Câu hỏi 1 : trạng thái cơ bản, thông số kỹ thuật e lớp bên ngoài cùng của nguyên tử nhân tố X là 3s2. Số hiệu nguyên tử của X là:

A 11B 12C 13D 14

Câu hỏi 2 : Kali (K) tất cả Z = 19. Thông số kỹ thuật electron của ion K+ là:

A 1s22s22p6. B 1s22s22p63s1. C 1s22s22p63s23p6. D 1s22s22p63s23p64s1.

Bạn đang xem: Bài tập cấu hình electron nguyên tử


Phương pháp giải:

1. Viết cấu hình e của K

2. Từ thông số kỹ thuật e của K ta bớt 1e lớp / phân lớp bên ngoài cùng thu được thông số kỹ thuật của K+


Lời giải bỏ ra tiết:

Cấu hình e của K (Z = 19) là: 1s22s22p63s23p6

=> cấu hình e của K+: 1s22s22p63s23p64s1

Đáp án C


Câu hỏi 3 : Nitơ (N) gồm Z = 7. Cấu hình electron của ion N3- là:

A 1s22s22p3. B 1s22s22p6. C 1s22s22p63s23p3. D 1s22s22p63s23p6.
Phương pháp giải:

1. Viết thông số kỹ thuật e của

2. Từ cấu hình e của N ta thêm 3e thu được thông số kỹ thuật e của N3-


Câu hỏi 4 : thông số kỹ thuật electron của Cu (Z = 29) là:

A 1s22s22p63s23p6d94s2. B 1s22s22p63s23p63d104s1.C 1s22s22p63s23p64s23d9. D 1s22s22p63s23p64s13d10.
Phương pháp giải:

Cách viết thông số kỹ thuật electron:

1. Khẳng định số electron của nguyên tử.

2. Các electron được phân bổ lần lượt vào những phân lớp theo chiều tăng của tích điện trong nguyên tử (1s 2s 2p 3s 3p 4s 3 chiều 4p 5s …) và tuân theo phép tắc sau: phân lớp s chứa buổi tối đa 2e; phân lớp phường chứa về tối đa 6e; phân lớp d chứa về tối đa 10e; phân lớp f chứa về tối đa 14e.

3. Viết thông số kỹ thuật electron màn biểu diễn sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau (1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p…).

Chú ý: Ở Cu (Z = 29) với Cr (Z = 24) có hiện tượng lạ nhảy e nhằm đạt trạng thái bão hòa hoặc nửa bão hòa.


Lời giải bỏ ra tiết:

Cấu hình e theo phân mức năng lượng:

1s22s22p63s23p64s23d9

Hiện tượng nhảy 1e từ phân lớp 4s sang 3d để phân lớp 3d đạt trạng thái bão hòa => 1s22s22p63s23p64s13d10

Vậy thông số kỹ thuật e của Cu là: 1s22s22p63s23p63d104s1

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 5 : thông số kỹ thuật electron của ion Fe3+ (Z = 26) là:

A 1s22s22p63s23p63d64s2. B 1s22s22p63s23p63d5.C 1s22s22p63s23p63d34s2. D 1s23s22p63s23p63d6.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

1. Viết cấu hình e của Fe

2. Từ thông số kỹ thuật e của sắt ta bớt 3e từ bên cạnh vào vào thu được thông số kỹ thuật e của Fe3+


Lời giải bỏ ra tiết:

Fe có thông số kỹ thuật e: 1s22s22p63s23p63d64s2

=> cấu hình e của Fe3+: 1s22s22p63s23p63d5

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 6 : Số yếu tố có thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài cùng là 4s1 là:

A 1B 2C 3 chiều 4

Đáp án: C
Phương pháp giải:


Lời giải chi tiết:

Các nhân tố này đề nghị thuộc chu kỳ 4.

- nếu thuộc nhóm A thì nguyên tố này có lớp e quanh đó cùng 4s1

1s22s22p63s23p64s1 Z =19 chu kỳ 4nhóm IA

- giả dụ thuộc team B: (n−1)dansb, 3da4s1 trường đúng theo này xảy ra khi a = 5 hoặc a = 10.

