Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Công thức electron của HCl là

A. H : Cl . . . . :

B. H : Cl . . . . :

C. H : Cl . . . . :

D. H : : Cl . . . . :


*

Đáp án đúng : C

*


Viết công thức cấu tạo, công thức electron và xác định hóa trị của các nguyên tốtrong các phân tử sau :- H 2 ; Cl 2 ; Br 2 ; F 2 ; N 2- HCl; HBr; HI; H 2 O; H 2 S; NH 3 ; PH 3 ; CH 4- CO 2 ; H 2 CO 3 ; HClO; HNO 2 ;- C 2 H 2 ; C 2 H 4 ; C 2 H 6 ; CH 3 Cl.

Bạn đang xem: Công thức electron của hcl


Viết công thức cấu tạo, công thức electron và xác định hóa trị của các nguyên tốtrong các phân tử sau :- H 2 ; Cl 2 ; Br 2 ; F 2 ; N 2- HCl; HBr; HI; H 2 O; H 2 S; NH 3 ; PH 3 ; CH 4- CO 2 ; H 2 CO 3 ; HClO; HNO 2 ;- C 2 H 2 ; C 2 H 4 ; C 2 H 6 ; CH 3 Cl.


Bài 2: Hòa an 6, lít khí HCl (đktc) vào nước thu được 50 t dung dịch. Tính nồng độ % của dung dịch? (Cho: H = 1 ; Cl=35,5) Bài 3: Hoàn thành các phản ứng sau: a/Fe+Cl 2 longrightarrow?; b/H 2 SO 4 +? BaSO 4 + ? c/Na+? NaOH+?; d/CO 2 +Ca(OH) 2 ?+?Giúp tớ vơi mai phải nộp rồi

*


Viết sơ đồ hình thành liên kết tạo hợp chất ion NaCl . Xác định điện hóa trị của Na và Cl trong hợp chất đó cho số liệu nguyên tử của Na và Cl lần lượt là 11 và 17 b. Viết công thức cấu tạo của hợp chất cộng hóa trị CO2 , H2O .Cho H(Z=1) ; C(Z=6) ; O(Z=8)


Cho các phân tử sau: KCl, H 2 O , N 2 và N a 2 O .

Biết số hiệu nguyên tử của các nguyên tố lần lượt là: H = 1, N = 7, O = 8, Na = 11, Cl = 17, K = 19.

Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử chứa liên kết cộng hoá trị.


Câu 2: Cho H (Z=1), K (Z=19) và Cl (Z=17)

a. Xác định loại liên kết hóa học trong phân tử HCl, KCl .

Biết độ âm điện của H=2,2; K=0,82; Cl=3,16

b. Viết sơ đồ hình thành phân tử HCl và KCl

c. Xác định cộng hóa trị trong hợp chất HCl và điện hóa trị trong hợp chất KCl


Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành là do.

A. Hai hạt nhân nguyên tử hút electron rất mạnh.

B. Mỗi nguyên tử Na và Cl góp chung 1 electron.

C. Mỗi nguyên tử đó nhường hoặc thu electron để trở thành các ion trái dấu hút nhau.

D. Na → Na+ e ; Cl + e → Cl- ; Na+ + Cl- → NaCl.

Chọn đáp án đúng nhất


Cho nguyên tố Cl (Z=17)a). Viết cấu hình e đầy đủ và thu gọn của Cl?b) Xác định vị trí của Cl trong BTH? Giải thích.b) Là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Giải thích.c). Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi? Công thức oxit?d) Hoá trị với hidro (nếu có)? Công thức với hidro?e) Công thức hiđroxit tương ứng? Tính axit hay bazo?


Câu 5:Cho độ âm điện của một số nguyên tố như sau: Na (0.93), Cl (3.16), H (2.2).

a. Dựa vào hiệu độ âm điện, hãy cho biết loại liên kết có trong phân tử NaCl, HCl.

b. Nêu quá trình hình thành liên kết ion trong NaCl.

Xem thêm: Dạng Bài Tập Tìm X Nguyên Để P Nguyên Cực Hay, Phạm Hoài Thương

c. Viết công thức electron và công thức cấu tạo của N2, HCl.


Bai 1: a.Xác định số OXH của Cl và Mn trong các hợp chất sau: Cl, HCl, HC1O, KMNO4, K,MnO4, MnCl,, Mn b.Xác định số OXH của Fe, Cr, N, S trong các hợp chât sau: FeO, FeCl3, FeO4, Fe,O3, K,Cr,O7, CrCl3, Cr,(SO4)3, HNO,, H,SO4, H,S, Na,SO4