Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin học Công nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

3x2-2x-1=0 3x2-3x+x-1=0 3x(x-1) +(x-1)=0 (x-1)(3x+1)=0 x=1 hoặc x=-1/3

Vậy, tập nghiệm của pt đã mang lại là: s=(1;-1/3)

 


*

3x2-2x-1=0

3x2-3x+x-1=0

3x(x-1) +(x-1)=0

(x-1)(3x+1)=0

x=1 hoặc x=-1/3

Vậy, tập nghiệm của pt đã mang đến là: S=(1;-1/3)


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà bạn cần!

Giải phương trình bằng phương pháp đưa về phương trình tích :

3x2 + 2x - 1 = 0

x2 - 5x + 6 = 0

3x2 + 7x + 2 = 0

x2 - 4x + 1 = 0

2x2 - 6x + 1 = 0

3x2 + 4x - 4 = 0


3x2+ 2x - 1 = 0

=> 3x2+ 3x - x - 1 = 0

=> 3x(x + 1) - (x + 1) = 0

=> (3x - 1)(x + 1) = 0

=>(orbregincases3x-1=0\x+1=0endcases)

=>(orbregincasesx=frac13\x=-1endcases)

x2- 5x + 6 = 0

=> x2- 2x - 3x + 6 = 0

=> x(x - 2) - 3(x - 2) = 0

=> (x - 3)(x - 2) = 0

=>(orbregincasesx-3=0\x-2=0endcases)

=>(orbregincasesx=3\x=2endcases)

3x2+ 7x + 2 = 0

=> 3x2+ 6x + x + 2 = 0

=> 3x(x + 2) + (x + 2) = 0

=> (3x + 1)(x + 2) = 0

=>(orbregincases3x+1=0\x+2=0endcases)

=>(orbregincasesx=-frac13\x=-2endcases)


Đúng(0)
Vy Thị Hoàng Lan ( Toán học )

1,(3x^2+2x-1=0Leftrightarrow3x^2+3x-x-1=0)

(Leftrightarrow3xleft(x+1 ight)-left(x+1 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x+1 ight)left(3x-1 ight)=0)

(Leftrightarroworbregincasesx+1=0\3x-1=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=-1\x=frac13endcases)

2,(x^2-5x+6=0Leftrightarrow x^2-2x-3x+6=0)

(Leftrightarrow xleft(x-2 ight)-3left(x-2 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x-2 ight)left(x-3 ight)=0)

(Leftrightarroworbregincasesx-2=0\x-3=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=2\x=3endcases)

3,(3x^2+7x+2=0Leftrightarrow3x^2+6x+x+2=0)

(Leftrightarrow3xleft(x+2 ight)+left(x+2 ight)=0)

(Leftrightarrowleft(x+2 ight)left(3x+1 ight)=0)

(Leftrightarroworbregincasesx+2=0\3x+1=0endcasesLeftrightarroworbregincasesx=-2\x=-frac13endcases)


Đúng(0)

Giải các phương trình sau:

a)2x+12−2x−1=2;

b)x2−3x2+5x2−3x+6=0;

c)x2−x−1x2−x−2=0.

Bạn đang xem: Giải phương trình: 3x2


#Toán lớp 8
1
Cao Minh Tâm
Đúng(0)

Giải những phương trình sau:

a)5−2x2+4x−10=8;

b)x2+2x+3x2+2x+1=3;

c)xx−1x2−x+1−6=0.


#Toán lớp 8
1
Cao Minh Tâm
Đúng(0)

Giải những phương trình sau:

a)x−1=3x−5;

b)x+12+1x+3=0;

c)3x2−4x−7=0;

d)7x−12x+1+2x+1x2−1=0.


#Toán lớp 8
1
Cao Minh Tâm
Đúng(0)

Giải những phương trình sau:2x-1+2x+3x2+x+1=2x-12x+1x3-1


#Toán lớp 8
1
Cao Minh Tâm

2x-1+2x+3x2+x+1=2x-12x+1x3-1ĐKXĐ:x≠1⇔2x2+x+1x3-1+2x+3x-1x3-1=2x-12x+1x3-1

⇔ 2(x2+ x + 1) + (2x + 3)(x – 1) = (2x – 1)(2x + 1)

⇔ 2x2+ 2x + 2 + 2x2– 2x + 3x – 3 = 4x2– 1

⇔ 2x2+ 2x2– 4x2+ 2x – 2x + 3x = -1 – 2 + 3

⇔ 3x = 0 ⇔ x = 0 (thỏa mãn)

Vậy phương trình bao gồm nghiệm x = 0.


Đúng(0)

Bài 6:Giải các phương trìnhsau:

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)x2–2x + 1 = 0

15) 1 + 3x + 3x2+ x3= 0


#Toán lớp 8
2
Nguyễn Lê Phước Thịnh

4) Ta có:(dfrac2x-55-dfracx+33=dfrac2-3x2-x-2)

(Leftrightarrowdfrac6left(2x-5 ight)30-dfrac10left(x+3 ight)30=dfrac15left(2-3x ight)30-dfrac30left(x+2 ight)30)

(Leftrightarrow12x-30-10x-30=30-45x-30x-60)

(Leftrightarrow-22x-60=-75x-30)

(Leftrightarrow-22x+75x=-30+60)

(Leftrightarrow53x=30)

(Leftrightarrow x=dfrac3053)

Vậy:(S=left\dfrac3053 ight\)

