Trình giải toán Tiger Algebra

Có phải bạn đang tìm kiếm...

*Bạn đang xem: Bội chung nhỏ nhất của 4 và 6

*
*
*
*

*
*
*
*

Chúng tôi cho là bạn đã viết:

lcm(4,6,0)

Đây là bài toán về bội chung nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.


Bội chung nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố

1. Tìm các thừa số nguyên tố của 4

*Xem thêm: Bảng Nguyên Tử Khối Của Các Nguyên Tố Hóa Học Chuẩn Và Đầy Đủ Nhất

Sơ đồ cây của các thừa số nguyên tố của 4: 2 và 2

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3) trong quá trình tìm thừa số của các số đã cho: