Bài viết tổng hợp kỹ năng và kiến thức và những bài tập trắc nghiệm từ cơ bạn dạng đến nâng cấp kèm theo lời giải giúp học sinh học tập dễ dãi hơn.

Bạn đang xem: Chọn câu sai theo định luật 2 newton ta có


ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN

1.Định luật:

Gia tốc của một vật thuộc hướng với lực tính năng lên vật. Độ mập của tốc độ tỉ lệ thuận cùng với độ to của lực với tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Trong đó: F là lực chức năng (N)

*

1. Một lực không đổi tính năng vào một thiết bị có khối lượng 2kg làm vận tốc của nó tăng đột biến từ 2m/s cho 8m/s trong 3s.Hỏi lực chức năng vào đồ gia dụng là bao nhiêu?

a. 2N b. 3N c. 4N d. 5N

3. Một ô tô đang hoạt động với vận tốc 60km/h thì bạn li xe hm phanh, xe đi được 50m thì dừng lại. Hỏi trường hợp ơ tơ chạy với tốc độ 120km/h thì qung đường xe hơi đi được trường đoản cú luc hm mang đến lc tạm dừng l bao nhiu ?(biết lực hm trong nhì trường đúng theo là như nhau) a.100m b.150m c.200m d.2500m

4. Phải chức năng vào đồ có khối lượng là 5 kilogam theo phương ngang một lực là từng nào để vật dụng thu được gia tốc là 1m/s2. A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

5. Dưới tác dụng của một lực 20N, một vật chuyển động với vận tốc 0,4m/s2. Hỏi vật đó hoạt động với vận tốc bằng từng nào nếu lực tác dụng bằng 50N? Chọn kết quả đúng vào các hiệu quả sau :

A. A = 0,5m/s2; B. A = 1m/s2; C. A = 2m/s2; D. A = 4m/s2;

6. Một đồ có cân nặng 1 tấn, ban đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 100m thì có gia tốc là 5m/s. Lực tính năng vào Vật có mức giá trị

A. 125 N B.150 N C.175 N D.200 N

7. Một vật có khối trọng lượng m = 2kg được kéo thẳng vùng dậy với sức kéo 24N. Làm lơ lực cản của không khí ,g = 10m/s2 .Gia tốc của vật gồm độ lớn

A . 10m/ s2 B . 12m/ s2 C . 2m/ s2 D . 1giá trị khác


8. vật chịu tác dụng lực 10N thì có gia tốc 2m/s2 .Nếu đồ gia dụng đó thu gia tốc là 1 trong những m/s2 thì lực tính năng là

A . 1N B . 2N C . 5N D . 50N

9. Một quả bóng có khối lượng 500g đã nằm xung quanh đất thì bị đá bằng một lực 200N. Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với cẳng bàn chân là 0,02s thì láng sẽ bay đi với tốc độ bằng:

a.0,008 m/s. B.2 m/s c.8 m/s d. 0,8 m/s.

10. Một đồ vật có trọng lượng bằng 50 kg, ban đầu chuyển động cấp tốc dần đều. Sau khoản thời gian đi được 50 centimet thì có gia tốc 0,7m/s. Lực đã tính năng vào thứ đã gồm mộy quý hiếm nào sau đây?

A.F=35N B.F=24,5N C.F=102N D.Một quý giá Khác

11. Dưới tác dụng của một lực 20N, một vật chuyển đông với tốc độ 0,4m/s. Hỏi thiết bị đó chuyển động với gia tốc bằng bao nhiêu nếu lực công dụng bằng 50N?

A. A= 0,5m/s B. A=1m/s C. A=2m/s D. A=4m/s

12.Một ô tô trọng lượng 1 tấn đang vận động với tốc độ 72km/h thì hm phanh, đi thêm được 500m rồi dừng lại. Lựa chọn chiều dương là chiều gửi động. Lực hm tc dụng ln xe l:


a) 800 N. B) 800 N. C) 400 N. D) -400 N.

13. Lực F truyền đến vật khối lượng m1 vận tốc a1 = 6m/s2, truyền mang đến vật khối lượng m2 gia tốc a2 = 3m/s2. Hỏi lực F truyền đến vật trọng lượng m = m1 + mét vuông một gia tốc l bao nhiu?

