I. Anken là gì?

- Anken là hầu như Hidrocacbon no, mạch hở vào phân tử có chứa links đôi C=C, bao gồm công thức phân tử tổng thể là: CnH2n (n≥2).

Bạn đang xem: Bài tập anken

- Hợp chất trong dãy Anken gồm công thức đơn giản dễ dàng nhất là Etilen:CH2=CH2

Mô hình kết cấu phân tử của Etilen C2H4

 

II. đặc thù hóa học


1. Bội nghịch ứng cộng

- bội nghịch ứng cùng halogen (phản ứng halogen hóa)

Cộng brom

- Dẫn khí etilen qua hỗn hợp brom màu da cam, hỗn hợp Brom bị mất màu

*

Cộng clo

*

- phản bội ứng cộng hiđro (phản ứng hiđro hóa)

*

- phản bội ứng cùng axit

+ Hiđro halogenua (HCl, HBr, HI), axit sunfuric đậm sệt ,... Rất có thể cộng vào etilen.

*

- bội phản ứng cùng nước (phản ứng hiđrat hóa)Ở sức nóng độ phù hợp và có xúc tác axit, etilen có thể cộng nước.

*

- phản nghịch ứng cùng axit hoặc nước vào anken bất đối xứng thường tạo nên hỗn thích hợp hai đồng phân, trong những số ấy có một đồng phân là sản phẩm chính. Thí dụ:

*

2. Bội phản ứng trùng hợp

Các anken ngơi nghỉ đầu hàng như etilen, propilen, butilen trong số những điều khiếu nại nhiệt độ, áp suất, xúc tác tương thích thì tham gia phản ứng cộng nhiều phân tử với nhau thành phần đa phân tử mạch vô cùng dài cùng có cân nặng phân tử lớn. Fan ta điện thoại tư vấn đó là phản nghịch ứng trùng hợp. Thí dụ:

*

3. Bội nghịch ứng oxi hoá của Anken

a) Anken phản ứng lão hóa không hoàn toàn

- Anken làm mất màu dung dịch thuốc tím: Anken + KMnO4

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

b) Anken làm phản ứng cháy (Anken + O2)

- Phương trình tổng quát: CnH2n + 3n/2O2 → nCO2 + nH2O

* giữ ý: Đặc điểm phản ứng đốt cháy anken: nCO2 = nH2O.

III. Bài xích tập về anken

Bài tập 1: cho hiđrocacbon X làm phản ứng với brom (trong dung dịch) theo phần trăm mol 1 : 1 thì được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% brom về khối lượng). Khi X làm phản ứng cùng với HBr thì chiếm được hai thành phầm hữu cơ khác nhau. Tên thường gọi của X là

A. But-1-en

B. Etilen

C. But-2-en

D. Propilen

Trả lời

Đáp án A

*

Bài tập 2 : đến H2 cùng 1 olefin hoàn toàn có thể tích cân nhau qua Niken nung lạnh ta thu được tất cả hổn hợp A . Biết tỉ khối tương đối của A cùng với H2 là 23,2. Năng suất phản ứng hidro hóa là 75%. CTPT của olefin là 

A. C2H4

B. C3H6

C. C4H8

D. C5H10

Trả lời: 

Theo trả thiết ta chọn : nH2 = nCnH2n =1

CnH2n+H2 → CnH2n+2

Theo pt , số mol khí giảm chính là số mol của H2

H% = 75% => nH2 pư = 0,75 mol 

=> Số mol khí sau pư là 1+1−0,75=1,251+1−0,75=1,25 mol

Áp dụng ĐLBTKL ta có : mH2 + mCnH2n = mA

=> MA = mA: nA  => n= 4=> Olefin là C4H8

=> Đáp án C

Bài tập 3: Đốt cháy trọn vẹn 8,96 lít (đktc) tất cả hổn hợp 2 anken là đồng đẳng liên tiếp thu được m gam nước với (m+39) gam CO2 . Nhị anken đó là 

A. C2H4 và C3H6

B. C4H8 và C5H10

C. C3H6 với C4H8

D. C6H12 cùng C5H10

Trả lời: 

Đặt bí quyết TB của 2 anken là CnH2n

nCnH2n=8,96/22,4=0,4

CnH2n + 3n/2 O2→ nCO2+ nH2O

0,4 n0,4 0,4n

Theo pt cùng theo đề ta có

mCO2 − mH2O = 44.0,4n − 18.0,4n = 39m => n=3,75 

Vì 2 anken là đồng đẳng tiếp đến nên 2anken là C3H6 với C4H8

=> Đáp án C

IV. Bài tập trắc nghiệm về anken

Câu 1: Cho những chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3);

3-metylpent-2-en (4); số đông chất nào là đồng phân của nhau ?