5) Ta có:(dfrac5x-36-dfrac7x-14=5)

(Leftrightarrowdfrac2left(5x-3 ight)12-dfrac3left(7x-1 ight)12=dfrac6012)

(Leftrightarrow10x-6-21x+3=60)

(Leftrightarrow-11x-3=60)

(Leftrightarrow-11x=63)

(Leftrightarrow x=-dfrac6311)

Vậy:(S=left-dfrac6311 ight\)


Đúng(1)
Yeutoanhoc

`9,x^3+x^2-2=0`

`x^3-x^2+2x^2-2=0`

`x^2(x-1)+2(x-1)(x+1)=0`

`(x-1)(x^2+2x+2)=0`

`x=1`

`14,x^2-2x+1=0`

`(x-1)^2=0`

`x-1=0`

`x=1`

`15,x^3+3x^2+3x+1=0`

`(x+1)^3=0`

`x+1=0`

`x=-1`


Đúng(2)

Bài 6: Giải những phương trìnhsau:

1)

*

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)x2– 2x + 1 = 0

15) 1 + 3x + 3x2+ x3= 0


#Toán lớp 8
2
Nguyễn Lê Phước Thịnh

Bài 6:

1) Ta có:(2xleft(x-5 ight)-left(x+3 ight)^2=3x-xleft(5-x ight))

(Leftrightarrow2x^2-10x-left(x^2+6x+9 ight)=3x-5x+x^2)

(Leftrightarrow2x^2-10x-x^2-6x-9-3x+5x-x^2=0)

(Leftrightarrow-14x-9=0)

(Leftrightarrow-14x=9)

(Leftrightarrow x=-dfrac914)

Vậy:(S=left-dfrac914 ight\)


Đúng(5)
Yeutoanhoc

`1)2x(x-5)-(x+3)^2=3x-x(5-x)`

`2x^2-10x-x^2-6x-9=3x-5x+x^2`

`x^2-16x-9=x^2-2x`

`14x=-9`

`x=-9/14`


Đúng(3)

Giải những phương trình sau:

a)(x–1)(x2+x+1)–2x=x(x–1)(x+1)b)x2–3x–4=0

c) 1x-5-3x2-6x+5=5x-1

d) 2x-1-3x2x3-1=xx2+x+1


#Toán lớp 8
1
Cao Minh Tâm

a) (x – 1)(x2+ x + 1) – 2x = x(x – 1)(x + 1)

⇔ x3– 1 – 2x = x(x2– 1)

⇔ x2– 1 – 2x = x3– x

⇔ -2x + x = 1 ⇔ - x = 1 ⇔ x = -1

Tập nghiệm của phương trình: S = -1

b) x2– 3x – 4 = 0

⇔ x2– 4x + x – 4 = 0 ⇔ x(x – 4) + (x – 4) = 0

⇔ (x – 4)(x + 1) = 0 ⇔ x – 4 = 0 hoặc x + 1 = 0

⇔ x = 4 hoặc x = -1

Tập nghiệm của phương trình: S = 4; -1

c) ĐKXĐ : x – 1 ≠ 0 với x2+ x + 1 ≠ 0 (khi đó : x3– 1 = (x – 1)(x2+ x + 1) ≠ 0)

⇔ x ≠ 1

*

Quy đồng mẫu mã thức nhị vế:

*

Khử mẫu, ta được: 2x2+ 2x + 2 – 3x2= x2– x

⇔ -2x2+ 3x + 2 = 0 ⇔ 2x2– 3x – 2 = 0

⇔ 2x2– 4x + x – 2 = 0 ⇔ 2x(x – 2) + (x – 2) = 0

⇔ (x – 2)(2x + 1) = 0 ⇔ x – 2 = 0 hoặc 2x + 1 = 0

⇔ x = 2 hoặc x = -1/2(thỏa mãn ĐKXĐ)

Tập nghiệm của phương trình : S = 2 ; -1/2

d) ĐKXĐ : x – 5 ≠ 0 cùng x – 1 ≠ 0 (khi đó : x2– 6x + 5 = (x – 5)(x – 1) ≠ 0)

Quy đồng mẫu thức nhị vế :

*
*

Khử mẫu, ta được : x – 1 – 3 = 5x – 25 ⇔ -4x = -21

⇔ x = 21/4 (thỏa mãn ĐKXĐ)

Tập nghiệm của phương trình : S = 21/4


Đúng(0)
+2+3+−+3+x+;+ + b)+2+x+−+2+2+−+4+x+2+−+5+x..." class="usogorsk.com-text-link">

Giải các bất phương trình sau:

a)x−1>23−3x; b)2x−22−4x2−5x+3≤0;

c)25−x−22 d)xx+1+2xx+3


#Toán lớp 8
1
Cao Minh Tâm
Đúng(0)

Câu 1.

Xem thêm: Tuổi Thân Là Con Gì ? Người Tuổi Thân Sinh Năm Bao Nhiêu? Thân Là Con Gì, Mệnh Gì

Phương trình làm sao sau đấy là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. 3x2 + 2x = 0 B. 5x - 2y = 0 C. X + 1 = 0 D. X2 = 0


#Toán lớp 8
3
NGUYỄN♥️LINH.._.

hình như thể D


Đúng(0)
Vô danh

C


Đúng(1)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
TuầnThángNăm

Lớp học tập trực tuyến


usogorsk.com
usogorsk.com)


Design by
usogorsk.com
Các khóa học rất có thể bạn quan lại tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng