Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Chuyển động cơ học là sự thay đổi

A. khoảng cách của vật chuyển động so với vật mốc.

Bạn đang xem: Chuyển động cơ của một vật là sự thay đổi

B. vận tốc của vật.

C. vị trí của vật so với vật mốc.

D. phương, chiều của vật.


*

*

Câu 1: Chuyển động cơ học là:

A. sự thay đổi khoảng cách theo không gian của vật so với vật khác

B. sự thay đổi phương chiều của vật

C. sự thay đổi vị trí của vật theo thời gian so với vật khác

D. sự thay đổi hình dạng của vật so với vật khác

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là đúng về chuyển động cơ học:

A. Chuyển động cơ học là sự thay đổi khoảng cách theo không gian của vật so với vật khác.

B. Chuyển động cơ học là sự thay đổi phương chiều của vật.

C. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật theo thời gian so với vật khác.

D. Chuyển động cơ học là sự thay đổi hình dạng của vật so với vật khác.

Câu 3: Chuyển động và đứng yên có tính tương đối vì:

A. một vật đứng yên so với vật này sẽ đứng yên so với vật khác.

B. một vật đứng yên so với vật này nhưng lại chuyển động so với vật khác.

C. một vật chuyển động hay đứng yên phụ thuộc vào quỹ đạo chuyển động.

D. một vật chuyển động so với vật này sẽ chuyển động so với vật khác.

Câu 4: Chọn phát biểu đúng về tính tương đối của chuyển động:

A. Chuyển động và đứng yên có tính tương đối vì một vật đứng yên so với vật này sẽ đứng yên so với vật khác.

B. Chuyển động và đứng yên có tính tương đối vì một vật đứng yên so với vật này nhưng lại chuyển động so với vật khác.

C. Chuyển động và đứng yên có tính tương đối vì một vật chuyển động hay đứng yên phụ thuộc vào quỹ đạo chuyển động.

D. Chuyển động và đứng yên có tính tương đối vì một vật chuyển động so với vật này sẽ chuyển động so với vật khác.

Câu 5: Trong các câu có chứa cụm từ “chuyển động”, “đứng yên” sau đây, câu nào đúng?

A. Một vật có thể chuyển động đối với vật này nhưng lại có thể đứng yên đối với vật khác.

B. Một vật xem là chuyển động đối với vật này, thì chắc chắn đứng yên đối với vật khác.

C. Một vật xem là chuyển động đối với vật này, thì không thể đứng yên đối với vật khác.

D. Một vật xem là đứng yên đối với vật này, thì chắc chắn chuyển động đối với vật khác.

Câu 6: Một chiếc xe buýt đang chạy từ trạm thu phí Thuỷ Phù lên Huế, nếu ta nói chiếc xe buýt đang đứng yên thì vật làm mốc là:

A. Người soát vé đang đi lại trên xe

B. Tài xế

C. Trạm thu phí Thủy Phù

D. Khu công nghiệm Phú Bài

Câu 7: Hãy chọn câu trả lời đúng: Một người ngồi trên đoàn tàu đang chạy thấy nhà cửa bên đường chuyển động. Khi ấy người đó đã chọn vật mốc là:

A. Toa tầu.

B. Bầu trời.

C. Cây bên đường.

Xem thêm: Phương Trình Điện Li Cuso4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Phương Trình Điện Li Cuso4

D. Đường ray.

Câu 8: Một ô tô đỗ trong bến xe, trong các vật mốc sau đây, vật mốc nào thì ô tô xem là chuyển động? Hãy chọn câu đúng: