-Thông thường thì NaOH ở dạng dd với H2O thì bây giờ rượu sẽ tung trong dd NaOH thực chất là chảy trong H2O.

Bạn đang xem: Ancol tác dụng với na

Cùng Top lời giải đi tìm hiểu chi tiết về Ancol nhé.

I. Định nghĩa, phân loại, đồng phân với danh pháp

1. Định nghĩa

-Ancol là những hợp chất hữu cơ nhưng phân tử tất cả nhóm hidroxyl (OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.

-Công thức tổng quát tháo của ancol:R(OH)n(n ≥ 1), với R là gốc hiđrocacbon.

-Công thức của ancol no mạch thẳng, đơn chức:CnH2n+1OHhayCnH2n+2O(với n ≥ 1).

2. Phân loại

-Gốc R tất cả thể là mạch hở no tuyệt chưa no hoặc mạch vòng.

Ví dụ:CH3-OH; CH2=CH-CH2-OH; C6H5-CH2-OH.

- đội OH- bao gồm thể bám dính cacbon bậc 1, bậc 2, bậc 3 tạo thành ancol tương ứng bậc 1, bậc 2, bậc 3.

Lưu ý:Bậc của ancol bằng bậc của nguyên tử cacbon liên kết với team OH.

Ví dụ:

*
Ancol có tác dụng với NaOH không?" width="335">

Bảng phân loại ancol

*
Ancol tất cả tác dụng với NaOH không?(ảnh 2)" width="897">

-Ancol ko bền khi:

+ Nhiều nhóm –OH cùng đính vào một nguyên tử cacbon.

+ team –OH đính vào nguyên tử cacbon bao gồm nối đôi.

Ví dụ:

*
Ancol tất cả tác dụng với NaOH không?(ảnh 3)" width="538">

3. Đồng phân cùng danh pháp

a. Đồng phân

-Mạch cacbon khác nhau.

-Vị trí của những nhóm –OH không giống nhau.

-Ngoài ra ancol đơn chức bao gồm đồng phân là ete: R-O-R’.

Ví dụ:Viết đồng phân của C3H8O.

*
Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 4)" width="552">

b. Danh pháp

-Tên thông thường:Tên ancol = thương hiệu gốc hiđrocacbon no tương ứng + ic.

Ví dụ:

CH3-CH2-OH: ancol etylic.

CH3-OH: ancol metylic.

-Tên chũm thế:Tên ancol = thương hiệu gốc hiđrocacbon no tương ứng + ol.

Ví dụ:

*
Ancol tất cả tác dụng với NaOH không?(ảnh 5)" width="756">

II. Tính chất vật lý


-R-OH tạo liên kết hidro nêndẫn đến nhiệt độ sôi của ancolcao hơn các dẫn xuất của hydrocarbon bao gồm khối lượng phân tử tương đương. Dưới đây là thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần của một số nhóm hợp chất hữu cơ:

R-COOH > R-OH > RNR’ > R-COO-R’ > R-CO-R’> R-CHO > RX > R-O-R’ > RH

tương đương

Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > hidrocacbon CxHy

Giải thích: nhiệt độ sôi của một chất thường phụ thuộc vào các yếu tố sau:

-Khối lượng phân tửcàng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.

- Độ phân cực của liên kết: liên kết ion > liên kết cộng hóa trị có cực > liên kết cộng hóa trị ko cực.

-Số liên kết hiđro: càng nhiều liên kết hidro thì nhiệt độ sôi càng cao.

-Độ bền của liên kết hiđro: liên kết H càng bền thì nhiệt độ sôi càng cao.

-Từ C1đến C12ancol ở thể lỏng (khối lượng riêng rẽ d 13trở lên ở thể rắn.

-C1đến C3tan vô hạn trong nước vì có liên kiết H với nước.

-Độ rượu = (Vancol nguyên chất/Vdd ancol).100

-Các poli như etylen glicol, glixerol thường sánh, nặng hơn nước và có vị ngọt.

III. Tính chất hóa học

1.Phản ứng với kim loại kiềm

-Ancolchỉ tác dụng với Na hay NaNH2

R-OH + Na→R-ONa + H2

R-OH + NaNH2→R-ONa + NH3

2. Phản ứng thế team OH

-Phản ứng với axit vô cơ:

*
Ancol tất cả tác dụng với NaOH không?(ảnh 6)" width="578">

-Phản ứng tạo dien:dùng sản xuất cao su thiên nhiên buna.

*
Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 7)" width="523">

(ĐK: phải có xúc tác là Al2O3+ MgO hoặc ZnO/500ºC)

3. Phản ứng tách nước (phản ứng đêhidrat hoá)

-Phản ứng bóc tách nước (đehiđrat hóa) của ancol no, đơn chức, mạch hở tạo anken

*
Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 8)" width="448">

Ví dụ:

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 9)" width="385">

4. Phản ứng oxi hoá

-Oxi hóa hoàn toàn bằng oxi (phản ứng cháy)

*
Ancol gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 10)" width="545">

-Oxihóa không hoàn toàn bằngKMnO4,K2Cr2O7,CrO3…

-Ancol bậc 1→muối carboxylic

R-CH2OH+ KMnO4-> R-COOK + MnO2+ KOH

-Ancol bậc 2→xetone

*
Ancol tất cả tác dụng với NaOH không?(ảnh 11)" width="901">

-Ancol bậc 3→xeton +axit cacboxylic

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 12)" width="908">

5. Phản ứng ester hóa

*
Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 13)" width="426">

-Phản ứng được thực hiện trong môi trường axit và đun nóng.

-Phản ứng có tính thuận nghịch nên chăm chú đến chuyển dịch cân nặng bằng.

-Khả năng phản ứng: ancol bậc 1 > bậc 2 > bậc 3:

HCOOH > CH3COOH > RCH2COOH > R2CHCOOH > R3CCOOH.

Xem thêm: Kết Ái: Mối Tình Đầu Của Đại Nhân Thiên Tuế Tập 17, Kết Ái: Mối Tình Đầu Của Đại Nhân Thiên Tuế

IV. Ứng dụng với điều chế

1. Ứng dụng

- Ứng dụng của ancol: Ancol được ứng dụng nhiều vào công nghiệp thực phẩm, y tế với động cơ…

2. Điều chế

a. Phương pháp tổng hợp

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 14)" width="386">

Ví dụ: Điều chế etanol từ etilen

CH2=CH2+ H2O→ CH3CH2OH

b. Phương pháp sinh hoá:từ tinh bột, đường, ...

*
Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 15)" width="707">

c. Điều chế metanol vào công nghiệp