Dạng này chủ yếu gặp ở trường hợp: Kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dd muối+ Nếu khối lượng kim loại sau pư > khối lượng kim loại trước pư: độ tăng khối lượng


Bạn đang xem: Bài toán tăng giảm khối lượng kim loại lớp 9


Dx = mKL(sau pư) – mKL(trước pư) + Nếu khối lượng kim loại sau pư Dx = mKL(trước pư) – mKL(sau pư)Với giả thiết toàn bộ kim loại giải phóng ra sau phản ứng bám lên thanh kim loại ban đầu*Lưu ý: Trong các kim loại chỉ có Hg ở trạng thái lỏng nên khi sinh ra sau phản ứng không bám lên thanh kim loại ban đầuBài 1
: Cho một miếng nhôm nặng 20 g vào 400 ml dd CuCl2 0,5M. Khi nồng độ dd CuCl2 gảm 25% thì lấy miếng nhôm ra rửa sạch, sấy khô cân nặng bao nhiêu g? giả sử Cu bám hết vào miếng nhômBài 2: Nhúng một miếng Al kim loại nặng 10 g vào 500 ml dd CuSO4 0,4M. Sau một thời gian lấy miếng Al ra, rửa sạch ,sấy khô cân nặng 11,38 ga, Tính khối lượng Cu thoát ra bám vào miếng Alb, Tính CM các chất sau phản ứng
*
Bài 3
: Hai miếng Zn có cùng khối lượng 100 g. Miếng thứ nhất nhúng vào 100 ml dd CuSO4 dư, miếng thứ hai nhúng vào 500 ml dd AgNO3 dư. Sau một thời gian lấy hai miếng Zn khỏi dd nhận thấy miếng thứ nhất giảm 0,1 % khối lượng, nồng độ mol của các muối Zn trong 2 dd bằng nhau. Hỏi miếng Zn thứ 2 thay đổi thế nào?
*
*
*
Bài 6
: Nhúng một thanh Zn vào dd chứa hỗn hợp 3,2 g CuSO4 và 6,24 g CdSO4. Hỏi sau khi Cu và Cd bị đẩy hoàn toàn khỏi dd thì khối lượng thanh Zn tăng hay giảm bao nhiêu?Giải:
*
Bài 7
: Dung dịch A chứa 8,32 g CdSO4. Nhúng một thanh Zn vào dd A. Sau khi tất cả Cd bị đẩy ra và bám hết vào thanh Zn người ta nhận thấy khối lượng thanh Zn tăng lên 2,35%. Xác định khối lượng thanh Zn lúc đầu.
*
Bài 8
: 1, R,X,Y là các kim loại hóa trị II.

Xem thêm: What Are Bay Leaf Modern Indian Cuisine & Bar, Guide To Bay Leaves

NTK tương ứng là r,x,y . Nhúng 2 thanh kim loại R cùng khối lượng vào 2 dd muối nitrat của X và Y người ta nhận thấy khi số mol muối nitrat của R trong 2 dd bằng nhau thì khối lượng thanh thứ nhất giảm a% và thanh thứ 2 tăng b% ( giả sử các kim loại X và Y bám vào thanh R).- Lập biểu thức tính r theo x,y,a,b- áp dụng: X là Cu, Y là Pb, a = 0,2%, b = 28,4%2, Lập biểu thức tính R đối với trường hợp R là kim loại hóa trị III, X hóa trị I, Y hóa trị II, thanh thứ nhất tăng a%, thanh thứ 2 tăng b%, các đk khác như câu 1.Giải:
*
*