Cấu hình đầy đủ

1s22s22p63s23p63d54s1 Z=24 chu kì 4 đội VIB

1s22s22p63s23p63d104s1 Z=29 chu kì 4 team IB

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 7 : Có những cặp nguyên tử với cấu hình electron hóa trị dưới đây:

(X) X1: 4s1 cùng X2: 4s24p5

(Y) Y1: 3d24s2 và Y2: 3d14s2

(Z) Z1: 2s22p2 và Z2: 3s23p4

(T) T1: 4s2 cùng T2: 2s22p5

Kết luận nào sau đây không đúng ?

A liên kết giữa X1 và X2 là liên kết ion.B link giữa Y1 và Y2 là links kim loại.C links giữa Z1 và Z2 là liên kết cộng hóa trị.D links giữa T1 và T2 là links cộng hóa trị.

Đáp án: D
Phương pháp giải:


Lời giải chi tiết:

(X) X1 thuộc nhóm IA là kim loại điển hình, X2 thuộc đội VIIA là phi kim điển hình => links ion

=> A đúng (Y) Y1 với Y2 là 2 kim loại thuộc nhóm kim loại chuyển tiếp, nên liên kết giữa chúng là liên kết kim loại

=> B đúng (Z) Z1 thuộc team IVA, Z2 thuộc nhóm VIA => liên kết cộng hóa trị

=> C đúng (T) T1 thuộc đội IIA là sắt kẽm kim loại điển hình, T2 thuộc nhóm VIIA là phi kim điển hình nổi bật => liên kết ion => D sai

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 8 : thông số kỹ thuật electron của yếu tắc Cl (Z = 17) là

A 1s22s22p63s33p4.B 1s22s22p63s23p5.C 1s22s22p63s53p2.D 1s22s22p63s43p3.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

- Quy ước giải pháp viết cấu hình electron nguyên tử:

+ Số thứ tự lớp electron bằng các chữ số: 1, 2, 3

+ Phân lớp được kí hiệu bằng chữ cái thường: s, p, d, f

+ Số electron trong phân lớp được ghi bởi chỉ số ở phía trên bên phải kí hiệu của phân lớp: s2, p6, d10…

- bí quyết viết cấu hình electron nguyên tử:

+ khẳng định số electron của nguyên tử.

+ những electron được phân bố theo thứ tự tăng dần các mức năng lượng AO, tuân theo những nguyên lí Pau-li, nguyên lí vững bền và phép tắc Hun.

+ Viết thông số kỹ thuật electron theo thứ tự các phân lớp trong 1 lớp và theo sản phẩm tự của các lớp electron.

+ lưu giữ ý: các electron được phân bố vào những AO theo phân mức tích điện tăng dần và gồm sự chèn nút năng lượng. Mặc dù nhiên, khi viết cấu hình electron, những phân mức tích điện cần được bố trí lại theo từng lớp.


Lời giải chi tiết:

Cấu hình electron của thành phần Cl (Z = 17) là 1s22s22p63s23p5.

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 9 : cấu hình electron của nguyên tố sắt (Z = 26) là

A 1s22s22p63s23p63d64s2.B 1s22s22p63s23p63d8.C 1s22s22p63s23p64s24p6.D 1s22s22p63s23p63d54s24p1.

Đáp án: A
Phương pháp giải:

- Quy ước biện pháp viết cấu hình electron nguyên tử:

+ Số sản phẩm tự lớp electron bằng các chữ số: 1, 2, 3

+ Phân lớp được kí hiệu bằng chữ cái thường: s, p, d, f

+ Số electron vào phân lớp được ghi bởi chỉ số ở phía bên trên bên đề xuất kí hiệu của phân lớp: s2, p6, d10…

- cách viết cấu hình electron nguyên tử:

+ khẳng định số electron của nguyên tử.

+ những electron được phân bố theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần những mức tích điện AO, tuân theo những nguyên lí Pau-li, nguyên lí vững chắc và luật lệ Hun.

+ Viết cấu hình electron theo máy tự những phân phần trong 1 lớp và theo sản phẩm tự của các lớp electron.

+ lưu giữ ý: những electron được phân bổ vào những AO theo phân mức tích điện tăng dần dần và có sự chèn nút năng lượng. Tuy nhiên, khi viết cấu hình electron, những phân mức tích điện cần được thu xếp lại theo từng lớp.


Lời giải đưa ra tiết:

Cấu hình electron của nguyên tố sắt (Z = 26) là 1s22s22p63s23p63d64s2.

