°•V‡-KinG•° :the_viking: Verified answer

1. Phương trình hoành độ giao điểm có 1 nghiệm duy nhất hoặc làm theo cách đạo hàm parabol ở lớp 12. Phương trình tiếp tuyến có dạng

y - yo = f'(x).(x-x0)
Bạn đang xem: D tiếp xúc p

*

Ẩn danh

gọi parabol có đồ thì hàm số là : y = ax² + bx + c (P)

mặt đường thẳng bao gồm đồ thị hàm số là : y = a'x + b' (d)

hoành độ giao điểm của (P) với (d) là nghiệm của pt : ax² + bx + c = a'x + b'

=> ax² + bx - a'x + c - b' = 0

=> ax² + (b - a')x + c - b' = 0

bạn tính ▲ của pt bậc 2 này ra

nếu ▲ (d) không cắt (P)

nếu ▲ = 0 => (d) xúc tiếp (P)

nếu ▲ > 0 => (d) giảm (P) tại 2 điểm phân biệt


*

?

gọi parabol gồm đồ thì hàm số là : y = ax² + bx + c (P)

đường thẳng tất cả đồ thị hàm số là : y = a'x + b' (d)

hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của pt : ax² + bx + c = a'x + b'

=> ax² + bx - a'x + c - b' = 0

=> ax² + (b - a')x + c - b' = 0

bạn tính ▲ của pt bậc 2 này ra

nếu ▲ (d) không giảm (P)

nếu ▲ = 0 => (d) tiếp xúc (P)

nếu ▲ > 0 => (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt


*

Winter Knight

có thông thường một điểm.

ax^2 + bx + c = ex +f ( có 1 nghiệm, bên trái là phương trình parabola, bên phải là phương trình con đường thẳng)

=> ax^2 + x(b-e) + c - f = 0

Xét delta theo tham số ( nếu đề bài bác có mang lại tham số)

Delta = (b-e)^2 - 4a(c-f)

PT có một nghiệm lúc delta bởi 0


*

BILY

không biết có phải là dạng này không

(P): y=ax^2+bx+c

(d): y=kx+a (a này khác a trên)

Để (p) với (d) tiếp xúc thì

hpt ax^2+bc+c=kx+a (1) y(p)=y(d)

2ax+b=k (2) y'(p)=y'(d) bao gồm nghiệm

thay (2) vào (1) (thay k vào)

=> ...

x=...

thay x vào y của (d) hoặc (P) cũng rất được --> điểm xúc tiếp (x,y)


*Xem thêm: Theo Em Tại Sao Thông Tin Trong Máy Tính Được Biểu Diễn Thành Dãy Bit

Mot manh dat hinh chu nhat co chu vi bang1452 m. Biet chieu dẻo bang420 m. Tinh chieu rong manh dat do?