Cách cân bằng phản ứng thoái hóa khử nhanh nhất có lẽ luôn luôn là vấn đề mà các bạn học sinh lưu trung ương nhất. Để cân bằng phản ứng không chỉ cần sự tỉ mỉ, tư duy nhưng cần cả một số mẹo.

Bạn đang xem: Cách cân bằng phản ứng oxi hóa khử nhanh nhat

*

1.Cách cân bằng phản ứng thoái hóa khử nhanh nhất

Nội dung 1: Số oxi hoá, phương pháp tính số lão hóa của nguyên tố trong những hợp chất hóa học

Số oxi hóa của một nguyên tố vào phân tử là số điện tích của nguyên tử đó trong công thức hóa học, tức hiểu rằng liên kết giữa các nguyên tử nguyên tố trong phân tử là liên kết ion.

Quy tắc xác định số lão hóa của các chất:

- trong đơn chất, số oxi hóa nguyên tố là 0.

-Tổng những số oxi hoá của các nguyên tử trong công thức phân tử (trung hoà điện) bằng 0.

-Tổng những số oxi hoá của những nguyên tử nguyên tố trong một ion phức tạp bằng điện tích của ion đó.

-Khi tham gia vào phân tử, số oxi hoá của 2 nguyên tố cơ bản bao gồm trị số ko đổi: H là +1, O là -2 …

Lưu ý: Dấu của số oxi hoá đặt trước nhỏ số, và dấu của điện tích ion đặt sau bé số (số oxi hóa Fe+3 ; Ion sắt (III) ghi: Fe3+. Đây là lưu ý quan lại trọng trong cân bằng phản ứng oxi hóa khử.

*
*

Nội dung 2: những phương pháp cân nặng bằng phản ứng oxi hoá khử

Phương pháp 1: Phương pháp cân nặng bằng đại số đơn giản

-Nguyên tắc khi cân bằng: Số nguyên tử của mỗi nguyên tố nằm ở hai vế luôn bằng nhau.

-Quy trình cân nặng bằng: Đặt ẩn số là các hệ số hợp thức. Cần sử dụng định luật bảo toàn khối lượng để cân nặng bằng nguyên tố với lập phương trình đại số.

Ví dụ: a FeS2 + b O2→ c Fe2O3 + d SO2

Ta có: sắt : a = 2c

S : 2a = d

O : 2b = 3c + 2d

Chọn c = 1 thì a=2, d=4, b = 11/2

Nhân tất cả hai vế với 2 ta được phương trình mới

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

*

Phương pháp 2: Sử dụng theo phương pháp cân nặng bằng electron

Nguyên tắc: dựa vào sự bảo toàn số electron nghĩa là tổng số electron của chất khử cho luôn luôn luôn bằng tổng số electron chất lão hóa nhận.

Các bước cân bằngcân bằng phản ứng oxi hoá khử

-Bước 1: kết thúc sơ đồ phản ứng với các nguyên tố có sự cố gắng đổi số oxi hóa.

-Bước 2: trả thiện các quá trình: khử (cho electron), oxi hóa (nhận electron).

-Bước 3:Cân bằng electron: nhân hệ số để:

Tổng số electron cho = tổng số electron nhận.

(tổng số oxi hóa giảm = tổng số oxi hóa tăng).

-Bước 4: cân bằng nguyên tố không cố đổi số oxi hoá :

kim loại (ion dương):gốc axit (ion âm).môi trường (axit, bazơ).nước (cân bằng H2O để cân bằng hiđro).

-Bước 5: Kiểm soát số nguyên tử oxi ở 2 vế (phải bằng nhau).

Ví dụ:

Fe + H2SO4 đặc lạnh → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe0 → Fe+3 + 3e

1 x 2Fe0 → 2Fe+3 + 6e

3 x S+6 + 2e → S+4

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H20

Phương pháp số 3: phương pháp cân bằng phương trình lão hóa khử theo ion – electron:

Đối tượng áp dụng: sử dụng vào các quá trình diễn ra trong số dung dịch, bao gồm sự xuất hiện của môi trường (H2O, dung dịch axit, bazơ tham gia).

Các nguyên tắc cơ bản áp dụng:

Trường hợp phản ứng tất cả axit tham gia: mặt nào của phương trình thừa O phải thêm H+ để tạo H2O với ngược lại.Trường hợp phản ứng có bazơ tham gia: mặt nào của phương trình thừa O phải thêm H2O để tạo ra OH-

Các bước tiến hành:

-Bước 1: Tách những ion, tính số các nguyên tố có số oxi hóa nuốm đổi sau đó viết các nửa phản ứng oxi hóa – khử.

-Bước 2: cân nặng bằng các bán phản ứng:

+ cân bằng số nguyên tử của nguyên tố ở hai vế vào phương trình

+Thêm H+ hoặc OH-

+Thêm H2O để làm cho đảm bảo cân nặng bằng số nguyên tử H

+Tính toán sao để cho số nguyên tử oxi ở 2 vế phải cân nặng bằng.

+Tiếp theo là cân bằng điện tích: thêm electron vào mỗi nửa phản ứng để cân nặng bằng điện tích vào phương trình

-Bước 3: cân nặng bằng electron: tiến hành nhân hệ số để:

Tổng số electron mang lại = tổng số electron nhận.