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 10 : thông số kỹ thuật electron của ion Mg2+ (Z = 12) là

A 1s22s22p63s2.B 1s22s22p6.C  1s22s22p8.D 1s22s22p63s23p2.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

1. Viết thông số kỹ thuật e nguyên tử của Mg

2. Vứt đi 2e phần ngoài cùng thu được cấu hình e của ion Mg2+


Lời giải chi tiết:

Cấu hình e của Mg: 1s22s22p63s2

→ Mg2+có cấu hình e: 1s22s22p6

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 11 : Số electron phần bên ngoài cùng của các nguyên tố bao gồm Z = 19, Z = 16 cùng Z = 18 thứu tự là:

A 1, 4, 6.B 1, 6, 8.C 2, 6, 8.D 2, 4, 6.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

Viết thông số kỹ thuật e nguyên tử của từng nguyên tử từ đó xác minh được số e lớp bên ngoài cùng.


Lời giải bỏ ra tiết:

Z = 19: 1s22s22p63s23p64s1 → 1e lớp ngoài cùng

Z = 16: 1s22s22p63s23p4 → 6e phần bên ngoài cùng

Z = 18: 1s22s22p63s23p6 → 8e phần bên ngoài cùng

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 12 : nhân tố T có cấu hình electron phần bên ngoài cùng là 3p5. Số đơn vị điện tích phân tử nhân của T là

A 15.B 17.C 7.D 9.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

Viết cấu hình e nguyên tử của nguyên tố theo đúng quy tắc từ bỏ đó khẳng định được số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân.


Lời giải đưa ra tiết:

Cấu hình của T là: 1s22s22p63s23p5

=> Số đơn vị điện tích hạt nhân là 17.

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 13 : gồm bao nhiêu yếu tắc có cấu hình electron lớp bên ngoài cùng là 4s1?

A 1.B 2.C 3.D 11.

Đáp án: C
Phương pháp giải:

Viết thông số kỹ thuật e nguyên tử của từng nguyên tử trường đoản cú đó khẳng định được thông số kỹ thuật e lớp ngoài cùng.


Lời giải bỏ ra tiết:

Các yếu tắc có cấu hình electron phần bên ngoài cùng 4s1 là:

3s23p64s1; 3s23p63d54s1; 3s23p63d104s1

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 14 : nguyên tố X có cấu hình electron phần ngoài cùng là 3p4. Số đơn vị điện tích hạt nhân của X là:

A 8.B 16.C 6.D 14.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

- Viết thông số kỹ thuật e khá đầy đủ của X dựa vào thông số kỹ thuật e phần bên ngoài cùng

- xác minh số đơn vị điện tích hạt nhân: Z = số e


Lời giải bỏ ra tiết:

X có cấu hình e lớp bên ngoài cùng là 3p4

⟹ cấu hình e không thiếu thốn của X: 1s22s22p63s23p4

⟹ Số đơn vị điện tích hạt nhân: Z = 16

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 15 : cho những nhận định sau về thông số kỹ thuật electron:

(1) những electron được điền từ bỏ phân lớp gồm mức tích điện cao cho tới phân lớp có mức năng lượng thấp.

(2) các electron về tối đa vào phân lớp s và p. Lần lượt là một trong và 3.

(3) những electron được sắp xếp vào các obitan làm thế nào cho số electron đơn lẻ là khủng nhất.

(4) những electron trong cùng một obitan cùng quay theo một trục với một chiều xác định.

Số nhận định đúng chuẩn là

A 1.B 2.C 3.D 4.

Đáp án: A
Phương pháp giải:


Lời giải chi tiết:

(1) Sai. Yêu cầu điền từ phân lớp gồm mức năng lượng thấp mang đến cao.

(2) Sai. Số e buổi tối đa trong phân lớp s và phường lần lượt là 2 và 6.

(3) Đúng.

(4) Sai. Những e trong và một obitan hoàn toàn có thể quay theo chiều ngược nhau.

Vậy có 1 nhận định đúng.

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 16 : Cation M2+ có thông số kỹ thuật e phân phần ngoài cùng là 2p6, thông số kỹ thuật e của nguyên tử M là

A 1s22s22p6.B 1s22s22p63s1.C 1s22s22p63s2.D 1s22s22p4.

Đáp án: C
Phương pháp giải:

Từ thông số kỹ thuật của ion M2+ ta thêm 2e vào lớp bên ngoài cùng thu được thông số kỹ thuật e nguyên tử.


Lời giải bỏ ra tiết:

Cấu hình e của nguyên tử M là 1s22s22p63s2.