A. (3) cùng (4).

B. (1), (2) và (3).

C. (1) và (2).

D. (2), (3) cùng (4).

Câu 2: Anken X tất cả công thức cấu tạo: CH3–CH­2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là

A. isohexan.

B. 3-metylpent-3-en.

C. 3-metylpent-2-en.

D. 2-etylbut-2-en.

Câu 3: Số đồng phân của C4H8 là

A. 3.

B. 4.

C. 6.

D. 5.

Câu 4: Anken X gồm đặc điểm: vào phân tử có 8 links xích ma. CTPT của X là

A. C2H4.

B. C4H8.

C. C3H6.

D. C5H10

Câu 5: Anken X bao gồm công thức cấu tạo: CH3–CH­2–C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là

A. isohexan.

B. 3-metylpent-3-en.

C. 3-metylpent-2-en. 

D. 2-etylbut-2-en.

Câu 6: Hợp hóa học C5H10 mạch hở bao gồm bao nhiêu đồng phân kết cấu ?

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 10.

Câu 7: Cho 10 lít tất cả hổn hợp khí (54,6oC; 0,8064 atm) tất cả 2 olefin lội qua bình hỗn hợp brom dư thấy trọng lượng bình brom tăng 16,8 gam. CTPT của 2 anken là (Biết số C trong các anken ko vượt thừa 5)

A. C2H4 và C5H10.

B. C3H6 và C5H10.

C. C4H8 và C5H10.

D. A hoặc B.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn a gam các thành phần hỗn hợp eten, propen, but-2-en yêu cầu dùng toàn vẹn b lít oxi (ở đktc) chiếm được 2,4 mol CO2 và 2,4 mol nước. Quý hiếm của b là:

A. 92,4 lít.

B. 94,2 lít.

C. 80,64 lít.

D. 24,9 lít.

Câu 9: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, cân nặng phân tử của Z bởi 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc hàng đồng đẳng

A. ankin.

B. ankan.

C. ankađien.

D. anken.

Câu 10: Dẫn 3,36 lít (đktc) tất cả hổn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy cân nặng bình tăng lên 7,7 gam. CTPT của 2 anken là:

A. C2H4 và C3H6.

B. C3H6 và C4H8.

C. C4H8 và C5H10. 

D. C5H10 và C6H12.

Câu 11: Những hợp hóa học nào sau đây có đồng phân hình học tập (cis-trans) ?CH3CH=CH2 (I); CH3CH=CHCl (II); CH3CH=C(CH3)2 (III); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5 (IV); C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (V).

A. (I), (IV), (V).

B. (II), (IV), (V).

C. (III), (IV).

D. (II), III, (IV), (V).

Câu 12: Hỗn đúng theo X bao gồm 2 anken là đồng đẳng liên tiếp rất có thể tích 4,48 lít (ở đktc). Nếu cho hỗn hợp X trải qua bình đựng nước brom dư, cân nặng bình tạo thêm 9,8 gam. % thể tích của 1 trong những 2 anken là:

A. 50%. 

B. 40%.

C. 70%.

D. 80%.

Câu 13: Một hỗn hợp X có thể tích 11,2 lít (đktc), X gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp nhau. Khi đến X qua nước Br2 dư thấy trọng lượng bình Br2 tăng 15,4 gam. Xác minh CTPT và số mol từng anken trong các thành phần hỗn hợp X.

A. 0,2 mol C2H4 và 0,3 mol C3H6.

B. 0,2 mol C3H6 và 0,2 mol C4H8.

C. 0,4 mol C2H4 và 0,1 mol C3H6.

D. 0,3 mol C2H4 và 0,2 mol C3H6

Câu 14: Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào tiếp sau đây ?

A. Phản ứng cộng của Br2 với anken đối xứng.

C. Phản ứng cùng của HX vào anken đối xứng.

B. Phản ứng trùng vừa lòng của anken.

D. Phản ứng cùng của HX vào anken bất đối xứng.

Câu 15: Khi mang lại but-1-en chức năng với dd HBr, theo qui tắc Maccopnhicop thành phầm nào sau đây là sản phẩm chính ?

A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br.

B. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br .

C. CH3-CH2-CHBr-CH3.

D. CH3-CH2-CH2-CH2Br.

Câu 16: Anken C4H8 có từng nào đồng phân khi công dụng với dd HCl chỉ đến một sản phẩm hữu cơ tuyệt nhất ?

