc nóng:DẠNG 1: Fe TÁC DỤNG VỚI AXIT HNO3, H2SO4 ĐẶC NÓNG Khi cho Fe tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc nóng, trình tự phản ứng xảy ra: Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O (1) Nếu Fe dư thì tiếp tục xảy ra phản ứng: Fe + 2Fe(NO3)3 → 3 Fe(NO3)2. Khi cho Fe vào dung dịch HNO3, H2SO4 đặc nóng, nếu sau phản ứng Fe dư thì muối sinh ra là muối Fe2+.Ví dụ 1: Cho 6,72 gam Fe vào 400ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là.Ví dụ 2: Cho tan hoàn toàn 58 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu, Ag trong dung dịch HNO3 2M thu được 0,15 mol NO; 0,05 mol N2O và dung dịch D. Cô cạn dung dịch D, khối lượng muối khan thu được là.Ví dụ 3: Hòa tan m (g) hỗn hợp Fe và Cu, trong đó Fe chiếm 40% khối lượng bằng dung dịch HNO3 thu được dung dịch X; 0,448 lít NO duy nhất (đktc) và còn lại 0,65m (g) kim loại. Khối lượng muối trong dung dịch X là.Ví dụ 4: Cho m (g) Fe vào dung dịch chứa 1,38 mol HNO3, đun nóng đến kết thúc phản ứng còn 0,75m (g) chất rắn không tan và có 0,38 mol hỗn hợp khí NO, NO, thoát ra ở (đktc). Giá trị của m là.Ví dụ 5: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 7: 3. Lấy m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,7 mol HNO3.

Xem thêm: Dàn Ý Kể Về Người Hàng Xóm Lớp 3 Ngắn Gọn Hay Nhất, Dàn Ý Kể Về Người Hàng Xóm Lớp 3

Sau phản ứng còn lại 0,75m gam chất rắn và có 0,25 mol khí Y gồm NO và NO2. Giá trị của m là.