A. 1m/s2 B. 2m/s2 C. 3m/s2 A. 4m/s2

14. Phải chức năng vào trang bị có trọng lượng là 5 kilogam theo phương ngang một lực là từng nào để trang bị thu được tốc độ là 1m/s2.

A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

 

17. khi một vật chỉ chịu chức năng của một thiết bị khác thì nó sẽ

a.biến dạng mà lại không biến hóa vận tốc. B.chuyển rượu cồn thẳng hầu như mãi mãi.

c.chuyển động thẳng cấp tốc dần đều. D.bị biến tấu và biến đổi vận tốc

18. Nếu phù hợp lực tác dụng vào vật có huớng không thay đổi và tất cả độ lớn tạo thêm 2 lần thì ngay lúc đó:

a.Vận tốc của vật tăng lên 2 lần. B.Gia tốc của vật giảm xuống 2 lần.

c.Gia tốc của vật tạo thêm 2 lần. D.Vận tốc của đồ dùng gảm đi 2 lần.


19. Chọn câu đúng:

A. Lực là nguyên nhân gây ra hoạt động B. Lực là tại sao làm thay đổi vận tốc

C. Gồm lực tác dụng lên đồ dùng thì thứ mới hoạt động D. Lực tất yêu cùng phía với gia tốc

20. Định chính sách II Niutơn chứng thực rằng:

a.Khi lực tc dụng ln vật bởi 0 thì vật chuyển động thẳng đều vị quán tính

b.Gia tốc của một đồ gia dụng tỉ lệ cùng với lực tác dụng vào vật với tỉ lệ nghịch với trọng lượng của vật đó

c.Khi một vật chịu tc dụng của một đồ dùng khc thì nĩ cũng tc dụng ln đồ gia dụng khc kia một phản nghịch lực trực đối.

d.Khi chịu tính năng của một lực không đổi thì vật hoạt động với gia tốc không đổi.

21. chọn câu đúng?

A. Khi thấy vận tốc của vật biến hóa thì chắc chắn rằng là có lực tính năng lên vật.

B. Còn nếu như không chịu lực nào công dụng thì đều vật buộc phải đứng yên.

C. Khi không hề lực nào tính năng lên đồ nữa, thì vật dụng đang chuyển động thì lập tức dừng lại.

D. Vật vận động được là nhờ có lực chức năng lên nó.

22. Điều làm sao sau đấy là sai khi nói tới tính hóa học của khối lượng?

a.Khối lượng là đại lượng vô hướng, dương với không đổi đối với mỗi vật.


b.Khối lượng có tính chất cộng . C.Khối lượng đo bằng đơn vị chức năng (kg).

d.Vật có khối lượng càng khủng thì mức độ tiệm tính càng nhỏ dại và ngược lại.

23. Từ công thức của định hiện tượng II Newton ta suy ra:

A.Gia tốc bao gồm cùng hương thơm với lực B.Khối lượng của thứ tỉ lệ cùng với độ bự của lực

C.Vật luôn vận động theo vị trí hướng của lực chức năng D.Cả 3 tóm lại trên rất nhiều đúng

24. search phát biểu đúng sau đây:

A. Không có lực tác dụng, thiết bị không chuyển động B.Ngừng chức năng lực, vật đang dừng lại

C.Gia tốc của thứ nhất thiết theo hướng của lực D.khi tác dụng lực lên vật, tốc độ của đồ vật tăng

25. chọn câu sai trong số câu sau.

a.Trọng lực gồm phương thẳng đứng, có chiều từ trên xuống. B.Điểm để của trọng tải tại trung tâm của vật.

c.Trọng lượng của vật bằng trọng lực chức năng lên đồ dùng khi vật đứng im hoặc chuyển động thẳng đều so cùng với trái đất.

d.Trọng lực được xem bởi công thức:

26. Khối lượng của một đồ vật khơng ảnh hưởng đến hồ hết đại lượng nào, tính chất nào sau đây?

a.Gia tốc lúc vật chịu tc dụng của một lực b.vận tốc lúc vật chịu đựng tc dụng của một lực


c.cả phương, chiều và độ phệ của lực công dụng lên vật d.Mức qun tính của vật.

