chuyen de tinh gia tri bieu thuc lop 4

Tính độ quý hiếm biểu thức lớp 4

Mục chi bài xích học:

Bạn đang xem: chuyen de tinh gia tri bieu thuc lop 4

Luyện tập luyện thực hiện những bài xích kể từ cơ phiên bản cho tới nâng cao

Phát triển suy nghĩ của trẻ em khi tính nhiều luật lệ tính trong một bài xích toán

A. Lý thuyết tính độ quý hiếm của biểu thức

Thứ tự động triển khai luật lệ tính

Khi triển khai những luật lệ tính nhập biểu thức, tớ triển khai kể từ trái khoáy qua quýt cần.

Nếu biểu thức đem vết ngoặc, tớ triển khai những luật lệ toán nhập ngoặc trước.

Nếu biểu thức bao gồm những luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì tớ triển khai luật lệ toán nhân, phân tách trước tiếp sau đó mới mẻ cho tới luật lệ toán nằm trong, trừ

B. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm tính độ quý hiếm của biểu thức

1. Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Thực hiện tại luật lệ tính theo dõi trật tự kể từ cần qua quýt trái khoáy tớ có:

 • 1 nằm trong 7 bởi 8, ghi chép 8
 • 5 nằm trong 4 bởi 9, ghi chép 9
 • 9 nằm trong 7 bởi 16, ghi chép 6 lưu giữ 1
 • 2 nằm trong 4 bởi 6 thêm một bởi 7, ghi chép 7
 • Hạ 17 xuống được 177696

Vậy độ quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

2. Ví dụ 2: Tính độ quý hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 – 19

Thực hiện tại luật lệ tính theo dõi quy tắc nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau tớ có:

15 x 7 + 45 – 19 = 105 + 45 – 19 = 150 – 19 = 131

Vậy độ quý hiếm của biểu thức: 15 x 7 + 45 – 19 = 131

3. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) Trong một biểu thức, nếu như chỉ mất luật lệ nhân và luật lệ phân tách hoặc luật lệ trừ và luật lệ nằm trong, tớ triển khai đo lường kể từ trái khoáy qua quýt cần.

 • Nếu nhập biểu thức, đem cả luật lệ nhân, luật lệ phân tách, luật lệ nằm trong và luật lệ trừ, tớ triển khai nhân/ phân tách trước, cộng/ trừ sau.
 • Nếu nhập biểu thức, đem vết ngoặc, tớ triển khai luật lệ tính ở nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

b) Thực hiện tại biểu thức đem luật lệ cộng

 • Nhóm những số hạng nhập biểu thức vẫn mang đến trở nên group đem tổng là những số tròn trặn chục/ tròn trặn trăm/ tròn trặn ngàn.
 • Vận dụng đặc điểm phối kết hợp của luật lệ cộng: Khi thay đổi địa điểm những số hạng nhập một tổng thì tổng bất biến.
 • Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

C. Bài thói quen độ quý hiếm của biểu thức

Bài 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a. 234576 + 578957 + 47958c. 324586 - 178395 + 24605
b. 41235 + 24756 - 37968d 254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438)
b, 420785 + (420625 - 72438)
c, (47028 + 36720) + 43256
d, (35290 + 47658) - 57302
e, (72058 - 45359) + 26705
f, (60320 - 32578) - 17020

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36
b, 42567 + 12336 : 24
c, 100532 - 374 x 38
d, 2345 x 27 + 45679
e, 12348 : 36 + 2435
f, 134415 - 134415 : 45
g, 235 x 148 - 148
h, 115938 : 57 - 57

Bài 4: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 324 x 49 : 98
b, 4674 : 82 x 19
c, 156 + 6794 : 79
d, 7055 : 83 + 124
e, 784 x 23 : 46
f, 1005 - 38892 : 42

Bài 5: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 427 x 234 - 325 x 168
b,16616 : 67 x 8815 : 43
c, 67032 : 72 + 258 x 37
d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 213933 - 213933 : 87 x 68
b, 15275 : 47 x 204 - 204
c, 13623 - 13623 : 57 - 57
d, 93784 : 76 - 76 x 14

Bài 7: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 48048 - 48048 : 24 - 24 x 57
b, 10000 - (93120 : 24 - 24 x 57)
c, 100798 - 9894 : 34 x 23 - 23
d, 425 x 103 - (1274 : 14 - 14)
e, (31850 - 730 x 25) : 68 - 68
f, 936 x 750 - 750 : 15 -15

Bài 8: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 17464 - 17464 : 74 - 74 x 158
b, 32047 - 17835 : 87 x 98 - 98
c, (34044 - 324 x 67) : 48 - 48
d, 167960 - (167960 : 68 - 68 x 34)

Bài 9: Cho biểu thức Phường = m + 527 x n. Tính Phường khi m = 473, n = 138.

