Bạn đang xem: Tổng hợp đề thi hsg tiếng anh 7 của trường amsterdam 2019, đề thi hsg tiếng anh 7

Spinning Đang tải tài liệu...
mua file PDF
mua file Word
Tài liệu này miễn phí tải xuống

Xem hướng dẫn


0 bạn hãy đăng nhập để đánh giá cho tài liệu này
Tổng hòa hợp đề thi hsg giờ đồng hồ anh 7 của ngôi trường Amsterdam 2019
*
0

5 - Rất hữu ích 0


4 - tốt 0


3 - vừa đủ 0


2 - Tạm đồng ý 0


1 - Không có ích 0


Mô tả


1

SỞ GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG trung học phổ thông CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM

ĐỀ THI OLYMPIC HÀ NỘI - AMSTERDAM 2011

M«n thi

: TIẾNG ANH - LỚP 7

Thêi gian lµm bµi: 60phót.

(Đề thi tất cả 3 trang. Học viên làm bài bác vào đề. Không được sử dụng tài liệu và những loại từ điển)

I/ Identify the word whose underlined part is differently pronounced from the others (5 pts)

1.

A. Elephant

B. Sự kiện

C. Engineer

D. Let

1………

2.

A. Listened

B. Liked

C. Watched

D. Stopped

2.......….

3.

A. Cure

B. Tutor

C. Sure

D. Pure

3….........

4.

A. Lives

B. States

C. Stays

D. Studies

4……….

5.

A. Character

B. Chalk

C. School

D. Chemical

5……….

II/ Choose the word whose main bít tất tay syllable is different from the others (5 pts)

1.

A. Provide

B. Improve

C. Contain

D. Borrow

1.……..

2.

A. Attraction

B. Collection

C. Musician

D. Musical

2………

3.

A. Opposite

B. Bakery

C. Arrival

D. Realize

3………

4.

A. Variety

B. Sensible

C. Appointment

D. Continue

4………

5.

A. Preventive

B. Literature

C. Measurement

D. Temperature 5……...

III/ Choose the best answer for each sentence. (10 pts)

1. The relationship between fast food và child obesity ____ very close indeed.

A. Are

B. Is

C. Khổng lồ be

D. Were

2. There are only two things that one should vì chưng _____ a healthy & fit body: eating sensibly và

exercising well.

A. Keeping

B. Khổng lồ keep

C. For keeping

D. Keep

3. They are hanging their clothes to make them _____.

A. Lớn dry

B. Dried

C. Dry

D. Drying

4. This dress is the _____ expensive of the four dresses.

A. Most

B. More

C. Much

D. Best

5. Dairy products _____ butter, cheese and milk.

A. Are including

B. Included

C. Includes

D. Include

6. You shouldn’t eat too much sugar & don’t forget about exercise, _____.

A. Too

B. So

C. Either

D. Neither

7. _______________.

A. Our school is having the celebration anniversary on 5 September.

B. Our school is having the celebration of anniversary on 5 September.

C. Our school is having the anniversary celebration on 5 September.

D. Our school is having the celebration’s anniversary on 5 September.

8. Are there _____ for me this morning?

A. Any letters

B. Some letters

C. Any letter

D. Some letter

9. _______________.

A. Vị you lượt thích your new school?

B. Would you lượt thích your new school?

C. Vì you feel like your new school?

D. Are you liking your new school?

10. He came into the room, _____ the light và _____ the door behind him.

A. Turned on / closing

B. Turning on / closing

C. Turned on / closed

D. Turning on / closed

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Đề thi chọn học viên giỏi đất nước THPT môn Ngữ văn năm 2019


Đề thi chọn học sinh xuất sắc lớp 12 môn ngữ văn năm 2018-2019 tỉnh giấc Lâm Đồng


Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 môn ngữ văn tỉnh tỉnh lào cai


Đề thi lựa chọn học sinh xuất sắc lớp 12 môn ngữ văn năm 2018-2019 thức giấc Khánh Hòa vòng 1


Đề thi lựa chọn học sinh giỏi lớp 12 môn ngữ văn năm 2018-2019 tỉnh hải dương


Đề thi chọn học sinh tốt lớp 12 môn ngữ văn năm 2018-2019 tỉnh tự do


Đề thi lựa chọn học sinh tốt lớp 12 môn ngữ văn thức giấc Đồng Nai


Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 môn ngữ văn tỉnh Vĩnh Long


Đề thi chọn học sinh tốt lớp 12 môn ngữ văn năm 2018-2019 tỉnh Cao bởi


Đề thi lựa chọn học sinh giỏi lớp 12 môn ngữ văn năm 2018-2019 thức giấc ĐakLak


Đề thi chọn học sinh tốt lớp 12 môn ngữ văn năm 2018-2019 Thành phố hà nội thủ đô


tuyển tập đề và giải đáp HSG Ngữ văn 9 hay cùng khó mới nhất


Đề thi HSG Toán 7 cấp huyện 2021 chống GD&ĐT Quế sơn - Quảng phái nam


Đề thi học sinh xuất sắc Địa 8 phòng GDĐT thị trấn Tiên Du 2021


Đề thi học tập sinh xuất sắc Văn 9 Sở GDĐT tỉnh giấc Hưng yên 2021


Đề thi học sinh giỏi Văn 6 phòng GDĐT huyện Bá Thước 2021


Đề thi học sinh tốt Toán 6 cung cấp huyện 2021 p GD&ĐT Gia Bình, tỉnh nghệ an


Đề thi học tập sinh xuất sắc Văn 7 chống GDĐT thị xã Sơn Dương 2021
Xem thêm: Từ Văn Bản Bàn Luận Về Phép Học Em Có Suy Nghĩ Gì Về Mục Đích Và Phương Pháp Học Của Bản Thân

Đề thi học sinh xuất sắc Văn 6 chống GDĐT huyện Hà Trung 2021


Đề thi học sinh giỏi Sử 8 chống GDĐT thị trấn Nghi Lộc 2021