27. Điều nào sau đấy là sai khi nói tới trọng lực?

a.Trọng lựơng khẳng định bởi biễu thức p = mg. B.Điểm đặt của trọng lực là giữa trung tâm của vật.

 

c.Trọng lực tỉ trọng nghịch với trọng lượng của chúng. D.Trọng lực là lực hút của trái đất tác dụng lên vật.

a.0,008 m/s. B.2 m/s c.8 m/s d. 0,8 m/s.

10. Moät vaät coù khoái löôïng baèng 50 kg, baét ñaàu chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu. Sau khoản thời gian ñi ñöôïc 50 centimet thì coù vaän toác 0,7m/s. Löïc ñaõ taùc duïng vaøo vaät ñaõ coù moäy giaù trò naøo sau ñaây?

A.F=35N B.F=24,5N C.F=102N D.Moät Giaù Trò Khaùc

11. Döôùi taùc duïng cuûa moät löïc 20N, moät vaät chuyeån ñoâng vôùi gia toác 0,4m/s. Hoûi vaät ñoù chuyeån ñoäng vôùi gia toác baèng bao nhieâu neáu löïc taùc duïng baèng 50N?

A. A= 0,5m/s B. A=1m/s C. A=2m/s D. A=4m/s

12.Một ô tô khối lượng 1 tấn đang hoạt động với vận tốc 72km/h thì hãm phanh, đi thêm được 500m rồi giới hạn lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Lực hãm tác dụng lên xe là:


a) 800 N. B) 800 N. C) 400 N. D) -400 N.

13. Lực F truyền cho vật trọng lượng m1 vận tốc a1 = 6m/s2, truyền đến vật khối lượng m2 tốc độ a2 = 3m/s2. Hỏi lực F truyền đến vật khối lượng m = m1 + m2 một vận tốc là bao nhiêu?

A. 1m/s2 B. 2m/s2 C. 3m/s2 A. 4m/s2

14. Phaûi taùc duïng vaøo vaät coù khoái löôïng laø 5 kg theo phöông ngang moät löïc laø bao nhieâu ñeå vaät thu ñöôïc gia toác laø 1m/s2.

*
A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

15.Vaät khoái löôïng m=20kg ñaët naèm yeân treân maët phaúng nhaün naèm ngang ñöôïc giöû bôûi moät daây noái vaøo töôøng nhö hình. Taùc duïng leân vaät löïc F= 100N nhö hình veõ, vaät vaãn khoâng chuyeån ñoäng. Löïc caêng daây khi naøy laø:

A.50N B.86,6N C.100N D.250N

16. Theo định hiện tượng II Niu-tơn:

A. Tốc độ của đồ dùng tỉ lệ thuận với lực tính năng vào vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của thiết bị và được xem bởi công thức

*
.


B. Lực công dụng vào đồ vật tỉ lệ thuận với trọng lượng của đồ gia dụng và được tính bởi công thức .

C. Lực công dụng vào đồ gia dụng tỉ lệ thuận với tốc độ của vật dụng và được xem bởi phương pháp .

D. Trọng lượng của đồ gia dụng tỉ lệ thuận cùng với lực chức năng vào thứ và được tính bởi cách làm

*
.

17. khi moät vaät chæ chòu taùc duïng cuûa moät vaät khaùc thì noù seõ

a.bieán daïng maø khoâng ráng ñoåi vaän toác. B.chuyeån ñoäng thaúng ñeàu maõi maõi.

c.chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu. D.bò bieán daïng vaø thế ñoåi vaän toác

18. Neáu hôïp löïc taùc duïng vaøo vaät coù huôùng khoâng ñoåi vaø coù ñoä lôùn taêng leân 2 laàn thì ngay trong khi ñoù:

a.Vaän toác cuûa vaät taêng leân 2 laàn. B.Gia toác cuûa vaät giaûm ñi 2 laàn.

c.Gia toác cuûa vaät taêng leân 2 laàn. D.Vaän toác cuûa vaät gaûm ñi 2 laàn.