(tổng số oxi hóa giảm = tổng số oxi hóa tăng).

-Bước 4: Cộng tổng các nửa phản ứng ta có phương trình ion thu gọn.

-Bước 5: Để chuyển phương trình dạng ion thu gọn thành phương trình ion đầy đủ và phương trình phân tử cần cộng vào 2 vế những lượng bằng nhau các cation hoặc anion để bù trừ điện tích ta cân bằng được phản ứng lão hóa khử.

+ Đặt hệ số để cân bằng: 2P + 5/2O2→ P2O5

+ Nhân các hệ số với mẫu số chung nhỏ nhất để khử các phân số. Ỏ đây nhân 2.

2.2P + 2.5/2O2→ 2P2O5

hay 4P + 5O2→ 2P2O5

Phương pháp số 4. Phương pháp nguyên tử nguyên tố

Đây là một phương pháp khá đơn giản. Khi cân bằng ta cố ý viết các đơn chất khí (H2, O2, C12, N2…) dưới dạng nguyên tử riêng biệt biệt rồi lập luận qua một số bước.

Ví dụ: cân nặng bằng phản ứng p + O2 → P2O5

Ta viết: phường + O → P2O5

Để tạo thành 1 phân tử P2O5cần 2 nguyên tử p. Và 5 nguyên tử O:

2P + 5O –> P2O5

Nhưng phân tử oxi bao giờ cũng gồm nhị nguyên tử, như vậy nếu lấy 5 phân tử oxi tức là số nguyên tử oxi tăng lên gấp 2 thì số nguyên tử p. Và số phân tử P2O5cũng tăng lên gấp 2, tức 4 nguyên tử p. Và 2 phân tử P2O5

Do đó: 4P + 5O2–> 2P2O5

Phương pháp số5: Phương pháp hóa trị tác dụng

Hóa trị tác dụng là hóa trị của team nguyên tử tốt nguyên tử của các nguyên tố vào chất tham gia cùng tạo thành trong PUHH.

Áp dụng phương pháp này cần tiến hành những bước sau:

+ Xác định hóa trị tác dụng:

II – I III – II II-II III – I

BaCl2+ Fe2(SO4)3→ BaSO4+ FeCl3

Hóa trị tác dụng lần lượt từ trái qua phải là:

II – I – III – II – II – II – III – I

Tìm bội số bình thường nhỏ nhất của những hóa trị tác dụng:

BSCNN(1, 2, 3) = 6

+ Lấy BSCNN chia cho các hóa trị ta được những hệ số:

6/II = 3, 6/III = 2, 6/I = 6

Thay vào phản ứng:

3BaCl2+ Fe2(SO4)3→ 3BaSO4+ 2FeCl3

Dùng phương pháp này sẽ củng cố được khái niệm hóa trị, cách tính hóa trị, nhớ hóa trị của những nguyên tố thường gặp.

Phương pháp số 6: Phương pháp dùng hệ số phân số

Đặt những hệ số vào những công thức của những chất gia nhập phản ứng, ko phân biệt số nguyên hay phân số làm thế nào để cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở nhì vế bằng nhau. Sau đó khử mẫu số chung của tất cả những hệ số.

Ví dụ: p + O2–> P2O5

Phương pháp số 7: Phương pháp “chẵn – lẻ”

Một phản ứng sau khi đã cân bằng thì số nguyên tử của một nguyên tố ở vế trái bằng số nguyên tử nguyên tố đó ở vế phải. Bởi vậy nếu số nguyên tử của một nguyên tố ở một vế là số chẵn thì số nguyên tử nguyên tố đó ở vế kia phải chẵn. Nếu ở một công thức như thế nào đó số nguyên tử nguyên tố đó còn lẻ thì phải nhân đôi.

Ví dụ: FeS2+ O2→ Fe2O3+ SO2

Ở vế trái số nguyên tử O2là chẵn với bất kỳ hệ số nào. Ở vế phải, trong SO2oxi là chẵn nhưng vào Fe2O3oxi là lẻ phải phải nhân đôi. Từ đó cân nặng bằng tiếp các hệ số còn lại.

Xem thêm: Những Trường Đào Tạo Ngôn Ngữ Anh Hàng Đầu Hiện Nay, Gợi Ý Các Trường Có Ngành Ngôn Ngữ Anh

2Fe2O3→ 4FeS2→ 8SO2+ 11O2

Đó là thứ tự suy ra các hệ số của các chất. Cụ vào PTPU ta được:

4FeS2+ 11O2 → 2Fe2O3+ 8SO2

Phương pháp số8: Phương pháp xuất phát từ nguyên tố chung nhất

Chọn nguyên tố tất cả mặt ở nhiều hợp chất nhất vào phản ứng để bắt đầu cân nặng bằng hệ số các phân tử.

Ví dụ: Cu + HNO3→ Cu(NO3)2+ NO + H2O

Nguyên tố gồm mặt nhiều nhất là nguyên tố oxi, ở vế phải bao gồm 8 nguyên tử, vế trái có 3. Bội số bình thường nhỏ nhất của 8 với 3 là 24, vậy hệ số của HNO3là 24 /3 = 8

Ta gồm 8HNO3→ 4H2O + 2NO (Vì số nguyên tử N ở vế trái chẵn)