* Đối với nguyên tử của tất cả các nguyên tố, lớp electron xung quanh cùng có rất nhiều nhất là 8 electron. * những nguyên tử bao gồm 8 electron ở lớp bên ngoài cùng không tham gia phản ứng hóa học, đó là các khí hi hữu hoặc Heli. * những nguyên tử có 1,2,3 electron ở phần bên ngoài cùng dễ nhường electron là nguyên tử của những nguyên tố kim loại ( Trừ H, Be, B ). * các nguyên tử gồm 5,6,7 electron ở lớp bên ngoài cùng dễ thừa nhận electron hay là nguyên tử của những nguyên tố phi kim. * những nguyên tử bao gồm 4 electron ở phần ngoài cùng hoàn toàn có thể là nguyên tử của nguyên tố kim loại hoặc phi kim.
Bạn đang xem: Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng

Viết thông số kỹ thuật electron của Crom $(Cr)$ với $Z=24$. Cho biết $Cr$ thuộc chu kỳ luân hồi nào? nhóm nào và đặc điểm hóa học chú yếu đuối của nó. Giải thích tại sao $Cr$ tất cả số lão hóa từ $+1$ đến $+6$.
*

mang đến $2$ nguyên tử $A, B$ mà lại electron sau cuối có $4$ số lượng tử: $A: n=3, l=1, m=-1, m_s=-1/2$ $B: n=2, l=1, m=-1, m_s=-1/2$Viết thông số kỹ thuật electron , xác định vị trí của $A, B$ trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. $A, B$ là kim loại hay phi kim
*

hai nguyên tố $A$ cùng $B$ ở hai phân team chính liên tục nhau trong bảng khối hệ thống tuần hoàn. Tổng thể hiệu nguyên tử của $A$ và $B$ là $31$. Xác minh số hiệu nguyên tử, viết cấu hình electron của những nguyên tử $A$ cùng $B$. Nêu đặc điểm hóa học đặc thù của mỗi nguyên tố với viết cấu hình electron của những ion chế tạo thành từ đặc thù hóa học đặc thù đó.
*

yếu tố $X$ gồm số máy tự $8$, yếu tắc $Y$ gồm số đồ vật tự $17$ với nguyên tố $Z$ tất cả số thiết bị tự $19$.a) Viết thông số kỹ thuật electron của bọn chúng (theo những lớp với phân lớp).b) bọn chúng thuộc chu kì nào, team nào vào bảng hệ thống tuần hoàn.c) đặc điểm hóa học sệt trưng của các nguyên tố này.
*

cho một nguyên tố bao gồm số lắp thêm tự $20$ vào bảng hệ thống tuần hoàn.Xác định vị trí thành phần này trong bảng hệ thống tuần hoàn. Nguyên tố này là sắt kẽm kim loại hay phi kim? mang lại ví dụ minh họa
*

Nguyên tử của yếu tắc $X$ được cấu trúc bởi $36$ hạt, hạt sở hữu điện gấp rất nhiều lần hạt không sở hữu điện. Tìm kiếm $A, Z$ của nguyên tử đó. Cho thấy nguyên tố $X$ là sắt kẽm kim loại hay phi kim.
Nguyên tử của một yếu tố có kết cấu bời $115$ hạt. Hạt mang điện nhiều hơn hạt không sở hữu điện $25$ hạt. Tra cứu $A, Z$ của nguyên tử đó. Cho biết nguyên tử kia thuộc sắt kẽm kim loại hay phi kim?
Dựa vào thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng của nguyên từ cùng độ âm điện của những nguyên tố $flo$ và $clo$, hãy giải thích:a) Trong đúng theo chất, số lão hóa của flo là $-1$, của clo hoàn toàn có thể là $-1$, $+1$, $+3$, $+5$, $+7$.b) vì sao $flo$ quan trọng có các số oxi hóa tựa như như $clo$?c) Viết CTPT, CTCT và tên thường gọi các oxit với hiđroxit của $clo$ ứng với các số lão hóa là $+1$, $+3$, $+5$, $+7$.d) Hãy cho thấy sự biến thiên bẩm oxi hóa, tính bền với tính axit của những hiđroxit của $clo$ ứng với số oxi hóa bởi $+1$, $+3$, $+5$, $+7$.
a) Hãy cho biết cấu hình electron của các ion: $H^+, H^-, Li^+, Be^2+, F^-, O^2-$b) Hãy cho biết thêm số electron hóa trị trong số nguyên tử: $Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl$c) Hãy cho thấy thêm hóa trị ion của các nguyên tố trong số hợp chất sau: $CsCl, FeS, Fe_2S_3, BaO, Cu_2O, CuS, Al_2O_3$d) Hãy cho thấy hóa trị của các nguyên tố trong số chất sau đây: $H_2O, CH_4, HCl, NH_3, Cl_2$
chỉ ra giá trị lớn nhất của những liên kết hóa trị hoàn toàn có thể được chế tạo thành vì một yếu tắc có cấu hình electron ngoài cùng $3s^2 3p^4$?$A. 2 B. 3 C. 4 D. 6$
Chỉ dựa vào thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố gồm $Z$ bằng $9, 11, 16, 20$. Hãy xác định nguyên tố nào là kim loại, nguyên tố làm sao là phi kim.
$A, B$ là nhị nguyên tố thuộc và một nhóm. $A$ tất cả $6$ electron ở lớp bên ngoài cùng. Hợp hóa học của $A$ cùng với hiđro có phần trăm trọng lượng hiđro bởi $5,88$%. Số khối của $A$ lớn hơn $B$.a) khẳng định $A, B$ cùng hợp chất của $A$ cùng với hiđrob) $B$ tạo ra với halogen $X$ một hợp chất $X_2B$ trong các số ấy $X$ chiếm $81,61$% khối lượng. Tìm kiếm halogen $X$.
yếu tố $A$ thuộc nhóm $A$ vào bảng tuần hoàn, hợp hóa học khí $X$ của $A$ với hiđro gồm $97,27\% A$. Xác đinh thành phần $A$.b) yếu tắc $B$ là sắt kẽm kim loại nhóm $A$ tất cả $2$ electron lớp bên ngoài cùng, $16 gam B$ tác dụng vừa đủ với $200g$ dung dịch $X 14,6$% tạo nên khí $C$ với dung dịch $D$. Xác định nguyên tử khối của $B$ và tính độ đậm đặc phần trăm cân nặng của dung dịch $D$
Thẻ liên quan
hóa học vô cơ ×2780
nhân tố cấu tạo... ×310
chính sách viết cấu hình ×273
links hóa học ×110Xem thêm: ' Hàm Chứa Tham Số M - 'Hàm Chứa': Naver Từ Điển Hàn

HÓA HỌC LỚP 10HÓA HỌC LỚP 11HÓA HỌC LỚP 12Các bài Tập Tiêu BiểuBài tập dượt Thi Đại học tập Khóa 01 thời điểm năm 2012 - 2013Đề và giải đáp môn Hóa kỳ thi Đại học tập 2013
*
*
*
*
*
*
*
*
hdgt:
*
*
*
*
*
*
koten123: 1. Hỗn hợp X gồm 3 este đối chọi chức, tạo thành từ thuộc một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ tất cả nhóm -COOH); vào đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau với một axit ko no (có đồng phân hình học,chứa một liên kết đôi C=C vào phân tử
*