19. Choïn caâu ñuùng:

A. Löïc laø nguyeân nhaân gaây ra chuyeån ñoäng B. Löïc laø nguyeân nhaân laøm bieán ñoåi vaän toác

C. Coù löïc taùc duïng leân vaät thì vaät môùi chuyeån ñoäng D. Löïc khoâng theå cuøng höôùng vôùi gia toác


20. Định phương pháp II Niutơn xác thực rằng:

a.Khi lực công dụng lên vật bằng 0 thì vật vận động thẳng đều vì quán tính

b.Gia tốc của một đồ dùng tỉ lệ với lực công dụng vào vật với tỉ lệ nghịch với cân nặng của thiết bị đó

c.Khi một vật dụng chịu chức năng của một đồ khác thì nó cũng chức năng lên đồ gia dụng khác kia một bội phản lực trực đối.

d.Khi chịu tính năng của một lực không đổi thì vật hoạt động với gia tốc không đổi.

21. Choïn caâu ñuùng?

A. Khi thaáy vaän toác cuûa vaät ráng ñoåi thì chaéc chaén laø coù löïc taùc duïng leân vaät.

B. Neáu khoâng chòu löïc naøo taùc duïng thì moïi vaät phaûi ñöùng yeân.

C. Khi khoâng coøn löïc naøo taùc duïng leân vaät nöõa, thì vaät ñang chuyeån ñoäng thì laäp töùc döøng laïi.

D. Vaät chuyeån ñoäng ñöôïc laø nhôø coù löïc taùc duïng leân noù.

22. Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà tính chaát cuûa khoái löôïng?

a.Khoái löôïng laø ñaïi löôïng voâ höôùng, döông vaø khoâng ñoåi ñoái vôùi moãi vaät.

b.Khoái löôïng coù tính chaát coäng . C.Khoái löôïng ño baèng ñôn vò (kg).


d.Vaät coù khoái löôïng caøng lôùn thì möùc ñoä quaùn tính caøng nhoû vaø ngöôïc laïi.

23.Töø coâng thöùc cuûa ñònh luaät II Newton ta suy ra:

A.Gia toác coù cuøng höông vôùi löïc B.Khoái löôïng cuûa vaät tæ leä vôùi ñoä lôùn cuûa löïc

C.Vaät luoân chuyeån ñoäng theo höôùng cuûa löïc taùc duïng D.Caû 3 keát luaän treân ñeàu ñuùng

24.Tìm phaùt bieåu ñuùng sau ñaây:

A. Khoâng coù löïc taùc duïng, vaät khoâng chuyeån ñoäng B.Ngöøng taùc duïng löïc, vaät seõ döøng laïi

C.Gia toác cuûa vaät nhaát thieát theo höôùng cuûa löïc D.khi taùc duïng löïc leân vaät, vaän toác cuûa vaät taêng

25. Choïn caâu sai trong caùc caâu sau.

a.Troïng löïc coù phöông thaúng ñöùng, coù chieàu töø treân xuoáng. B.Ñieåm ñaët cuûa troïng löïc taïi troïng taâm cuûa vaät.

c.Troïng löôïng cuûa vaät baèng troïng löïc taùc duïng leân vaät lúc vaät ñöùng yeân hoaëc chuyeån ñoäng thaúng ñeàu so vôùi traùi ñaát.

d.Troïng löïc ñöôïc tính bôûi coâng thöùc:

26. Khối lượng của một đồ không ảnh hưởng đến những đại lượng nào, đặc điểm nào sau đây?


a.Gia tốc khi đồ gia dụng chịu tính năng của một lực b.vận tốc khi đồ chịu tính năng của một lực

c.cả phương, chiều cùng độ lớn của lực công dụng lên vật d.Mức tiệm tính của vật.

27. Ñieàu naøo sau ñaây laø sai lúc noùi veà troïng löïc?

a.Troïng löïơng xaùc ñònh bôûi bieãu thöùc phường = mg. B.Ñieåm ñaët cuûa troïng löïc laø troïng taâm cuûa vaät.

Xem thêm: Đề: Kể Lại Câu Chuyện An Đrây Ca Bằng Lời Của Em, Kể Lại Câu Chuyện Nỗi Dằn Vặt Của An

c.Troïng löïc tæ leä nghòch vôùi khoái löôïng cuûa chuùng. D.Troïng löïc laø löïc huùt cuûa traùi ñaát taùc duïng leân vaät.

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn đồ gia dụng lý lớp 10 - xem ngay