Câu hỏi đuôi (Tag Question) là một cấu trúc đặc biệt trong tiếng Anh. Câu hỏi đuôi được sử dụng thông dụng trong các đề thi giờ đồng hồ Anh với cả trong giao tiếp hằng ngày. Cũng chính vì vậy trong bài viết này, usogorsk.com đã tổng hợp các dạng bài tập thắc mắc đuôi đầy đủ nhất. Hi vọng các bạn sẽ dễ dàng chinh phục được phần ngữ pháp về thắc mắc đuôi.

Bạn đang xem: Câu hỏi đuôi bài tập


I. Triết lý về thắc mắc đuôi

1. Định nghĩa thắc mắc đuôi

Câu hỏi đuôi – tag question là một câu hỏi ngắn, được đi cùng sau câu trần thuật để bạn có thể hỏi lại thông tin. Đây là dạng câu hỏi dạng Yes/No Question.

*
*
*
Bài tập về câu hỏi đuôi

Bài tập 1

Điền câu hỏi đuôi thích hợp và những câu sau

She’s from a small town in China, …. ?He’s still sleeping, …. ?We’re late again, …. ?I’m not the person with the tickets, …. ?You vị go khổng lồ school, …. ?The weather is really bad today, …. ?Let’s go for a walk, …. ?They aren’t in Mumbai at the moment, …. ?We won’t be late, …. ?John’s a very good student, …. ?

Bài tập 2

Tìm và sửa lỗi sai trong những câu bên dưới đây

Minh isn’t listening to lớn music, isn’t he?He couldn’t vị her a favour, couldn’t he?I’m late khổng lồ this meeting, am not I?Let’s go out for a walk, will we?Turn off the fans before going out, will you?Don’t forget to repair this car, won’t you?That is his cat, is it?Na should pass her kiểm tra tomorrow, should she?Read my book, will you?After it gets dark, they should leave soon, should they?

Bài tập 3

Điền câu hỏi đuôi thích hợp vào chỗ trống

Nobody called, …. ?She doesn’t work in a hotel, …. ?They will wash the car, …. ?We live in a tiny flat, …. ?We must lock the doors, …. ?David & Julie don’t take Chinese classes, …. ?I often come home late, …. ?I’m right, …. ?She doesn’t cook very often, …. ?So you bought a car, …. ?

Bài tập 4

Chọn lời giải đúng nhất

A. You’re collecting the stamps, are you?

B. You’re collecting the stamps, aren’t you?

C. You’re collecting the stamps, don’t you?

A. This house is very beautiful. It’s very expensive, isn’t it?

B. This house is very beautiful. It’s very expensive, does it?

C. This house is very beautiful. It’s very expensive, is it?

A. You couldn’t lend his friends any money, could you?

B. You couldn’t lend his friends some money, could you?

C. You couldn’t lend his friends any money, couldn’t you?

A. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall you?

B. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall I?

C. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall we?

A. Don’t stay at trang chủ alone, vì chưng you?

B. Don’t stay at trang chủ alone, will you?

C. Don’t stay at trang chủ alone, won’t you?

A. I seldom go khổng lồ bed before 11 a.m, vì chưng I?

B. I seldom go to bed before 11 a.m, don’t I?

C. I seldom go lớn bed before 11 a.m, do you?

A. Everything is OK, is it?

B. Everything is OK, isn’t it?

C. Everything is OK, doesn’t it?

Bài tập 5

1. I am right, _____?

A. Am not I B. Don’t I C. Aren’t I D. Am I

2. The picture cost 3,000 USD, __________ ?

A. Does it B. Did it C. Doesn’t it D. Didn’t it

3. Let’s go lớn the seaside, __________ ?

A.do you B. Shall we C. Vì chưng we D. Will you

4. Everything was cheap then, __________?

A. Wasn’t it B. Weren’t they C. Isn’t it D. Aren’t they

5. You have tea for breakfast, __________ you?

A. Haven’t B. Don’t C. Won’t D have

6. He seldom goes fishing, __________?

A. Doesn’t he B. Is he C. Does he D. Isn’t he

7. He used lớn sell traditional handicrafts, __________?

A. Hasn’t he B. Didn’t he C. Doesn’t he D. Wasn’t he

8. She had to vì chưng the shopping for her neighbor, __________ she?

A. Didn’t B. Hadn’t C. Does D. Isn’t

9. Linda never goes lớn school late, __________ she ?

A. Does B. Doesn’t C. Will D. Won’t

`0. Everyone has equal rights under the law, __________ ?

A. Have they B. Haven’t they C. Bởi they D. Don’t they

11. He isn’t going to like this, ______?

A. Didn’t he B. Did he C. Won’t he D. Is he

Bài tập 6

Điền câu hỏi đuôi phù hợp vào chỗ trống.

We must communicate with you by means of e-mail or chatting, __________ ?Nobody liked the play, __________ ?She’d saved money if she bought fresh food, __________ ?The area was evacuated at once, __________ ?She’s very funny. She’s got a great sense of humor, __________ ?It never works very well, __________ ?Mr.Smith usually remembered his wife’s birthdays, __________ ?Neither of them offered to help you, __________ ?He ought to lớn have made a note of it, __________ ?There’ll be plenty for everyone, __________ ?