Bài 10: Cho biểu thức Phường = 4752 : (x - 28)

a, Tính Phường khi x = 52

b, Tìm x nhằm Phường = 48

Bài 11: Cho biểu thức A = 1496 : (213 - x) + 237

a, Tính A khi x = 145

b, Tìm x nhằm A = 373

Bài 12: Cho biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B khi x = 57

b, Tìm x nhằm B = 40849

Bài 13: Hãy đối chiếu A và B biết

Bài 14: Viết từng biểu thức sau kết quả những quá số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b, milimet + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15: Cho biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy bịa đặt vết ngoặc nhập địa điểm phù hợp nhằm biểu thức A có mức giá trị là (trình bày công việc thực hiện)

a, 47

b, Số nhỏ nhắn nhất đem thể

c, Số lớn số 1 đem thể

D. Đáp án tính độ quý hiếm của biểu thức

Bài 1: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958 = 861491

b, 41235 + 24756 - 37968 = , 28023

c, 324586 - 178395 + 24605 = 170796

d, 254782 - 34569 - 45796 = 174417

Bài 2: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438)

Xem thêm: tai sao noi thoi ki chuyen chinh giacobanh la dinh cao cua cach mang tu san phap

= 967364 +  93063 = 1060427

b, 420785 + (420625 - 72438)

=  420785 + 348187 = 768972

c, (47028 + 36720) + 43256

=  83748 + 43256 = 127004

d, (35290 + 47658) - 57302

=  82948 - 57302 = 2564

e, (72058 - 45359) + 26705

=  26699 + 26705 = 53404

f, (60320 - 32578) - 17020

=  27742 - 17020 = 10722

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 86320 d, 108994

e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170

Bài 7: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698

e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9:

Khi m = 473, n = 138

P = 473 + 527 x 138

= 473 + 72726

= 73199

Bài 10: a, 198 b, 127

Bài 11: a, 259 b, 202

Bài 12: a, 44147 b, 23

Bài 13: a, A > B b, A < B c, A < B

Bài 14:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

= 6 x 2 + 6 x 3 + 6 x 4 + 6 x 5 + 6 x 6 + 6 x 7

= 6 x (2 + 3 + 4 + 5 + 6  +7)

= 6 x 27

b, milimet + pp + xx + yy

=11 x m + 11 x p +11 x x + 11 x y

=11 x (m + p + x + y)

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

= 12 x 101 + 21 x 101 + 42 x 101 + 24 x 101

= (12 + 21 + 42 + 24) x 101

= 99 x 101

Bài 15:

a) 3 x 15 + 18 : (6 + 3) = 3 x 15 + 18 : 9

= 45 + 2

= 47

b) (3 x 15 + 18) : (6 + 3) = (45 + 18) : 9

= 63 : 9

= 7

c) 3 x (15 + 18 : 6 + 3) = 3 x (15 + 3 + 3)

= 3 x (18 + 3)

= 3 x 21

= 63

(Để coi tiếp tư liệu chào chuyển vận tư liệu về)

Xem thêm: diem chuan truong dai hoc bach khoa ha noi 2014

---------------------------------------------------------------

E. Bài tập luyện Toán lớp 4 nâng lên khác

 • Bài tập luyện lớp 4 nâng cao: Dạng toán mò mẫm dạng toán mò mẫm X
 • Bài tập luyện lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính nhanh
 • Bài tập luyện trong nhà nhập thời hạn nghỉ 
 • Bài ôn tập luyện trong nhà môn Tiếng việt lớp 4
 • Tổng hợp ý những công thức Toán lớp 4 và 5

Bài tập luyện Toán lớp 4: Dạng Toán tính độ quý hiếm của biểu thức được VnDoc biên soạn, chỉnh lý và tổ hợp hùn những học viên rèn luyện những dạng bài xích tính độ quý hiếm của biểu thức kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên. Hi vọng tư liệu này hùn những em học viên tự động gia tăng kỹ năng, rèn luyện và nâng lên cơ hội giải bài xích tập luyện Toán lớp 4, tương tự hùn những thầy cô nhận thêm tư liệu đi ra đề rèn luyện mang đến học viên. Mời những em với mọi thầy cô xem thêm.

Ngoài Bài tập luyện nâng lên Toán lớp 4 Dạng toán tính độ quý hiếm của biểu thức, chào những em học viên và quý thầy cô xem thêm thêm thắt Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo dõi Thông tư 22, Sở đề thi đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4  theo dõi Thông tư 22, .... tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi vẫn thuế tầm và lựa chọn lọc. Với phiếu bài xích tập luyện này sẽ hỗ trợ những em tập luyện thêm thắt khả năng giải đề và thực hiện bài xích đảm bảo chất lượng rộng lớn. Chúc những em tiếp thu kiến thức tốt!