Đun nóng chất béo đề nghị vừa đầy đủ 40 kg hỗn hợp NaOH 15%, trả sử bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn. Cân nặng (kg) glixerol thu được là


Bước 1: Tính nNaOH

(C\% = dfracm_NaOHm_ mdd.100)

Bước 2: Tính trọng lượng glixerol

nNaOH = 3nglixerol.

Bạn đang xem: Đun nóng lipit cần vừa đủ 40kg dd naoh 15


(eginarraylm_NaOH = dfrac40.15100 = 6(kg)\n_NaOH = 0,15(kmol)\n_NaOH = 3n_glixerol = > n_glixerol = 0,15:3 = 0,05(kmol)\m_glixerol = 0,05.92 = 4,6(kg)endarray)


*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân trọn vẹn một lượng tristrearin trong hỗn hợp NaOH (vừa đủ), thu được một mol glyxerol và:


Đun glixerol với lếu láo hợp các gồm n axit béo không giống nhau (có xúc tác H2SO4) rất có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho hỗn hợp X bao gồm 2 axit khủng RCOOH với R’COOH công dụng với glixerol. Số lượng chất béo tối đa rất có thể thu được là từng nào ?


Thủy phân 1 chất bự X trong môi trường xung quanh axit, sau làm phản ứng chiếm được glixerol với 2 axit béo.

Xác định số đồng phân cấu trúc của X ?


Thủy phân trọn vẹn chất mập X trong môi trường axit, chiếm được axit oleic cùng axit stearic bao gồm tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Trọng lượng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 tính năng hoàn toàn cùng với H2O dư, đun nóng, gồm xúc tác H2SO4 thu được m gam glixerol. Quý hiếm của m là


Xà phòng hóa trọn vẹn trieste X bằng dd NaOH thu được 9,2g glixerol với 83,4g muối bột của một axit no. Axit đó là


Xà chống hoá trọn vẹn 17,24 gam hóa học béo đề xuất vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng thu được khối lượng xà chống là


Đun nóng chất béo buộc phải vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, đưa sử làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Cân nặng (kg) glixerol chiếm được là


Một các loại chất béo có M tb = 792,8. Từ 10 kg chất khủng trên vẫn điều chế được m kilogam xà chống natri có 28% chất phụ gia. M có mức giá trị


Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được CO2 cùng H2O hơn nhát nhau 7 mol. Khía cạnh khác, a mol chất khủng trên tính năng tối đa với 800 ml hỗn hợp Br2 1M. Quý hiếm của a là


Cho những phát biểu sau:

(a) Chất bự được gọi bình thường là triglixerit giỏi triaxylglixerol.

(b) hóa học béo nhẹ hơn nước, ko tan vào nước nhưng mà tan những trong dung môi hữu cơ.

(c) phản ứng thủy phân chất mập trong môi trường xung quanh axit là phản bội ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein bao gồm công thức theo lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là


Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số hóa học trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol là


Cho triolein lần lượt tính năng với Na, H2 (Ni, to), hỗn hợp NaOH (to), Cu(OH)2. Số ngôi trường hợp gồm phản ứng xảy ra là:


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH thu được glixerol, natri stearate cùng natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X thu được H2O với 9,12 mol CO2. Ngoài ra m gam X tính năng hoàn toàn với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) chiếm được chất phệ Y. Đem toàn thể Y tính năng hoàn toàn với NaOH vừa đủ, thu lấy toàn thể muối sau phản ứng đốt cháy vào oxi dư thì thu được buổi tối đa a gam H2O. Giá trị của a gần nhất với mức giá trị nào tiếp sau đây ?


Cho 1 mol triglixerit X chức năng với hỗn hợp NaOH dư, thu được một mol glixerol, 1 mol natri panmitin cùng 2 mol natri oleat. Tuyên bố nào tiếp sau đây sai?


Hỗn đúng theo X gồm những triglixerit. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X, bắt buộc dùng hoàn toản 3,75 mol O2 thì thu được H2O và 2,7 mol CO2. Khía cạnh khác, xà phòng hóa hoàn toàn 50,4 gam X bởi dung dịch NaOH, nhận được glixerol và m gam muối. Giá trị của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X đề nghị vừa đủ 3,26 mol O2, nhận được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Ngoài ra thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH đun nóng, chiếm được dung dịch cất b gam muối. Quý giá của b là


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X phải vừa đủ 3,22 mol O2, chiếm được H2O với 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X công dụng tối đa với a mol Br2 vào dung dịch. Quý giá của a là


Thủy phân trọn vẹn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, nhận được glixerol với m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X phải vừa đầy đủ 7,75 mol O2 cùng thu được 5,5 mol CO2. Khía cạnh khác, a mol X công dụng tối nhiều với 0,2 mol Br2 vào dung dịch. Cực hiếm của m là


Câu 40. Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: cho vào chén bát sứ khoảng tầm 3 gam ngấn mỡ lợn và 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ tất cả hổn hợp và liên tục khuấy bằng đũa thủy tinh khoảng tầm 30 phút, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cho vào để giữ mang đến thể tích của các thành phần hỗn hợp không đổi rồi để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào các thành phần hỗn hợp 9 – 12 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên lếu hợp.

Phát biểu nào tiếp sau đây sai?


Đốt cháy trọn vẹn một lượng chất mập X phải dùng toàn diện 3,24 mol O2. Mặt khác, thủy phân trọn vẹn lượng chất phệ trên bằng NaOH chiếm được m gam tất cả hổn hợp hai muối hạt của axit oleic và axit stearic. Biết lượng X trên hoàn toàn có thể làm mất màu dung dịch chứa về tối đa 0,04 mol Br2. Cực hiếm của m là


Xà chống hóa trọn vẹn m gam hỗn hợp E gồm những triglixerit bằng dung dịch NaOH, chiếm được glixerol và hỗn hợp X gồm ba muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa bao gồm tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa trọn vẹn m gam E, nhận được 68,96 gam các thành phần hỗn hợp Y. Giả dụ đốt cháy hoàn toàn m gam E thì cần vừa đủ 6,14 mol O2. Giá trị của m là


Thủy phân chất mập triglixerit X trong dung dịch NaOH bạn ta thu được xà phòng là tất cả hổn hợp 2 muối hạt natri oleat, natri panmitat theo tỉ trọng mol thứu tự là 2 : 1. Lúc đốt cháy a mol X thu được b mol CO2 cùng c mol H2O. Contact giữa a, b, c là


Khi đun cho nóng 2,225 kg chất phệ Tristearin (có cất 20% tạp hóa học trơ) với hỗn hợp NaOH dư. Giả sử hiệu suất của làm phản ứng 100%. Khối lượng glixerol chiếm được là


Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X yêu cầu vừa đủ 3,08 mol O2, nhận được CO2 và 2 mol H2O. Mang lại m gam X tính năng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol cùng 35,36 gam muối. Phương diện khác, m gam X chức năng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Quý hiếm của a là


Xà chống hóa trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH dư, thu được glyxerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X buộc phải dùng trọn vẹn 300 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được glixerol với 91,8 gam muối của 1 axit béo. Quý giá của m là


Khi thuỷ phân chất mập X trong hỗn hợp NaOH, thu được tất cả hổn hợp hai muối bột C17H35COONa, C15H31COONa có cân nặng hơn yếu nhau 1,817 lần và glixerol. Trong phân tử X có


Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, nhận được CO2 cùng 1,53 mol H2O. đến 25,74 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, nhận được glixerol với m gam muối. Mặt khác, 25,74 gam X công dụng được tối đa cùng với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Quý hiếm của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X cần vừa đủ 7,8 mol O2 chiếm được 5,5 mol CO2 và 5,2 mol H2O. Khía cạnh khác mang lại a gam X bội phản ứng với toàn vẹn dung dịch Br2. Số mol Br2 gia nhập phản ứng là:


Cho 28,96 gam tất cả hổn hợp X tất cả chất phệ Y và axit Z (trong kia Y được sản xuất từ glixerol và axit Z) tính năng vừa đủ với 0,1 mol NaOH chiếm được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho các sơ thứ phản ứng theo như đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit gồm số liên kết π nhỏ dại hơn 6 và có 55 nguyên tử cacbon trong phân tử; X1, X2, X3, X4 là phần lớn hợp hóa học hữu cơ không giống nhau, X2 nhiều hơn thế nữa X3 hai nhóm CH2. Nhận định nào tiếp sau đây không đúng?


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X yêu cầu vừa đủ 0,32 mol O2 nhận được 0,228 mol CO2 cùng 0,208 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X vào 45 ml hỗn hợp hỗn hợp có NaOH 0,1M và KOH 0,1M sau làm phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu được chất rắn cất m gam muối hạt khan. Quý giá của m là


Hỗn vừa lòng E bao gồm axit panmitic, axit stearic với triglixerit X. Cho m gam E tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, nhận được 86,76 gam hỗn hợp hai muối. Giả dụ đốt cháy hết m gam E thì nên cần vừa đủ 7,47 mol O2, chiếm được H2O cùng 5,22 mol CO2. Khối lượng của X trong m gam E là


Thực hiện xà phòng hóa m gam chất mập X bởi KOH nhận được 96,2 gam chất rắn với 9,2 gam glixerol. Cực hiếm m là:


Hỗn vừa lòng X gồm những triglixerit trong phân tử rất nhiều chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy trọn vẹn m gam X yêu cầu a mol O2 thu được 0,285 mol CO2. Xà phòng hóa trọn vẹn m gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ được m1 gam muối. Quý giá a với m1 thứu tự là


Đốt cháy trọn vẹn m gam một triglixerit X yêu cầu vừa đủ x mol O2, sau làm phản ứng nhận được CO2 với y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu cho a mol X công dụng với dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 phản nghịch ứng buổi tối đa là 0,45 mol. Giá trị của a là


 Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: đến vào chén bát sứ nhỏ khoảng 2 ml dầu dừa với 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi vơi hỗn hợp, thường xuyên khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút cùng thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ đến thể tích tất cả hổn hợp không đổi rồi để nguội lếu hợp.

Bước 3: Rót thêm vào các thành phần hỗn hợp 7-10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ xong để yên hỗn hợp.

Cho những phát biểu sau:

(a) Sau cách 3, thấy tất cả lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glixerol.

(b) Thêm hỗn hợp NaCl bão hòa nóng để triển khai tăng năng suất phản ứng.

(c) Ở cách 2 nếu không thêm nước cất, các thành phần hỗn hợp bị cạn khô thì phản nghịch ứng thủy phân ko xảy ra.

(d) Trong phân tách này, hoàn toàn có thể thay dầu dừa bằng dầu nhờn dung dịch trơn máy.

Xem thêm: Vì Sao Bài Thơ Sông Núi Nước Nam Được Coi Là Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Đầu Tiên Của Nước Ta

Số vạc biểu đúng là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.