A. 2. 

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 17: Hỗn hợp X gồm metan cùng anken, mang lại 5,6 lít X qua hỗn hợp brom dư thấy trọng lượng bình brom tăng 7,28 gam và có 2,688 lít khí cất cánh ra (đktc). CTPT của anken là:

A. C4H8. 

B. C5H10.

C. C3H6.

D. C2H4

Câu 18: Cho láo lếu hợp tất cả các đồng phân mạch hở của C4H8 tác dụng với H2O (H+,to) thu được buổi tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng ?

A. 2.

B. 4.

C. 6.

D. 5

Câu 19: Có bao nhiêu anken làm việc thể khí (đkt) mà khi cho mỗi anken đó tác dụng với hỗn hợp HCl chỉ mang lại một sản phẩm hữu cơ tuyệt nhất ?

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 20: Hỗn hợp X gồm metan và 1 olefin. Cho 10,8 lít tất cả hổn hợp X qua hỗn hợp brom dư thấy có một chất khí cất cánh ra, đốt cháy hoàn toàn khí này thu được 5,544 gam CO2. Nguyên tố % về thể tích metan với olefin trong tất cả hổn hợp X là:

A. 26,13% và 73,87%.

B. 36,5% và 63,5%.

C. 20% và 80%.

D. 73,9% với 26,1%.

Câu 21: Cho hiđrocacbon X làm phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 1, thu được hóa học hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X bội phản ứng với HBr thì chiếm được hai sản phẩm hữu cơ không giống nhau. Tên gọi của X là:

A. but-1-en.

B. but-2-en.

C. Propilen.

D. Etilen

Câu 22: Hiđrat hóa các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 anken chiếm được chỉ chiếm được 2 ancol. X gồm

A. CH2=CH2 và CH2=CHCH3.

B. CH2=CH2 và CH3CH=CHCH3.

C.CH2=CHCH3.và CH2=CHCH2CH3.

D. CH3CH=CHCH3 và CH2=CHCH2CH3.

Câu 23: Đốt cháy trọn vẹn V lít (đktc) hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 thu được 0,15 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là:

A. 2,24.

B. 3,36.

C. 4,48.

D. 1,68.

Câu 24: Hỗn vừa lòng X có propen cùng 1 đồng đẳng theo tỉ lệ thể tích 1:1. Đốt 1 thể tích các thành phần hỗn hợp X nên 3,75 thể tích oxi (cùng đk). Vậy B là:

A. eten. 

B. propan.

C. buten.

D. penten.

Câu 25: Cho 0,2 mol các thành phần hỗn hợp X gồm etan, propan và propen qua hỗn hợp brom dư, thấy cân nặng bình brom tăng 4,2 gam. Lượng khí còn lại đem đốt cháy trọn vẹn thu được 6,48 gam nước. Vậy % thể tích etan, propan với propen thứu tự là:

A. 30%, 20%, 50%.

B. 20%, 50%, 30%.

C. 50%, 20%, 30%.

D. 20%, 30%, 50%.

Câu 26: Đem đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol tất cả hổn hợp X có 2 anken là đồng đẳng sau đó nhau nhận được CO2 và nước có trọng lượng hơn kém nhau 6,76 gam. CTPT của 2 anken đó là:

A. C2H4 và C3H6.

B. C3H6 và C4H8.

C. C4H8 và C5H10.

D. C5H10 và C6H12.

Câu 27: m gam lếu láo hợp có C3H6, C2H4 và C2H2 cháy hoàn toàn thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Trường hợp hiđro hoá trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp trên rồi đốt cháy hết tất cả hổn hợp thu được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 3,36.

B. 2,24.

C. 4,48.

D. 1,12.

Câu 28: Trùng thích hợp eten, sản phẩm thu được có cấu trúc là:

A. (-CH2=CH2-)n .

B. (-CH2-CH2-)n .

C. (-CH=CH-)n.

D. (-CH3-CH3-)n .

Câu 29: Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là:

A. MnO2, C2H4(OH)2, KOH.

C. K2CO3, H2O, MnO2.

Xem thêm: Hàng Nhập Khẩu Chủ Yếu Của Nước Ta Không Phải Là

B. C2H5OH, MnO2, KOH.

D. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2.

Câu 30: Hỗn hợp X gồm C3H8 và C3H6 có tỉ khối so với hiđro là 21,8. Đốt cháy hết 5,6 lít X (đktc) thì thu được từng nào gam CO2 và từng nào gam H2O ?