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 17 : Ion A2+ có thông số kỹ thuật e cùng với phân lớp sau cùng là 3d9. Thông số kỹ thuật e của nguyên tử A là

A 3d94s2.B 3d104s1.C 3d94p2.D 4s23d9.

Đáp án: B
Phương pháp giải:

Từ thông số kỹ thuật e của ion A2+ suy ra cấu hình e của A.


Lời giải bỏ ra tiết:

Cấu hình e của ion A2+: 3d9

→ cấu hình e của A: 3d104s1

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 18 : Ở tâm trạng cơ bản, tổng cộng e trong số phân lớp s của một nguyên tử có số hiệu 13 là

A 2.B 4.C 6.D 7.

Đáp án: C
Phương pháp giải:

- Viết thông số kỹ thuật e nguyên tử

- Tính tổng những e thuộc phân lớp s


Lời giải đưa ra tiết:

Z = 13: 1s22s22p63s23p1

→ tất cả 6 e trực thuộc phân lớp s

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 19 : Một cation Rn+ có cấu hình electron làm việc phân lớp ngoài cùng là 2p6. Thông số kỹ thuật electron nghỉ ngơi phân phần ngoài cùng của nguyên tử R hoàn toàn có thể là

A 3s2.B 3p1.C 3s1.D A, B, C hồ hết đúng.

Đáp án: D
Phương pháp giải:

Ion Rn+ thì n = 1, 2, 3.

Từ kia xét các trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra.


Lời giải chi tiết:

Có những trường hòa hợp sau:

TH1: R+: 1s22s22p6 → R: 1s22s22p63s1

→ phân phần ngoài cùng là 3s1

TH2: R2+: 1s22s22p6 → R: 1s22s22p63s2

→ phân lớp bên ngoài cùng là 3s2

TH3: R3+: 1s22s22p6 → R: 1s22s22p63s23p1

→ phân lớp bên ngoài cùng là 3p1

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 20 : Nguyên tử nhân tố M có phân bổ electron sống phân lớp tất cả năng lượng tối đa là 3d6. Tổng số electron của nguyên tử M là

A 24.B 25.C 26.D 27.

Đáp án: C
Phương pháp giải:

- Viết sự phân bố e theo phân nấc năng lượng

- Viết thông số kỹ thuật e 

- xác minh tổng số e trong nguyên tử


Lời giải đưa ra tiết:

Do phân lớp gồm mức năng lượng cao nhất là 3d6 

→ Sự phân bổ e theo phân mức năng lượng: 1s22s22p63s23p64s23d6

→ cấu hình e của M là: 1s22s22p63s23p63d64s2 

Vậy tổng số e của nguyên tử M là 26.

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 21 : Nguyên tử của thành phần A tất cả phân phần bên ngoài cùng là 3p. Tổng electron ở những phân lớp p là 9. Yếu tố A là:

A S(Z=16) B Si(Z=12) C P(Z=15) D  Cl(Z=17)

Đáp án: C
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án C

Cấu hình e : 1s22s22p63s23p3


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 22 : cấu hình của phân lớp electron tất cả mức năng lượng cao nhất của nguyên tử 20X là:

A 3d2 B  3p6 C 3p4 D 4s2 .

Đáp án: D
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án D

Cấu hình e : 1s22s22p63s23p64s2


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 23 : nhân tố S (Z=16) dìm thêm 2e thì thông số kỹ thuật e tương ứng của nó là bao nhiêu:

A (1s^22s^22p^63s^1)B (1s^22s^22p^6)C (1s^22s^22p^63s^3)D (1s^22s^22p^63s^23p^6)

Đáp án: D
Phương pháp giải:

Nguyên tử dìm thêm electron đang nhận thêm vào lớp bên ngoài cùng


Lời giải chi tiết:

Cấu hình e cơ phiên bản của yếu tắc S (Z=16):(1s^22s^22p^63s^23p^4)

Khi nhận thêm 2e, thông số kỹ thuật e của là:(1s^22s^22p^63s^23p^6)

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 24 : Nguyên tử của nguyên tố A có thông số kỹ thuật electron ở phân lớp ngoài cùng là 3d6. Số hiệu nguyên tử của A là:

A 26 B 6 C 20 D 24 

Đáp án: A
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án A

Electron cuối cùng được xắp vào phân lớp 3d => 4s phải được xắp đầy bắt đầu đến 3d

=> 1s22s22p63s23p63d64s2 => bao gồm 26 e => số hiệu 26 


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 25 : Ion X2- với M3+ số đông có cấu hình electron là 1s22s22p6 . X, M là đều nguyên tử nào tiếp sau đây ?

