Chúng ta sẽ mày mò về các trường hợp đặc biệt quan trọng của câu thụ động (Câu bao gồm hai tân ngữ, bị động kép,...)


 

*

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT CỦA CÂU BỊ ĐỘNG

 (Special cases of passive voice)

I- bị động với đụng từ gồm 2 tân ngữ

Ta thường gặp một số câu có 2 tân ngữ đi sau cồn từ:

Ví dụ:

- He gave me a book.

Bạn đang xem: Câu bị động đặc biệt

Ta thấy sau đụng từ: “gave” bao gồm 2 tân ngữ là “me” với “a book”. Vào 2 tân ngữ này thì “a book” được điện thoại tư vấn là tân ngữ trực tiếp (trực tiếp chịu tác động của hễ từ “gave” – đưa.) Còn “me” được gọi là tân ngữ loại gián tiếp (không trực tiếp chịu tác động ảnh hưởng của động từ).

Ta hiểu động từ “đưa” ở đây là ta “cầm, nắm” “CÁI GÌ” nghỉ ngơi trên tay rồi đứa “NÓ” mang lại “AI ĐÓ”. Và “CÁi GÌ” tại đây sẽ trực tiếp chịu tác động ảnh hưởng của đụng từ nên gọi là tân ngữ trực tiếp. Còn “AI ĐÓ” ko trực tiếp chịu tác động của đụng từ nên người ta gọi là tân ngữ gián tiếp.

Ta có cấu tạo câu chủ động với rượu cồn từ gồm 2 tân ngữ:

 S + V + Oi + Od

Trong đó: S (subject): chủ ngữ

V (verb): Động từ

Oi (indirect object): tân ngữ loại gián tiếp (Không trực tiếp chịu ảnh hưởng tác động của động từ)

Od (direct object): tân ngữ trực tiếp (Tân ngữ thẳng chịu ảnh hưởng của rượu cồn từ)

Câu bị động sẽ có 2 trường phù hợp như sau:

- TH1: ta rước tân ngữ gián tiếp lên thống trị ngữ trong câu bị động

S + be + VpII + Od

- TH2: Ta đem tân ngữ trực tiếp lên quản lý ngữ vào câu bị động:

S + be + VpII + giới trường đoản cú + Oi

Ví dụ:

- công ty động: She gave me an apple yesterday. (Cô ấy đưa mang lại tôi một quả táo khuyết ngày hôm qua.)

S V Oi Od

 (me: tân ngữ gián tiếp; an apple: tân ngữ trực tiếp)

- Bị động: TH1: I was given an apple yesterday. (Tôi được cho 1 quả táo khuyết ngày hôm qua)

S be VpII Od


Ta mang tân ngữ loại gián tiếp lên quản lý ngữ nên “me” chuyển thành “I”.

TH2: An apple was given to lớn me yesterday. (Một quả táo được đưa mang đến tôi ngày hôm qua.)

S be VpII

Ta mang tân ngữ trực tiếp “an apple” lên thống trị ngữ với sau rượu cồn từ phân trường đoản cú 2 ta áp dụng giới từ bỏ “to”.

Ví dụ 2:

- Her mother bought her a book yesterday.

S V Oi Od

-> She was bought a book yesterday.

S be VpII Od

-> A book was bought for her yesterday.

S be VpII giới trường đoản cú Oi

II- tiêu cực với rượu cồn từ khuyết thiếu

Các cồn từ khuyết thiếu hụt (modal verb)O: Can, could, would, should, may, might, need, must, ought to

Chủ đụng : S + Modal V + V(nguyên thể) + O

Bị động: S + modal V + be + VpII + (+ by + O)

Ví dụ:

- công ty động: She can speak English fluently.

- Bị động: English can be spoken fluently.

III- tiêu cực với “be going to”

Chủ động: S + be + going to lớn + V + O

Bị động: S + be + going to lớn + be + VpII + (by + O)

Ví dụ:


- My father is going to do the gardening.

-> The gardening is going to be done by my father.

IV- tiêu cực với câu bổn phận thức

Ta thường gặp gỡ các câu nhiệm vụ thức như:

- Close the door! (Đóng cửa ngõ vào)

V O

- xuất hiện the book! (Mở sách ra)

V O

Ta thấy kết cấu của của câu nhiệm vụ thức đó là:

Dạng nhà động: V + O

Bị động: S + should/must + be + V-pII

Ví dụ:

- nhà động: Clean the floor! (Hãy vệ sinh sàn nhà đi!)

- Bị động: The floor should be cleaned! (Sàn nhà yêu cầu được lau đi)

V- cấu trúc bị rượu cồn với chủ ngữ đưa “it”.

It + be + adj + (for sb) + to vì chưng st

-> It + be + adj + for st khổng lồ be done

Ví dụ:

- It is easy to lớn make this cake.

-> It is easy for this exercise khổng lồ be made.

VI- kết cấu câu thụ động với “make”, “let”, “have”, “get”

Ta có:

* Make sb bởi vì st -> Make st done (by sb): bắt ai đó làm cho gì

Ví dụ:

- I made my son clean the floor.

-> I made the floor cleaned by my son.

* Let sb do st -> let st done (by sb): mang đến phép, làm cho ai đó làm cho gì

Ví dụ:


My father let me cook the dinner yesterday.

-> My father let the dinner cooked by me yesterday.

* Have to vì chưng st -> St have lớn be done: đề xuất làm gì

Ví dụ:

- My mother has khổng lồ wash the clothes every day.

-> The clothes have to be washed by my mother every day.

* Have sb vì chưng st -> have st done (by sb): nhờ ai đó làm gì

- I have the hairdresser cut my hair every month.

-> I have my hair cut by the hairdresser every month.

* Get sb to vị st -> get st done (by sb): nhờ ai đó làm cho gì

- She got her father turn on the TV.

-> She got the TV turned on by her father.

VII- thụ động kép

1. Lúc V1 phân chia ở những thì bây giờ như hiện tại đơn, bây giờ tiếp diễn, hiện tại hoàn thành.

S1 + V1 + that + S2 + V + …

* TH1: It is + V1-pII that + S2 + V + …

* TH2: khi V2 phân chia ở thì lúc này đơn hoặc tương lai đơn

S2 + is/am/are + V1-pII + to lớn + V2(nguyên thể) +….

* TH3: lúc V2 phân chia ở thì vượt khứ solo hoặc hiện tại hoàn hành

 S2 + is/am/are + V1-pII + to have + V2-PII + …

Ví dụ:

They think that she works very hard.

-> It is thought that she works very hard.


-> She is thought khổng lồ work very hard.

They think that she worked very hard last year.

-> It is thought that she worked very hard last year.

-> She is thought to lớn have worked very hard last year.

2. Lúc V1 phân chia ở các thì thừa khứ (quá khứ đơn, thừa khứ tiếp diễn, vượt khứ hoàn thành).

S1 + V1 + that + S2 + V + ….

* TH1: It was + V1-pII + that + S2 + V + …

* TH2: khi V2 phân chia ở thì vượt khứ đơn:

S2 + was/were + V1-pII + lớn + V2 (nguyên thể) + …

* TH3: lúc V2 phân chia ở thì thừa khứ trả thành:

S2 + was/ were + V1-pII + to + have + V2-pII + …

Ví dụ:

People said that she was very kind.

-> It was said that she was very kind.

-> She was said to be very kind.

People said that she had been very kind.

-> It was said that she had been very kind.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Chuyển Động Thẳng Đều Chọn Lọc, Có Đáp Án, Bài Tập Chuyển Động Thẳng Đều Dạng 2

-> She was said khổng lồ have been very kind.

Tải về