Bài tập 7

Let’s go out for dinner tonight, ____________ ?That isn’t Bill driving, ____________ ?Nothing went wrong, ____________ ?There used khổng lồ be trees here, ____________ ?This won’t take long, ____________ ?Don’t cảm biến that button, ____________ ?I’m not too late, ____________ ?Not a very good film, ____________ ?Somebody wanted a drink, ____________ ?They think he’s funny, ____________ ?The fire wasn’t started deliberately ____________ ?

Bài tập 8

Lựa chọn giải đáp đúng A, B, C hoặc D

1. Your brother’s here, ____?

A. Is he

B. Are he

C. Isn’t he

D. Aren’t he

2. Mary wasn’t angry, ____?

A. Was she

B. Is she

C. Wasn’t she

D. Was Mary

3. Susan doesn’t lượt thích oysters, ____?

A. Did she

B. Does she

C. Doesn’t she

D. She does

4. Nothing serious will be expected in the process of building our smart city, ____?

A. Will it

B. Won’t it

C. Will they

D. Won’t they

5. That was Ann on the phone, ____?

A. Was it

B. Was that

C. Wasn’t that

D. Wasn’t it

6. Tom didn’t see her, ____?

A. Did Tom

B. Did he

C. Do Tom

D. Does he

7. Nothing serious will be expected in the process of building our smart city, __________?

A. Will it

B. Won’t it

C. Will they

D. Won’t they

8. Study after study has shown that nature improves human health và well-being, ______?

A. Has it

B. Hasn’t it

C. Doesn’t it

D. Does it

9. I’m not old enough lớn understand the master plan of our city by 2050, __________?

A. Am I

B. Am not I

C. Aren’t I

D. Are you

10. Nobody likes the play, ____?

A. Bởi they

B. Don’t they

C. Didn’t they

D. Did they

Đáp án

Đáp án bài bác 1isn’t sheisn’t hearen’t weam Idon’t you?isn’t itshall weare theywill weisn’t heĐáp án bài bác tập 2isn’t -> is (câu trước cần sử dụng dạng che định nên câu hỏi đuôi sử dụng dạng khẳng định)couldn’t -> could (câu trước sử dụng dạng tủ định nên thắc mắc đuôi sử dụng dạng khẳng định)am not I -> aren’t you (trường hợp đặc biệt của thắc mắc đuôi)will we -> shall we (trường hợp đặc biệt của thắc mắc đuôi)will -> won’t (trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)won’t -> will (trường hợp quan trọng đặc biệt của thắc mắc đuôi)is -> isn’t (câu trước dùng dạng khẳng định nên câu hỏi đuôi dùng dạng bao phủ định)should -> shouldn’t (câu trước sử dụng dạng xác định nên câu hỏi đuôi dùng dạng đậy định)will -> won’t (trường hợp đặc biệt của thắc mắc đuôi)should -> shouldn’t (câu trước cần sử dụng dạng xác minh nên thắc mắc đuôi sử dụng dạng phủ định)Đáp án bài xích tập 3did theydoes shewon’t theydon’t wemustn’t wedo theydon’t Iaren’t I?does shedidn’t youĐáp án bài xích tập 4Chọn B (câu trước sử dụng dạng xác định nên câu hỏi đuôi sử dụng dạng bao phủ định)Chọn A (câu trước sử dụng dạng xác định nên thắc mắc đuôi sử dụng dạng phủ định)Chọn A (câu trước cần sử dụng dạng lấp định nên thắc mắc đuôi sử dụng dạng khẳng định)Chọn C (Let’s + Vinf, shall we? – ngôi trường hợp đặc biệt quan trọng của thắc mắc đuôi)Chọn B (Don’t + Vinf, will you? – trường hợp đặc biệt của câu hỏi đuôi)Chọn A (seldom là dạng lấp định nên thắc mắc đuôi ở dạng khẳng định)Chọn B (Everything + Vs/es, doesn’t/isn’t it? – trường hợp đặc biệt quan trọng của thắc mắc đuôi)Đáp án bài xích tập 5 CCCAAABAABDĐáp án bài bác tập 6mustn’t wedid theycouldn’t shewasn’t ithasn’t shedoes itdidn’t hedid theyshouldn’t hewon’t thereĐáp án bài tập 7shall weis itdid itdidn’t therewill itwill youaren’t Iis itdidn’t theydon’t theywas itĐáp án bài bác tập 8CABADBACCA

III. Tổng thích hợp 100 bài bác tập câu hỏi đuôi trong giờ Anh

usogorsk.comsẽ share “100 bài tập trắc nghiệm câu hỏi đuôi (tag questions) tiếng Anh gồm đáp án“. Tài liệu ôn luyện lí thuyết về câu hỏi, các dạng đặc trưng tag questions được sắp xếp từ cơ bạn dạng đến nâng cao, với những dạng như câu hỏi đuôi với must, may, need, have to, should,…

Tải miễn chi phí tài liệu TẠI ĐÂY

Bài viết đã hỗ trợ cho các bạn kiến thức tổng quan về thắc mắc đuôi.

Xem thêm: Đề Thi Thử Vào Lớp 10 Môn Toán Năm 2014 (P1), Please Wait

Đặc biệt usogorsk.com sẽ tổng đúng theo hơn 100 bài bác tập về thắc mắc đuôi từ cơ bạn dạng đến nâng cấp để các bạn luyện tập. Chúc chúng ta học tập thiệt tốt!