A F, Ca B O, Al C  S, Al D O, Mg

Đáp án: B
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án B

X2- : 1s22s22p6 => X : 1s22s22p4 ( X thừa nhận thêm 2 electron để chế tạo ra thành X2- ) : X là O

M3+ : 1s22s22p6 => M : 1s22s22p63s23p1 ( M bị thiếu tính 3 electron chế tạo ra thành M3+ ) M là Al 


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 26 : thông số kỹ thuật của Ar là 1s22s22p63s23p6. Vậy thông số kỹ thuật electron tựa như của Ar là:

A  F- B Mg2+ C  Ca2+ D Na+

Đáp án: C
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án C

Ca (Z = 20): 1s22s22p63s23p64s2 => Ca2+: 1s22s22p63s23p6


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 27 : Câu trúc electron nào sau đấy là của phi kim:

(1) 1s22s22p63s23p4 (4) 3d54s1

(2) 1s22s22p63s23p6 (5) 3s23p3

(3) 1s22s22p63s23p63d104s24p3 (6) 3s23p64s2

A (1), (2), (3) B (1), (3), (5) C  (2), (3), (4) D (2), (4), (6)

Đáp án: B
Phương pháp giải:


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án B

Số electron phần bên ngoài cùng là : 5 ,6 ,7 là của phi kim

(1) 1s22s22p63s23p4 : e ko kể cùng là : 3s23p4 : 6 e xung quanh cùng

(3) 1s22s22p63s23p63d104s24p3 : : e không tính cùng là : 4s24p3 tất cả 5 e ko kể cùng

(5) 3s23p3 : e kế bên cùng là : 3s23p3 có 5 e không tính cùng


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 28 : Cho cấu hình electron: 1s22s22p6. Hàng nào tiếp sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên?

A K+, Cl-, Ar. B Na+, F-, Ne. C Li+, Br-, Ne. D Na+, Cl-, Ar.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 44 Trang 55, 56 Bài 44, Bài 44 : Luyện Tập Chung


Đáp án: B
Phương pháp giải:


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 29 : Cho thông số kỹ thuật electron nguyên tử của một số nguyên tố:

(a) 1s22s22p63s23p63d34s2

(b) 1s2

(c) 1s22s2

(d) 1s22s22p1

(e) 1s22s22p63s2

(f) 1s12s22p63s23p2

Có mấy cấu hình electron nguyên tử là của yếu tố kim loại?

A 1B 4C 2d 3

Đáp án: D
Phương pháp giải:

Kim một số loại là những nguyên tử gồm 1, 2, 3 electron phần bên ngoài cùng (trừ H, He, B)


Lời giải bỏ ra tiết:

Kim một số loại là đều nguyên tử bao gồm 1, 2, 3 electron lớp bên ngoài cùng (trừ H, He, B).

Các kim loại là: (a) (c) (e)

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 30 : sắt là yếu tố quan trọng kết cấu nên Hemoglobin, một dạng protein là yếu tắc chính tạo cho hồng cầu. Chính sắt bao gồm trong hemoglobin tạo ra sự màu đỏ của máu, một thành phần quan trọng đặc biệt của cơ thể.Cấu hình electron của 26Fe là

A 1s22s22p63s23p64s23d6B 1s22s22p63s23p63d84s2C 1s22s22p63s23p63d10D 1s22s22p63s23p63d64s2

Đáp án: D
Phương pháp giải:

Dựa vào biện pháp viết thông số kỹ thuật e nguyên tử:

1 - Phân bố các e vào những phân lớp theo mức năng lượng từ thấp mang lại cao

2 - bố trí lại những phân mức theo sản phẩm tự từ vào ra ngoài


Lời giải đưa ra tiết:

1 - Phân nút năng lượng: 1s22s22p63s23p64s23d6

2 - thông số kỹ thuật e: 1s22s22p63s23p63d64s2

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Bài liên quan
*
Chương 1 : Nguyên tử
Chương 2: Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học
Chương 3 : liên kết hóa học
Chương 4 : phản ứng OXH - Khử
Chương 5 : nhóm Halogen
Chương 6 : Oxi - lưu huỳnh
Chương 7 : vận tốc phản ứng và cân bằng hóa học

Tiện ích | Blog